[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 37-29 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط اضطراب کووید-19 و فرسودگی تحصیلی با نقش تعدیلی تعهد تحصیلی در دانشجویان پزشکی
عالیا صابری ، علی اشرف ، سجاد سعادت* ، تینا نباتچی احمدی ، حمیدرضا حاتمیان
مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، sajjadsaadat69@gmail.com
چکیده:   (706 مشاهده)
مقدمه: فرسودگی تحصیلی یکی از چالش ­های مهم در طول دوران تحصیلی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی می­ باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اضطراب کووید- 19 و فرسودگی تحصیلی با نقش تعدیلی تعهد تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی انجام شد.
روش ­ها: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- مقطعی و جامعه پژوهش را دانشجویان پزشکی کارآموز و کارورز مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 1400- 1399 تشکیل دادند. 230 نفر (115 کارورز و 115 کارآموز) برای انجام پژوهش به ­عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ­ای انتخاب شدند. داده ­ها با استفاده از مقیاس اضطراب بیماری کرونا، پرسشنامه­ ی فرسودگی تحصیلی مسلش و مقیاس تعهد تحصیلی گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم ­افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (همبستگی پیرسون و رگرسیون تعدیلی) استفاده شد.
یافته­ ها: از مجموع 230 پرسشنامه توزیع شده، 190 مورد قابلیت تحلیل را داشتند (نرخ مشارکت = 82/60 درصد). نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فرسودگی تحصیلی با اضطراب کووید- 19 ارتباط مستقیم و معنی­ دار (r=0/332، p=0/001) و با تعهد تحصیلی ارتباط معکوس و معنی­ دار (r=0/304، p=0/001) دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اضطراب و تعهد تحصیلی (r=0/265، p=0/001)  ارتباط معکوس و معنی­ دار وجود دارد.  نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد که متغیرهای پیش ­بینی (ß) اضطراب (0/26)، تعهد تحصیلی (0/29-) و نقش تعدیلی (0/21) در مجموع 0/20 از واریانس متغیر فرسودگی تحصیلی را پیش ­بینی می­ کنند.
نتیجه ­گیری: با افزایش تعهد تحصیلی در دانشجویان تاثیر اضطراب کووید- 19 بر فرسودگی تحصیلی کم­تر می­ شود. توصیه می­ گردد برنامه­ ریزان آموزش پزشکی به برنامه ­های آموزشی در این زمینه توجه داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: کووید- 19، اضطراب، فرسودگی، دانشجویان پزشکی
متن کامل [PDF 388 kb]   (242 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (295 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Paredes MR, Apaolaza V, Fernandez- Robin C, Hartmann P, Yañez- Martinez D. The impact of the COVID- 19 pandemic on subjective mental well- being: The interplay of perceived threat, future anxiety and resilience. Personality and Individual Differences 2021; 10 (170): 110455. [DOI:10.1016/j.paid.2020.110455]
2. Islam MA, Barna SD, Raihan H, Khan MN, Hossain MT. Depression and anxiety among university students during the COVID- 19 pandemic in Bangladesh: A web- based cross- sectional survey. PloS one 2020; 15 (8): e0238162. [DOI:10.1371/journal.pone.0238162]
3. Saddik B, Hussein A, Sharif- Askari FS, Kheder W, Temsah MH, Koutaich RA, at all. Increased levels of anxiety among medical and non- medical university students during the COVID- 19 pandemic in the United Arab Emirates. Risk Management and Healthcare Policy 2020; 13: 2395. [DOI:10.2147/RMHP.S273333]
4. Cao W, Fang Z, Hou G, Han M, Xu X, Dong J, Zheng J. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research 2020; 287: 112934. [DOI:10.1016/j.psychres.2020.112934]
5. Jalili M, Mirzazadeh A, Azarpira A. A survey of medical students' perceptions of the quality of their medical education upon graduation. Annals Academy of Medicine Singapore 2008; 37 (12): 1012.
6. Loh LC, Ali AM, Ang TH, Chelliah A. Impact of a spreading epidemic on medical students. Malays J Med Sci 2005; 12 (2): 43- 49.
7. Nakhostin- Ansari A, Sherafati A, Aghajani F, Khonji MS, Aghajani R, Shahmansouri N. Depression and anxiety among Iranian Medical Students during COVID- 19 pandemic. Iranian journal of psychiatry 2020; 15 (3): 228. [DOI:10.18502/ijps.v15i3.3815]
8. Gutiérrez- García AG, Landeros- Velázquez MG. Academic Self- efficacy and Anxiety, as a Critical Incident in Female and Male University Students. Revista Costarricense de Psicología 2018; 37 (1): 1- 25. [DOI:10.22544/rcps.v37i01.01]
9. Alemany- Arrebola I, Rojas- Ruiz G, Granda- Vera J, Mingorance- Estrada ÁC. Influence of COVID - 19 on the Perception of Academic Self- Efficacy, State Anxiety, and Trait Anxiety in College Students. Frontiers in psychology 2020; 11: 570017. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.570017]
10. Fernández- Castillo A. State-anxiety and academic burnout regarding university access selective examinations in Spain during and after the COVID- 19 lockdown. Frontiers in Psychology. 2021; 12:621863. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.621863]
11. Son C, Hegde S, Smith A, Wang X, Sasangohar F. Effects of COVID- 19 on college students' mental health in the United States: Interview survey study. Journal of medical internet research 2020; 22 (9): e21279. [DOI:10.2196/21279]
12. Ghadampour E, Farhadi A, Naghibeiranvand F. [The relationship among academic burnout, academic engagement and performance of students of Lorestan University of Medical Sciences]. Research in Medical Education 2016; 8 (2): 60- 8. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.2.60]
13. Zhang Y, Gan Y, Cham H. Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and individual differences 2007; 43 (6): 1529- 40. [DOI:10.1016/j.paid.2007.04.010]
14. Human-Vogel S, Rabe P. Measuring self-differentiation and academic commitment in University students: A case study of education and engineering students. South African Journal of Psychology 2015; 45 (1): 60- 70. [DOI:10.1177/0081246314548808]
15. Kafizade M, Shaikhi Fini A, Samavi A. [Correlation of Self- Efficacy and Learning Strategies with Academic Commitment among the Students in Rafsanjan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Nursing Research 2020; 15 (5): 61- 70. [Persian]
16. Kafizade M, Shaikhi Fini A, Samavi A. [Structural Equation Modeling of Relationship between Self- Efficacy and Academic Commitment with the Mediating Role of Achievement Motivation Motivation in Medical University Students]. Journal of Nursing Education 2020; 9 (4): 41- 51. [Persian]
17. Saadat S, Davarpanah SH, Saeedpour F, Samiee F. [The Role of Psychological Capital (ie, Hope, Optimism, Self- efficacy, Resilience) in Student's Academic Commitment]. Education Strategies in Medical Sciences 2019; 12 (3): 1- 11. [Persian]
18. Vogel FR, Human- Vogel S. Academic commitment and self- efficacy as predictors of academic achievement in additional materials science. Higher Education Research & Development 2016; 35 (6): 1298- 310. [DOI:10.1080/07294360.2016.1144574]
19. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh H. [Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample]. Quarterly Journal of Health Psychology 2020; 8 (32): 163- 75. [Persian]
20. Schaufeli WB, Martinez IM, Pinto AM, Salanova M, Bakker AB. Burnout and engagement in university students: A cross- national study. Journal of cross- cultural psychology 2002; 33 (5): 464- 481. [DOI:10.1177/0022022102033005003]
21. Rostami Z, Abedi MR, Schuffli VB. [Standardization of Maslash burnout inventory among female students at University of Isfahan]. New Educational Approaches 2011; 6 (1): 21- 38. [Persian]
22. de la Fuente J, Martínez- Vicente JM, Peralta- Sánchez FJ, Garzón- Umerenkova A, Vera MM, Paoloni P. Applying the SRL vs. ERL theory to the knowledge of achievement emotions in undergraduate university students. Frontiers in psychology 2019; 10: 2070. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.02070]
23. Supervía PU, Bordás CS. Relationship between intrinsic orientations and academic burnout in students. Psicologia Escolar e Educacional 2019; 23: 1- 9. [DOI:10.1590/2175-35392019018061]
24. Altintas E, Karaca Y, Moustafa A, El Haj M. Effect of best possible self- intervention on situational motivation and commitment in academic context. Learning and Motivation 2020; 69: 101599. [DOI:10.1016/j.lmot.2019.101599]
25. Sheard M, Golby J. Hardiness and undergraduate academic study: The moderating role of commitment.Personality and individual differences 2007; 43 (3): 579- 88. [DOI:10.1016/j.paid.2007.01.006]
26. Chu AY, Wang CH. Differences in level of sport commitment among college dance sport competitors. Social Behavior and Personality: an international journal 2012; 40 (5): 755- 66. [DOI:10.2224/sbp.2012.40.5.755]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saberi A, Ashraf A, Saadat S, Nabatchi Ahmadi T, Hatamian H. The Relationship between COVID- 19 Anxiety and Academic Burnout with the Moderating role of Academic Commitment in Medical Students. RME 2022; 14 (2) :29-37
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1138-fa.html

صابری عالیا، اشرف علی، سعادت سجاد، نباتچی احمدی تینا، حاتمیان حمیدرضا. ارتباط اضطراب کووید-19 و فرسودگی تحصیلی با نقش تعدیلی تعهد تحصیلی در دانشجویان پزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1401; 14 (2) :37-29

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1138-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education