[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 3 - ( 1401 ) ::
جلد 14 شماره 3 صفحات 9-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر مشارکت در کارگاه‌های توانمندسازی بر کیفیت تدریس و تعهد حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی اصفهان
محمد رضا صبری ، شهرزاد شهیدی ، نیکو یمانی ، نصراله علمی محمدی ، مجید خادمیان ، اطهر امید ، مریم آویژگان*
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ، maryamavizhgan@gmail.com
چکیده:   (430 مشاهده)

مقدمه: گذراندن کارگاه‌های توانمندسازی برای هیات علمی در زمینه ­های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اجباری است. اثربخش بودن کارگاه‌ها باعث، افزایش سطح تعهد حرفه‌ای و ارتقای کیفیت تدریس و در نهایت بهبود خدمات درمانی و تشخیصی بیماران می‌شود. علی ­رغم برگزاری چندین ساله این کارگاه‌ها، بازخورد کم ­تری از پیامدهای آن‌ها، انعکاس داده‌ شده است. بنابراین هدف این مطالعه، بررسی تاثیر شرکت در کارگاه‌های مذکور بر کیفیت تدریس و تعهد حرفه‌ای هیات علمی می‌باشد.
روش: مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1399 در دانشکده پزشکی اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 538 نفر عضو هیات علمی آموزشی شاغل در دانشکده پزشکی اصفهان و نمونه‌گیری شامل مشمولین انتخاب استاد برگزیده (433 نفر) بود. نمره کیفیت تدریس، تعهد حرفه‌ای، ارزشیابی و میزان مشارکت در کارگاه‌های توانمندسازی پنج سال اخیر هیات علمی اخذ گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کای اسکویر، t-test و همبستگی پیرسون تجزیه ‌و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از مجموع اعضای هیات علمی، 80 درصد نمره ارزشیابی بالای 85 (از 100) و نمره تعهد حرفه‌ای بالای 17 (از 20) داشتند. میانگین نمره کیفیت تدریس و تعهد حرفه‌ای به ترتیب 0/65±8/85، 0/85±19/30 و همبستگی مستقیم و معنی ­دار (0/33r= و 0/001>P) مشاهده شد. میانگین نمره ارزشیابی 4/23±93/07 از100 که با نمره توانمندسازی همبستگی مستقیم، معنی­دار داشت (0/12=r و 0/012=P). نتایج نشان داد که بین میانگین نمره توانمندسازی (1/5±1/4 از 5) با تعهد حرفه‌ای و کیفیت تدریس همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها از یک ‌طرف حاکی از نمرات بالای هیات علمی در کیفیت تدریس، تعهد حرفه‌ای و ارزشیابی و از طرف دیگر استقبال پایین هیات علمی از شرکت در کارگاه‌ها و همبستگی ضعیفی این دو بود. با توجه به این­که نمرات صوری بالا در ارزشیابی می‌تواند تصور غلط از میزان خودکارآمدی و به دنبال آن کاهش خود ارتقایی ایجاد کند. لذا توصیه می‌شود اعضای هیات علمی در خودارزیابی توانمند شوند.

واژه‌های کلیدی: توانمندسازی، هیات علمی، تدریس، تعهد حرفه‌ای
متن کامل [PDF 403 kb]   (182 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (77 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
فهرست منابع
1. Payne D, Pressley M. A transcendent code of ethics for marketing professionals. International Journal of Law and Management 2013; 55 (1): 55-73. [DOI:10.1108/17542431311303822]
2. Sultana M. Ethics in Teaching Profession. ABC Journal of Advanced Research 2014; 3 (1) 44-50. [DOI:10.18034/abcjar.v3i1.31]
3. FarajKhoda T, Latifnejhad R, Abbasi M. [Need to design a code of professional ethics of reproductive health service providers in Iran]. Quarterly Journal of Medical Ethics 2012; 6 (22): 35-53. [Persian]
4. Levine MP. Role models' influence on medical students' professional development. AMA JEthics 2015; 17 (2): 142- 6. [DOI:10.1001/virtualmentor.2015.17.2.jdsc1-1502]
5. Birden H, Glass N, Wilson I, Harrison M, Usherwood T, Nass D. Teaching professionalism in medical education: a Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. BEME Guide No. 25. Medical teacher 2013; 35 (7): e1252- e66. [DOI:10.3109/0142159X.2013.789132]
6. Azizi NA. [Professional ethics in higher education: Reflection on strategies to improve ethical standards in university education]. Journal of Strategy for Culture 2010; 3 (8,9): 173-201. [Persian]
7. Aghamohammadi M, Hashemi A, Karbakhsh M, Bahadori M, Asghari F. [Clinical faculty member's attitude toward Medical Professionalism: A case study of Tehran University of Medical Sciences]. Research in Medical Education 2020; 11(4):13-20. [Persian] [DOI:10.29252/rme.11.4.13]
8. Raoufi Kelachayeh S, Askarian M, Hamidifar Fatemeh, Rezazadeh Bahadoran Hamidrez. [Explaining Performance Evaluation Criteria for University Faculty Members: A Qualitative Study]. Journal of health promotion management (JHPM) 2020; 9(3):72-83. [Persian]
9. Yaminfirooz M, Esmaeili T. [What Criteria Do Students Use to EvaluateTheir Teachers?]. Educ Strategy Med Sci 2017; 10 (5):407-413. [Persian]
10. Yaghoubi M, Salimi M. [Determining the factors affecting faculties' educational valuation in a Military University of Medical Sciences in Tehran, Iran]. Journal of Military Medicine 2018; 20 (1): 73-82. [Persian]
11. Leslie K, Baker L, Egan-Lee E, Esdaile M, Reeves S. Advancing Faculty Development in Medical Education: A Systematic Review. Acad Med 2013; 88(7): 1038-45. [DOI:10.1097/ACM.0b013e318294fd29]
12. Steinert Y, Mann K, Anderson B, Barnett BM, Centeno A, Naismith L, et al. A systematic review of faculty development initiatives designed to enhance teaching effectiveness: A 10-year update: BEME Guide No. 40. Med Teach 2016; 38(8): 769-86. [DOI:10.1080/0142159X.2016.1181851]
13. Bakhtyari A, Farajollahi M, Sarmadi MR, Zarabian F. [Design and validation of faculty member's cognitive empowerment model in blended learning environments]. Educational Strategies 2019; 11(5):122-130. [Persian]
14. Salajegheh M, Mirzazadeh A, Gandomkar R. [Evaluation of Faculty Development Programs in Medical Education: A Review Study]. Iranian journal of medical education 2018; 18(81):435-445. [Persian]
15. Newman LR, Pelletier SR, Lown BA. Measuring the Impact of Longitudinal Faculty Development: A Study of Academic Achievement. Acad Med 2015; 91(12): 1676-1683. [DOI:10.1097/ACM.0000000000001016]
16. Tax CL, Doucette H, Neish NR, Maillet JP. A model for cultivating dental hygiene faculty development within a community of practice. J Dent Educ 2012; 76(3): 311-21. [DOI:10.1002/j.0022-0337.2012.76.3.tb05260.x]
17. Kojuri J, Amini M, Karimian Z, Dehghani MR, Saber M, Bazrafcan L, et al. Needs assessment and evaluation of a short course to improve faculties teaching skills at a former World Health Organization regional teacher training center. J Adv Med Educ Prof. 2015; 3(1): 1-8.
18. Behar-Horenstein LS, Childs GS, Graff RA. Observation and assessment of faculty development learning outcomes. J Dent Educ 2010; 74(11): 1245-54. [DOI:10.1002/j.0022-0337.2010.74.11.tb05000.x]
19. Gandomkar R. [Comparing Kirkpatrick's original and new model with CIPP evaluation model]. J Adv Med Educ Prof 2018; 6(2): 94-95. [Persian]
20. Sarikaya O, Kalaca S, Yegen BC, Cali S. The impact of a faculty development program: evaluation based on the self-assessment of medical educators from preclinical and clinical disciplines. Adv PhysiolEduc 2010; 34(2): 35-40. [DOI:10.1152/advan.00024.2010]
21. Aieinnameh jashnvareh amoozeshi band13 mosavab 46th shoraye daneshgah. 2019.
22. Shahidi SH, Hoseini N, Avizhgan M, Vafamehr V. [The Challenges of the Implemented Curriculum of the Basic Sciences Course of Iranian National General Medicine Program from the Students' Point of View.] Journal of Isfahan Medical School 2021; 39 (620): 234-239. [Persian]
23. khorzoughi AT, Avizhgan M, Meidani M. [Major Clinical Training Fields from the Perspective of Medical Students at Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2018; 18:164-175. [Persian]
24. Omidi M, Najafi H, Basatniya M, Alifat A. [Important Factors in Evaluating the Teachers from Students' and Faculty Members' Viewpoints, Jundishapur (Ahvaz) University of Medical Sciences, Iran]. Strides in Development of Medical Education 2016; 13 (2): 192-204. [Persian]
25. Hatami J. [Assessment of Teaching Quality of Faculty Members at Tarbiat Modares University]. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies. 2017; 7 (19): 163-184. [Persian]
26. Eslamian H, Mirshah Jafari SE, Neyestani MR. [A Comparative study of application measure of effective teaching components by faculty members of isfahan university based on the results of "students' evaluation" and "professors' self-evaluation]. Educational Strategies 2018; 11 (1): 41-48. [Persian]
27. Moshaverinia M, Lavaee F, Bazrafcan L, Savadi N. [Indices of faculty evaluation in theoretical courses in 2011: Shiraz dental school students' preferences]. Interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences (ijvlms) 2015; 5 (4): 28-36. [Persian]
28. Safavi A, Sadeghi A. [Reconstructing Academic Staff Development Program: By Implementing a Supervisedand Feedback on Experience Strategy in Order to Improve Their Teaching Skills in Lesson Planning]. Educstrategy Med Sci 2017; 10 (5): 358-363. [Persian]
29. Fotouhi M, Akbari A, Cherabin M, Maaghul A. [Presentation of Faculty Member's Empowerment Model of Farhangianuniversity]. Educational Development of Jundishapur 2020; 11 (2): 219 -232.[Persian]
30. Eslami N, Hoseini M, Makarem A, Gholami H.[A Survey on the Effect of In-Service Training Courses on the Satisfaction, Educational, and Assessment Skills of the Academic Staff of Mashhad University of Medical Sciences]. Journal of Mashhad Dental School 2020; 44 (1): 3-13. [Persian]
31. Moradi E, Didehban H. [Faculty Members Development in Medical Education: Programs, Interventions and Outcomes]. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2017; 15 (1 (90):10-18. [Persian]
32. Ghahremani M, Gholami M, Rouhollahi Aa, Mehri D. [Evaluating The Impact Of Organizational Intelligence On The Empowerment Of Faculty Members Case Study: Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology]. Journal Of Educational Measurement And Evaluation Studies 2016; 6 (14): 143- 164.[Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sabri M, Shahidi S, yamani N, Alimohammadi N, khademian M, Omid A et al . The Effect of Participation in Empowerment Workshops on the Quality of Teaching and Professional Commitment of Faculty Members of Isfahan Medical School. RME 2022; 14 (3) :1-9
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1168-fa.html

صبری محمد رضا، شهیدی شهرزاد، یمانی نیکو، علمی محمدی نصراله، خادمیان مجید، امید اطهر و همکاران.. بررسی تاثیر مشارکت در کارگاه‌های توانمندسازی بر کیفیت تدریس و تعهد حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی اصفهان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1401; 14 (3) :9-1

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1168-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 3 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education