[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 13، شماره 1 - ( 1400 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 45-35 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیرسرمایه روانشناختی بر عملکرد پرستاران با توجه به نقش میانجی‌گر فرسودگی و رضایت شغلی
زهرا نیک بین دافچاهی ، مهناز همتی نوعدوست گیلانی*
گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، mahtty41@yahoo.com
چکیده:   (1306 مشاهده)
مقدمه: پرستاران بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند بهداشت و درمان کشور هستند و عملکرد آنان نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی از طریق رضایت و فرسودگی شغلی، بر روی عملکرد پرستاران است.
روش ها: تحقیق حاضر، کاربردی و از نوع تحلیلی- مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق شامل پرستاران بیمارستان‌های شهر رشت در سال 1398 به تعداد 3523 نفر است. نمونه­ ها براساس فرمول کوکران 318 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ های استاندارد فرسودگی شغلی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی بود. داده‌ها جمع ­آوری شده با استفاده از مدل­ سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزارهای آماری SPSS و SMARTPLS3 تجزیه ‌و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی بر روی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و همچنین عملکرد پرستاران به میزان 0/297، 0/387- و 0/259 تأثیر دارد. همچنین تأثیر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بر عملکرد پرستاران نیز برابر با 0/213، 0/173- بود. در نهایت، براساس نتایج آزمون سوبل، نقش میانجی‌گر رضایت و فرسودگی شغلی در تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد پرستاران نیز برابر با 0/196 و 0/205- تعیین گردید.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این مطالعه، می‌توان دریافت سرمایه روانشناختی، از طریق افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی، منجر به بهبود عملکرد پرستاران می‌گردد. بنابراین مدیران بیمارستان‌های شهر رشت لازم است بیش از پیش بر روی روابط متغیرها تمرکز نمایند تا بتوانند سطح عملکرد پرستاران را حفظ و بهبود دهند.
واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، سرمایه روانشناختی، عملکرد پرستاران، فرسودگی شغلی
متن کامل [PDF 685 kb]   (435 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (285 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت پژوهش
فهرست منابع
1. Sagheb Esmaeelpour M, Abdi K, Hosseini MA, Biglarian A. The Relationship of Work Ethics with Job Performance of the Administrative and Medical Staff of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences and Its Affiliated Centers in 2017]. USWR 2019; 20 (1): 52- 63. [Persian] [DOI:10.32598/rj.20.1.52]
2. Eslami A, Ganjkhanloo J, Abdi S, Khabiri M.[The Structural Equation Modeling of the Relationship between Job Stress and Job Performance of Physical Trainers in Mashhad City]. Sport Physiology and Management Investigations 2018; 10 (2): 9- 20. [Persian]
3. Gholipour R, Khazaei M.[The Study of Effect Perceived Talent Management Strategies on Job Performance with the Mediating Role of Emotional Intelligence]. Management Studies in Development and Evolution 2018; 27 (87):1- 28. [Persian]
4. Chang YP, Lee DC, Chang SC, Lee YH, Wang HH. Influence of Work Excitement and Workplace Violence on Professional Commitment and Turnover Intention among Hospital Nurses. Journal of clinical nursing 2019; 28 (11- 12): 2171- 80. [DOI:10.1111/jocn.14808]
5. Özden D, Arslan GG, Ertuğrul B, Karakaya S. The Effect Of Nurses' Ethical Leadership and Ethical Climate Perceptions on Job Satisfaction. Nursing Ethics 2019; 26 (4): 1211- 25. [DOI:10.1177/0969733017736924]
6. Charlier N, Van Der Stock L, Iserbyt P. Comparing Student Nurse Knowledge and Performance of Basic Life Support Algorithm Actions: An Observational Post-Retention Test Design Study. Nurse Education in Practice 2020: 102714. [DOI:10.1016/j.nepr.2020.102714]
7. Lu H, Zhao Y, While A. Job Satisfaction among Hospital Nurses: A Literature Review. International Journal of Nursing Studies 2019 ;94:21-31. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2019.01.011]
8. Ebrahimi S, Kalani Z. [Effect of the Performance of the Liaison Nurses on the Motor Complications in Stroke Patients after Discharge: A Randomized Clinical Trial]. Iran Journal of Nursing 2019; 32 (120): 14- 25. [Persian] [DOI:10.29252/ijn.32.120.14]
9. Ardesatni Rostami R, Ghasembaglu A, Bahadori M. [Relationship between Work Loud of Nurses and their Performance in the Intensive Care Units of Educational Hospitals in Tehran]. SJNMP 2019; 4 (3): 63-71. [Persian]
10. Gharakhani D, Zaferanchi A. [The Effect of Job Burnout on Turnover Intention with Regard to the Mediating Role of Job Satisfaction]. Journal of Health 2019; 10 (1): 109- 17. [Persian] [DOI:10.29252/j.health.10.1.109]
11. Mahdavi G, Zamani R. [The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor]. Accounting and Auditing Review 2018; 25 (4): 555- 70. [Persian]
12. Dyrbye LN, Shanafelt TD, Johnson PO, Johnson LA, Satele D, West CP. A Cross-Sectional Study Exploring the Relationship between Burnout, Absenteeism, and Job Performance among American Nurses. BMC Nursing 2019; 18 (1): 57. [DOI:10.1186/s12912-019-0382-7]
13. Guo Yf, Plummer V, Lam L, Wang Y, Cross W, Zhang Jp. The Effects of Resilience and Turnover Intention on Nurses' Burnout: Findings from a Comparative Cross Sectional Study. Journal of Clinical Nursing 2019; 28 (3- 4): 499- 508. [DOI:10.1111/jocn.14637]
14. Giorgi F, Mattei A, Notarnicola I, Petrucci C, Lancia L. Can Sleep Quality and Burnout Affect the Job Performance of Shift Work Nurses? A Hospital Cross Sectional Study. Journal of Advanced Nursing 2018; 74 (3): 698- 708. [DOI:10.1111/jan.13484]
15. Lee YH, Chelladurai P. Emotional Intelligence, Emotional Labor, Coach Burnout, Job Satisfaction, and Turnover Intention in Sport Leadership. European Sport Management Quarterly 2018; 18 (4): 393- 412. [DOI:10.1080/16184742.2017.1406971]
16. Salles FLP, d'Angelo MJ. Assessment of Psychological Capital at Work by Physiotherapists. Physiother Res Int 2020 ;25(3): e1828. [DOI:10.1002/pri.1828]
17. Ganji B, Tavakoli S. [Surveying the Relationship between Psychological Capital and Academic Resiliency with Internet Addiction of Students]. Educ Strategy Med Sci 2018; 11 (1) :102-107. [Persian]
18. Mirzaie Z, Golparvar M. [The Effect of Psychological Capital on Job Performance with Due to the Mediating Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment among Telecommunication Employees]. Knowledge and Research in Applied Psychology 2019; 20 (1): 1- 12. [Persian]
19. Li Y, Wu Q, Li Y, Chen L, Wang X. Relationships among psychological capital, creative tendency, and job Burnout among Chinese Nurses. Journal of Advanced Nursing 2019; 75 (12): 3495- 503. [DOI:10.1111/jan.14141]
20. Idris AM, Manganaro M. Relationships between psychological capital, job satisfaction, and organizational commitment in the Saudi oil and petrochemical industries. Journal of Human Behavior in the Social Environment 2017; 27 (4): 251- 69. [DOI:10.1080/10911359.2017.1279098]
21. Shang Guan C-Y, Li Y, Ma H-L. The Mediating Role of Psychological Capital on the Association between Occupational Stress and Job Satisfaction among Township Cadres in a Specific Province of China: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017; 14 (9):972. [DOI:10.3390/ijerph14090972]
22. Bahadori Khosroshahi J, Touraj Hashemi N, Mansoor B. [The Relationship Between psychological Capital and Personality Traits with Job Satisfaction among Librarians' in Public Libraries in Tabriz]. Pajoohandeh 2013; 17 (6): 313- 9. [Persian]
23. Zhou J, yang Y, Qiu X, Yang X, pan H, Ban B, et al. Serial Multiple Mediation of Organizational Commitment and Job Burnout in The Relationship between Psychological Capital and Anxiety in Chinese Female Nurses: A Cross-Sectional Questionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies 2018; 83: 75- 82. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2018.03.016]
24. Shalani B, Abbariki A, Sadeghi S. [Prediction of Job Stress Based on Psychological Capital and Job Performance in Nurses of Kermanshah Hospitals]. Depiction of Health 2019; 10 (4): 280- 6. [Persian]
25. Hosseini M, Sedghi Goyaghaj N, Alamadarloo A, Farzadmehr M, Mousavi A. [The relationship between Job Burnout and Job Performance of Clinical Nurses in Shiraz Shahid Rajaei Hospital (Thruma) in 2016]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2017; 6 (2): 59- 68. [Persian]
26. Kang E-H, Yoon S-J. Relations on Communication Competence, Job Satisfaction and Nursing Performance of Clinical Nurse. Indian Journal of Public Health Research & Development. 2019; 10 (11):4436-4441. [DOI:10.5958/0976-5506.2019.04306.7]
27. Shih SP, Jiang JJ, Klein G, Wang E. Job Burnout of the Information Technology Worker: Work Exhaustion, Depersonalization, and Personal Accomplishment. Information & Management 2013; 50 (7): 582- 9. [DOI:10.1016/j.im.2013.08.003]
28. Luthans F, Avolio BJ, Walumbwa FO, Li W. The Psychological Capital of Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. Management and Organization Review. 2005; 1 (2): 249- 71. [DOI:10.1111/j.1740-8784.2005.00011.x]
29. Choi YG, Kwon J, Kim W. Effects of attitudes vs experience of workplace fun on employee behaviors: Focused on Generation Y in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management 2013; 25 (3): 410- 27. [DOI:10.1108/09596111311311044]
30. Bakhshalizadeh D. [Explaining the Factors Affecting the Turnover Intention the Staff of the Melli Bank of Iran in a Causal Model]. Rasht: Islamic Azad University of Rasht Branch; 2015. [Persian]
31. Rehman SU, Qingren C, Latif Y, Iqbal P. Impact of psychological capital on occupational burnout and performance of faculty members. International Journal of Educational Management. 2017; 31 (4): 455- 69. [DOI:10.1108/IJEM-01-2016-0011]
32. Heyrani A, Mazloon saleh alrabiavi A, khanmoradi s. The Path Analysis of Psychological Capital and Job Satisfaction of Physical Education and Nonphysical Education Teachers in Amara City of IRAQ]. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies 2016; 3 (3): 97- 107. [Persian]
33. Li X, Kan D, Liu L, Shi M, Wang Y, Yang X, et al. The Mediating Role of Psychological Capital on the Association between Occupational Stress and Job Burnout among Bank Employees in China. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015; 12 (3): 2984- 3001. [DOI:10.3390/ijerph120302984]
34. Badran MA, Youssef Morgan CM. Psychological capital and job satisfaction in Egypt. Journal of Managerial Psychology 2015; 30 (3) 354-370. [DOI:10.1108/JMP-06-2013-0176]
35. Kwok SY, Cheng L, Wong DF. Family Emotional Support, Positive Psychological Capital and Job Satisfaction among Chinese White-Collar Workers. Journal of Happiness Studies 2015; 16 (3): 561- 82. [DOI:10.1007/s10902-014-9522-7]
36. Savadkouhi A, Motamedi E. [The Relationship of Psychological Capital's Dimensions with Job Performance]. Industrial and Organizational Psychology Studies 2017; 4 (1): 59- 74. [Persian]
37. Rafiei S, Kiaiei MZ, Sadeghi P, Makhtoomi V, Asghari D. Assessing the Moderating Role of Job Burnout on the Relationship between Quality of Working Life and Job Performance among Nursing Staff of Teaching Hospitals Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. jhosp. 2019; 17 (4): 47- 55.
38. Roberts JA, David ME. Boss Phubbing, Trust, Job Satisfaction and Employee Performance. Personality and Individual Differences 2020; 155: 109702. [DOI:10.1016/j.paid.2019.109702]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nikbin Dafchahi Z, Hemmati Noedoust Gilani M. The Effect of psychological Capital on Nurses' performance with Regard to the Mediating Role of Burnout and Job Satisfaction. RME. 2021; 13 (1) :35-45
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-974-fa.html

نیک بین دافچاهی زهرا، همتی نوعدوست گیلانی مهناز. تاثیرسرمایه روانشناختی بر عملکرد پرستاران با توجه به نقش میانجی‌گر فرسودگی و رضایت شغلی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1400; 13 (1) :45-35

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-974-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 1 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education