[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 3 - ( 1401 ) ::
جلد 14 شماره 3 صفحات 60-49 برگشت به فهرست نسخه ها
تفسیر روابط ساختاری بین کارکردهای ارشادگری (منتورینگ) و تعهد سازمانی براساس اثرات میانجی عدالت سازمانی
علی پورصفر* ، علیرضا حاتم سیاهکل محله
گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ، ali.poursafar@guilan.ac.ir
چکیده:   (339 مشاهده)
مقدمه: از آن­جا که رسیدن به اهداف سازمان نیازمند عزم جدی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان است، از این­رو پژوهش ­های مرتبط با تعهد سازمانی و زیر مولفه­ های آن توجه جهانی را به خود جلب کرده است. یافتن عوامل پیشایند و واسطه­ ای موثر در تعهد کارکنان به‌ویژه در مراکز درمانی ضروری است. از این ­رو هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطه بین کارکردهای ارشادگری (منتورینگ) و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستانی بود.
روش ­­ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی­ بر مدل­سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی بیمارستان پورسینای رشت تشکیل می‌دادند. 403 نفر از کارکنان به‌شیوه‌­ی نمونه­‌گیری سهمیه­‌ای انتخاب شدند. نمونه‌های انتخاب­ شده به پرسشنامه­ های کارکردهای ارشادگری، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی پاسخ دادند. تحلیل داده­ ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، AMOS و جهت تحلیل روابط میانجی نیز از روش Bootstrap پریچر و هایز (2008) استفاده شد.
یافته­ ها: شاخص­ های برازندگی نشان دادند که الگوی پیشنهادی حاضر از برازش مطلوبی با داده‌ها برخوردار است و کارکردهای ارشادگری و زیر مقیاس‌های آن بر تعهد سازمانی اثر مثبت و مستقیم دارد. نتایج نشان داد که بین کارکردهای ارشادگری با تعهد سازمانی
(p<0.01,r=0.276)  و بین ارشادگری با عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنی­­ دار وجود دارد (p<0.01,r=0.711) و همچنین بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی ­­دار مشاهده شد (p<0.01,r=0.305). نتایج نشان داد که عدالت سازمانی در رابطه‌ی بین کارکردهای ارشادگری و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد.
نتیجه­ گیری: طبق نتایج پژوهش، ارشادگری تأثیر معنی­ داری بر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دارد. به­ علاوه، عدالت سازمانی و زیر مقیاس­ های آن نقش میانجی بین کارکردهای ارشادگری و تعهد سازمانی کارکنان دارند. با توجه به نتایج به ­دست آمده، پیشنهاد می­ شود جهت افزایش تعهد و بهبود عدالت سازمانی در محیط‌ های بیمارستانی توجه ‌ویژه به ابعاد ارشادگری گردد.
واژه‌های کلیدی: کارکردهای ارشادگری، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل میانجی
متن کامل [PDF 499 kb]   (103 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (120 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
فهرست منابع
1. Payne SC, Huffman AH. A longitudinal examination of the influence of mentoring on organizational commitment and turnover. Academy of Management Journal 2005; 48 (1): 158-68. [DOI:10.5465/amj.2005.15993166]
2. Noe RA., Greenberger DB, Wang S. Mentoring: What we know and where we might go. Research in Personnel and Human Resources Management. Emerald Group Publishing Limited, Bingley; 2002
3. Hezlett SA, Gibson SK. Mentoring and human resource development: Where we are and where we need to go. Advances in developing human resources 2005; 7 (4): 446-69. [DOI:10.1177/1523422305279667]
4. Ghosh R, Reio Jr TG, Haynes RK. Mentoring and organizational citizenship behavior: Estimating the mediating effects of organization‐based self‐esteem and affective commitment. Human Resource Development Quarterly 2012 ; 23 (1): 41-63. [DOI:10.1002/hrdq.21121]
5. Thurston Jr PW, D'Abate CP, Eddy ER. Mentoring as an HRD approach: Effects on employee attitudes and contributions independent of core self‐evaluation. Human Resource Development Quarterly 2012; 23 (2): 139-65. [DOI:10.1002/hrdq.21130]
6. Hunt DM, Michael C. Mentorship: A career training and development tool. Academy of management Review 1983; 8 (3): 475-85. [DOI:10.2307/257836]
7. Poursafar A, Rezaei S, Mahalle AH. [The Mediating Role of Job Satisfaction in Relationship between Mentoring Functions and Organizational Commitment among Hospital Personnel]. Depiction of Health 2019 ;10(4):287-99. [Persian]
8. Wilson JA, Elman NS. Organizational benefits of mentoring. Academy of Management Perspectives. 1990; 4 (4): 88-94. [DOI:10.5465/ame.1990.4277215]
9. Allen TD, Eby LT, Poteet ML, Lentz E, Lima L. Career benefits associated with mentoring for protégés: A meta-analysis. Journal of applied psychology 2004; 89 (1): 127. [DOI:10.1037/0021-9010.89.1.127]
10. Kram KE. Phases of the mentor relationship. Academy of Management journal 1983; 26 (4): 608-25. [DOI:10.2307/255910]
11. Lapointe É, Vandenberghe C. Supervisory mentoring and employee affective commitment and turnover: The critical role of contextual factors. Journal of Vocational Behavior 2017; 98: 98-107. [DOI:10.1016/j.jvb.2016.10.004]
12. Scandura TA. Mentoring and organizational justice: An empirical investigation. Journal of vocational behavior 1997 ;51 (1): 58-69. [DOI:10.1006/jvbe.1997.1588]
13. Rahmawati R, Rispantyo R, Djamaluddin S. Mentoring function and quality of supervisor auditor relationship: Organizational justice as a mediation. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management 2017; 1 (1): 40-8. [DOI:10.28992/ijsam.v1i1.26]
14. Bae S. Evaluating hospitality employees' various relationships and the effects on organizational commitment. International Hospitality Review; 2021. [DOI:10.1108/IHR-01-2021-0005]
15. Naami AA, Shokrkon H.[The Simple and Multiple Relationships of the Organizational Justice with Organizational Citizenship Behavior in the Employees of an Industrial Organization in Ahvaz]. JEDUS 2006;13(1):79-92. [Persian]
16. Moorman RH. Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship. Journal of applied psychology 1991; 76 (6): 845. [DOI:10.1037/0021-9010.76.6.845]
17. Cohen-Charash Y, Spector PE. The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational behavior and human decision processes 2001; 86 (2): 278-321. [DOI:10.1006/obhd.2001.2958]
18. Allen NJ, Meyer JP. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology 1990;63 (1): 1-8. [DOI:10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x]
19. Meyer JP, Allen NJ. A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review 1991; 1 (1): 61-89. [DOI:10.1016/1053-4822(91)90011-Z]
20. Kuvaas B. An exploration of how the employee-organization relationship affects the linkage between perception of developmental human resource practices and employee outcomes. Journal of Management studies. 2008;45 (1): 1-25.
21. Golparvar M, Vaseghi Z, Javadian Z. [Distributive and Procedural Justice as a Moderator of the Relationship of Stress, Overload, and Job Dangers to Women Nurses' Involvement and Commitment]. Women and society. 2012; 4(8): 115-142. [Persian]
22. Bakhshi A, Kumar K, Rani E.[Organizational justice perceptions as predictor of job satisfaction and organization commitment]. International Journal of Business and Management 2009; 4 (9): 145-154. [DOI:10.5539/ijbm.v4n9p145]
23. Mortazavi S, Kargozar N.[The relationship between organizational justice, job satisfaction and organizational commitment with customer-centered citizenship behavior of the nurses: Imam Reza hospital]. ZUMS 2012;20(80): 84-97. [Persian]
24. Yaghoubi M, Saghaian Nejad S, Abolghasem Gorji H, Norozi M, Rezaie F.[Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Commitment in the Hospital Staffs; Medical University of Isfahan (MUI)]. Journal of Health Administration 2009; 12 (35): 25-32. [Persian]
25. Meyer JP, Smith CA. HRM practices and organizational commitment: Test of a mediation model. Canadian Journal of Administrative Science 2000 (4): 319-31. [DOI:10.1111/j.1936-4490.2000.tb00231.x]
26. Blau PM. Social exchange. International encyclopedia of the social sciences 1968; 7(4): 452-7.
27. Lee CH, Bruvold NT. Creating value for employees: investment in employee development. The International Journal of Human Resource Management 2003;14(6):981-1000. [DOI:10.1080/0958519032000106173]
28. Castro SL. The tale of two measures: Evaluation and comparison of Scandura's and Ragins and McFarlin's mentoring measures. In Southern Management Association Meeting. San Antonio; 2004.
29. rezaei S, Hatam Siahkal Mahalle A, Khaksari Z, Yousefzadeh S. [Validation and Confirmatory Factor Analysis for Mentoring Functions Questionnaire (MFQ-9) in Hospital Personnel]. RME 2016; 8 (4) :29-42. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.29]
30. Hu C. Analyses of measurement equivalence across gender in the Mentoring Functions Questionnaire (MFQ-9). Personality and Individual Differences 2008; 45(3):199-205. [DOI:10.1016/j.paid.2008.03.016]
31. Niehoff BP, Moorman RH. Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management journal 1993 ;36(3):527-56. [DOI:10.2307/256591]
32. Donaldson SI, Ensher EA, Grant-Vallone E J. Longitudinal examination of mentoring relationships on organizational commitment and citizenship behavior. Journal of Career Development 2000; 26(4): 233-249. [DOI:10.1177/089484530002600401]
33. Seibert S. The effectiveness of facilitated mentoring: A longitudinal quasi-experiment. Journal of vocational behavior 1999;54(3):483-502. [DOI:10.1006/jvbe.1998.1676]
34. Wright PM, McMahan GC, McWilliams A. Human resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective. International Journal of Human Resource Management 1994; 5(2): 301-326. [DOI:10.1080/09585199400000020]
35. Liao H, Rupp DE. The impact of justice climate and justice orientation on work outcomes: a cross-level multifoci framework. Journal of applied psychology 2005; 90(2):242. [DOI:10.1037/0021-9010.90.2.242]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

poursafar A, Hatam Siahkalmahaleh A. Interpretation of Structural Relationships between Mentoring Functions and Organizational Commitment based on the Mediating Effects of Organizational Justice. RME 2022; 14 (3) :49-60
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1153-fa.html

پورصفر علی، حاتم سیاهکل محله علیرضا. تفسیر روابط ساختاری بین کارکردهای ارشادگری (منتورینگ) و تعهد سازمانی براساس اثرات میانجی عدالت سازمانی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1401; 14 (3) :60-49

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1153-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 3 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education