[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 3 - ( 1401 ) ::
جلد 14 شماره 3 صفحات 17-10 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی در کارآموزان و کارورزان پزشکی
عادله عیسی نظر ، ظهیر ریحانیان ، سید علیرضا حمدی ، نسترن میرفرهادی*
دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، mirfarhadin@gmail.com
چکیده:   (611 مشاهده)
مقدمه: امروزه تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی و کسب موفقیت در محیط کار را دارند. از این­ رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی در کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام گرفت.
روش­ ها: این پژوهش توصیفی- مقطعی بر روی 145 نفر از دانشجویان رشته پزشکی در مقطع کارآموزی و کارورزی در سال 1400 انجام شد. ابزار مطالعه شامل دو پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی و همچنین فرم اطلاعات فردی اجتماعی دانشجویان بود. داده ­های جمع­ آوری شده با استفاده از آزمون­ های آمار توصیفی و آمار استنباطی (کای اسکوئر، t مستقل،آنووا و ضریب همبستگی پیرسون) و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی با معدل تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی ­داری وجود دارد (p<0/001 و 14/38=x2). بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان در سه حیطه خلاقیت و بالندگی و تعهد حاکی از آن بود که 124نفر (85/5 درصد) تفکر انتقادی قوی دارند. همچنین بین میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی با جنس زن (p=0/038 و 2/10=t)، رده سنی بالاتر (p=0/016 و 2/45=t)و معدل تحصیلی بیشتر (p=0/001 و 11/78=t) ارتباط آماری معنی­دار مشاهده گردید. نتایج نشان داد که بین گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی همبستگی مثبت و معنی­ داری وجود دارد (p=0/0001 و 0/244=t).
نتیجه ­گیری: با توجه به ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پزشکی، آموزش و تقویت تفکر نقادانه در طول دوره آموزش به دانشجویان پزشکی می­تواند موجب تقویت خودکارآمدی تحصیلی و رشد حرفه­ای در ایشان گردد.
واژه‌های کلیدی: دانشجویان پزشکی، تفکر انتقادی، خودکارآمدی، علوم پزشکی
متن کامل [PDF 328 kb]   (229 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (120 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
فهرست منابع
1. Ghobadian D. [The Comparison of Critical Thinking and Academic self-efficacy among Students at Farhangian University of Khorramabad]. Quarterly Journal of Education Studies 2020; 6(22): 25-36.[Persian]
2. Jafari F, Azizi SM, Soroush A, Khatony A. Critical thinking level among medical sciences students in Iran. Education Research International 2020;28:1-18. [DOI:10.1155/2020/1348365]
3. Turan MB, Koç K. The Impact of Self-Directed Learning Readiness on Critical Thinking and Self-Efficacy among the Students of the School of Physical Education and Sports. International Journal of Higher Education 2018;7(6):98-105. [DOI:10.5430/ijhe.v7n6p98]
4. Dargahi A, Vosoughi M, Hamidzadeh Arbabi Y, Sadeghi H, Hoseinpour R. Comparing the Status of Critical Thinking and Its Associated Factors in Students. Arch Hyg Sci 2021; 10 (4): 263-270. [DOI:10.32598/AHS.10.4.38.16]
5. Shakurnia A, Elhampour H, Oraki Kohshour M, Izadpanah S. [Investigating the Relationship between Critical Thinking Disposition and Teaching Style of Faculty Members in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences]. RME 2022; 14 (1) :44-53.[Persian] [DOI:10.52547/rme.14.1.44]
6. Li Y, Li K, Wei W, Dong J, Wang C, Fu Y, Li J, Peng X. Critical thinking, emotional intelligence and conflict management styles of medical students: A cross-sectional study. Thinking Skills and Creativity 2021;40:100799. [DOI:10.1016/j.tsc.2021.100799]
7. Soheili M, Bagheri M, Ashouri E, Mohamadi A, Kamani A. The relationship between emotional intelligence and tendency toward critical thinking with academic success in nursing students: An analytic sectional descriptive study. Future of Medical Education Journal 2021; 11(3): 42-47.
8. Najafi M, Motlagh MK, Najafi M, Kashani AS, Ostadzar NF, Zarghi N, et al. Trend of tendency to critical thinking among medical students in Tehran University of Medical Sciences, 2010-2015: A longitudinal study. J Edu Health Promot 2022;11:29.
9. Profetto‐McGrath J. The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing students. Journal of advanced nursing 2003;43(6):569-77. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02755.x]
10. Gholamrezai S, Yousefvand L, Radmehr P. [The predictive role of Self-Efficacy and Meta-Cognitive on students tendency to Critical Thinking]. RME 2017; 9 (1) :45-37. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.9.1.45]
11. Ricketts JC. The Efficacy of Leader ship Development, Critical Thinking Dispositions, and Students Academic Performance on the Critical Thinking Skills of Selected Youth Leaders[dissertation].University of Florida; 2003.
12. Yüksel G, Alcı B. Self-Efficacy and Critical Thinking Dispositions as Predictors of Success in School Practicum. International Online Journal of Educational Sciences 2012; 4 (1).
13. Lippke S. Self-efficacy theory. Encyclopedia of personality and individual differences 2020: 4722-7. [DOI:10.1007/978-3-319-24612-3_1167]
14. Bandura, A.Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review 1977; 84 (2): 191-215. [DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191]
15. Alhadabi A, Karpinski.C A. Grit, self-efficacy,achievement orientation goals, and academic performance in University students. International Journal of Adolescence and Youth. 2020;25(1):519-35. [DOI:10.1080/02673843.2019.1679202]
16. Drysdale MT, McBeath M. Motivation, self-efficacy and learning strategies of university students participating in work-integrated learning. Journal of Education and Work 2018; 31 (5-6): 478-88. [DOI:10.1080/13639080.2018.1533240]
17. Naeimi E, Ashofteh S.MH, Talebi R. [The study of relationship between academic self-efficacy with self concept and critical thinking in students]. Counseling Culture and Psychotherapy 2016; 7 (26): 27-44. [Persian]
18. Sadoughi M. [The Relationship between Academic Self-Efficacy, Academic Resilience, Academic Adjustment, and Academic Performance among Medical Students]. Educational S trategies 2018;11(2):7-14. [Persian]
19. Lizzio A, Wilson K, Simons R. University students' perceptions of the learning environment and academic outcomes: implications for theory and practice. Studies in Higher education 2002; 27 (1): 27-52. [DOI:10.1080/03075070120099359]
20. Tahmasebzadeh Sheikhlar D, Mohammadi Poya S. [Relationship Between Students' Tendency Towards Critical Thinking and Perception of Curriculum Components and Their Self-Efficacy Beliefs]. Journal of Curriculum Research 2020 ;10(1):203-31.[Persian]
21. 21 Motaghi Z, Najafi M, Nosrati Heshi K, Hatami M.[The Role of Critical Thinking Components in Predicting Students' Self-Efficacy (Case Study: Isfahan University of Medical Sciences)]. Journal of New Educational Approaches 2018;12(2):46-59.[Persian]
22. Hosseini R, Esna Ashari F, Mamani M, Jiryaee N. [Study of Critical Thinking Abilities among Medical Students of Hamadan University of Medical Science, 2019]. RME 2021;1 3 (4): 4-13. [Persian] [DOI:10.52547/rme.13.1.4]
23. Khavanin A, Sayyah M, Ghasemi S, Delirrooyfard A. Correlations between critical thinking, self-esteem, educational status, and demographic information of medical students: A study from Southwestern Iran. Educational Research in Medical Sciences 2021; 10 (1): e116558. [DOI:10.5812/erms.116558]
24. Pakmehr H, Mirdrogi F, Ghanaei A, Karami M. [Reliability, validity and factor analysis of Ricketts' Critical Thinking Disposition scales in high school]. Quarterly of Educational Measurement 2013 ;3(11):33-54. [Persian]
25. Jamali M, Noroozi A, Tahmasebi R. [Factors affecting academic self-efficacy and its association with academic achievment among students of Bushehr University Medical Sciences 2012-13]. Iranian Journal of Medical Education 2013;13 (8): 629-41. [Persian]
26. Jalalmanesh S, Mahmoodi M, Barkhordary M. [Comparison of Critical Thinking Dispositions Between Baccalaurate Nursing Students of Yazd University Medical Sciences and Islamic Azad University of Yazd in 2008]. RME 2008; 1 (2) :1-7. [Persian]
27. Mousazadeh S, Momennasab M, Bakhtiari T, Reisi M. [Nursing Students' Disposition toward Critical Thinking and its Relationship with their Academic Performance].Journal of Nursing Education 2016; 5 (4) :20-26.[Persian] [DOI:10.21859/jne-05043]
28. Orujlu S, Hemmati Maslakpak M.[ Assessing the relationship between critical thinking and self-efficacy of nursing student]. Journal of Nursing Education 2017;5(6):11-7.[Persian] [DOI:10.21859/jne-05062]
29. Javidi T, Abdoli A. [The proceeding of critical thinking among the student of ferdowsi university of mashahd]. Stud Educ Psychol 2010;11(2):21-36.[Persian]
30. Gharib M, Rabieian M, Salsali M, Hadjizadeh E, Sabouri Kashani A, Khalkhali H. [Critical thinking skills and critical thinking dispositions in freshmen and senior students of health care management]. Iran J Med Educ 2009;9(2):125-35.[Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eisanazar A, Reihanian Z, Hamdi S, Mirfarhadi N. Relationship between Critical Thinking Disposition and academic self-efficacy in Medical Clerks and Interns Students of Guilan. RME 2022; 14 (3) :10-17
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1220-fa.html

عیسی نظر عادله، ریحانیان ظهیر، حمدی سید علیرضا، میرفرهادی نسترن. ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با خودکارآمدی تحصیلی در کارآموزان و کارورزان پزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1401; 14 (3) :17-10

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1220-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 3 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education