[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 14-23 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده و تفکر انتقادی با حل مسئله خلاق در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
زهرا معین ، مسعود حجازی* ، زکراله مروتی ، محمدرضا اروجی
گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران ، masoud.hejaziaz@gmail.com
چکیده:   (2219 مشاهده)
مقدمه: تفکر انتقادی و جو عاطفی خانواده از عواملی هستند که می­ توانند دانشجویان را در حل مسائل دشوار یاری نمایند. از این رو بررسی میزان ارتباط این عوامل با حل مسئله خلاق ضروری به نظر می ­رسد. لذا این مطالعه با هدف تعیین نقش میانجی تفکر انتقادی در رابطه ­ی بین جو عاطفی خانواده و حل مسئله خلاق در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 98-97 انجام گرفت.
روش  ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بر روی 275 نفر از دانشجویان مقطع دکترای حرفه ­ای دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 98-97 انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران و به شیوه تصادفی طبقه­ ای انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ­های استاندارد جو عاطفی خانواده هیل برن، حل مسئله خلاق باسادر و پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق آزمون­ های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام ­به­ گام در نرم‌افزار SPSS انجام و جهت تعیین نقش میانجی نیز از روش چهار مرحله­ ای بارون و کنی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از مجموع 275 نفر دانشجو 167 نفر (60/7درصد) پسر و 108 نفر معادل 39/3 درصد دختر بودند. همچنین بین جو عاطفی خانواده با حل مسئله خلاق(0/312=r و 0/003 =p)  و مؤلفه خلاقیت  (0/243=r و0/021 =p)  رابطه  معنی­ دار وجود داشت. ارتباط بین تفکر انتقادی با حل مسئله خلاق (0/385=r و 0/002=p )، بالندگی(0/383=r و0/002 =p)و تعهد (0/348=r و0/008 =p) نیز معنی ­دار بود. در نهایت نقش واسطه­ ای تفکر انتقادی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و حل مسئله خلاق مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصله بین جو عاطفی خانواده با حل مسئله خلاق در دانشجویان رابطه معنی­ داری وجود داشت. تفکر انتقادی نقش واسطه ­ای در بین دو متغیر اصلی ایفاء نمود، به­ طوری­ که با قرار گرفتن در رابطه بین جو عاطفی و حل مسئله خلاق، رابطه این دو متغیر از معنی ­داری خارج شد.
واژه‌های کلیدی: جو عاطفی، خانواده، تفکر انتقادی، خلاق، حل مسئله
متن کامل [PDF 629 kb]   (582 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (910 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي تربيتي
فهرست منابع
1. Bahrani M. [Secondary students' Motivation to study Fars province and factors associated with it]. Journal of Humanities and Social Sciences 2004; 22 (4): 10-115. [Persian]
2. Rostami B, Moien Z, Fakour E, Amini K, Rostami H. [Academic Motivation and Relevant Predictive Factors in Pharmaceutical Students of Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran in 2016]. J Med Educ Dev 2018; 10 (28): 27-38. [Persian] [DOI:10.29252/edcj.10.28.27]
3. Kirmizia FS, Saygi C, Yurdakalc I. Determine The Relationship Between The Disposition of Critical Thinking and The Perception About Problem Solving Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015; 191: 657-61. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.719]
4. Akinsola Mk. Relationship of some psychological variables in predicting problem solving ability of in-service mathematics teachers. The Mathematics Enthusiast 2008; 5(1): 79-100.
5. Seif AA. [New Educational Psychology: Psychology of Learning and Education] .2nd ed. Tehran: Publishing Duran; 2016. [Persian]
6. Rahimi H, Shojaeezadeh L. [Analyzing the Relationship between Meta- Cognitive Skills and Educational Problem-Solving and Mediating Role of Academic Self-efficacy in Students]. Higher Education Letter 2018; 11 (41): 167-97. [Persian]
7. Delnavaz Z, Alborz M, Khoshbakht F. [Family Communication Patterns and the Learning Environment with Creative Problem Solving: The Mediating Role of Creative Feedback]. Journal of Developmental Psychology: Iranian Psychologists2019; 15 (57): 44-57. [Persian]
8. Ashman SB, Dawson G, Panagiotides H. Trajectories of maternal depression over 7 years: relations with child psychophysiology and behavior and role of contextual risks. Development and Psychopathology 2008; 20 (1): 55-77. [DOI:10.1017/S0954579408000035]
9. Chibucos W, Leite R. Fmily Theory.3rd ed. Boston and Toronto: Little, Brown and Company; 2012.
10. Reblin M, Uchino B N. Social and Emotional Support and its Implication for Health. Curr Opin Psychiatry 2008; 21(2):201-205. [DOI:10.1097/YCO.0b013e3282f3ad89]
11. Chun H, Dickson G. A pschoeolgical model of academic performance among Hispanic adolescents. Journal of Youth and Adolescence 2011; 40(12): 1581- 1594. [DOI:10.1007/s10964-011-9640-z]
12. Gul R, Cassuma SH, Ahmada A, Khan SH, Saeed T, Parpio Y. Enhancement of critical thinking in curriculum design and delivery: A randomized controlled trial for educators. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2010; 2 (2): 3219-25. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.491]
13. Gravand H, Sabzian S, Kamkar P, Karami Sh. [The role functions of thinking style in self-directed learning readiness and Critical Thinking Disposition]. cognitive strategies in learning . 2014; 2 (2): 19-30. [Persian]
14. Butler HA. Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real‐World Outcomes of Critical Thinking. Applied Cognitive Psychology 2012; 26 (5): 721-9. [DOI:10.1002/acp.2851]
15. Zare H, Nahravanian P. The Effect of Critical Thinking Training on Decision Style and Problem Solving Styles. cognitive strategies in learning 2018; 5 (9): 13-31. [Persian]
16. Momeni Kh, Abbasi M, Pirani Z, Begian Koulemarz MJ. [The Role of Excitement and Family Atmosphere in the Prediction of Enthusiasm among Students]. cognitive strategies in learning 2017; 5 (8): 159-182. [Persian] [DOI:10.22084/j.psychogy.2017.10761.1366]
17. Kumar J, Singh U. Creativity as Related to Perceived Family Environment. International Indian Psychology 2018; 6 (1). 69-80. [DOI: 10.25215/0601.009]
18. Zare H, Imanifar H, Mostafaee A, Baradarn M. [Validating and Factor Structure of Basadr Creative Problem Solving Test]. Innovation and Creativity in Human Science. 2014; 3 (4): 127-46. [Persian]
19. Rashidi AR, Mohseni Z, Golmohammadian M. [On the Role of Family Emotional Atmosphere, Perception of parenting Styles, Family Communication Patterns and Perceived Social Support in Predicting the Abuse of Industrial Psychoactive Substances in Students]. Research on Addiction 2017; 11 (41). 103-123. [Persian]
20. Nahidi M. [Investigating the Relationship between Family Emotional Atmosphere and Formation of Adolescents' Hardiness and Self-efficacy] [dissertation].Tehran ;Islamic Azad University, Science and Research Branch: 2012. [Persian]
21. Rahimi M, Vaezfar S, Jairoud H. [The simple and multiple relationship of the power of ambiguity and the emotional climate of the family with cognitive creativity]. Innovation and Creativity in Human Science 2015; 5 (2): 147-164. [Persian]
22. Pakmehr H, Mirdoraghi F, Ghanai Chamanabad A, Karami M. Reliability, Validity and Factor Analysis of Ricketts' Critical Thinking Disposition Scales in High School. Quarterly of Educational Measurement 2013; 3(11): 33-54.[Persian]
23. Vahedi S, Lotfinia H, Yousefi N. [The Relationship between Methods of Parenting as well as Family Atmosphere and Creativity in Pre-School Centers of Tabriz]. Quarterly of Women and Family Studies 2009; 2 (3): 107-121. [Persian]
24. Mirlouhi FS, Molavi H, Athashpour H. [The relationship between family emotional climate and students' creativity]. Knowledge and Research in Applied Psychology 2017; 0 (31): 69-82. [Persian]
25. Isaksen SG, Ekvall G. Managing for innovation: The two faces of tension within creative climates. Creativity and Innovation Management 2010; 19 (2): 73-88. [DOI:10.1111/j.1467-8691.2010.00558.x]
26. Bodovski K, Youn Mj. Love, discipline and elementary school achievement: The role of family emotional climate. Social Science Research 2010; 39(4): 585-595. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2010.03.008]
27. Ulger K. The Relationship between Creative Thinking and Critical Thinking Skills of Students. Hacettepe University Journal of Education 2016; 31: 1-12. [DOI:10.16986/HUJE.2016018493]
28. Roberts TG, Dyer JE. The relationship of self-efficacy, motivation, and critical thinking disposition to achievement and attitudes when an illustrated web lecture is used in an online learning environment. Journal of agricultural education 2005;46(2):12-23. [DOI:10.5032/jae.2005.02012]
29. Kong LN, Qin B, Zhou YQ, Mou SY, Gao HM. The effectiveness of problem-based learning on development of nursing students' critical thinking: a systematic review and meta-analysis. Int J Nurs Stud 2014; 51 (3): 458-69. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2013.06.009]
30. Shabani M, Maleki H, Abaspor A, Saedipor I. [Effectiveness of training based on creative problem solving (CPS) on creative thinking among the Employees of Kosar Credit Institute]. Innovation and Creativity in Human Science 2017; 6 (4): 149-70. [Persian]
31. Sheikholeslami A, Omidvar A. [The Effectiveness of Critical Thinking on Problem Solving (Efficient and Inefficient) Students]. Journal of School Psychology 2018; 6 (2): 83-99. [Persian]
32. Glassner A, Schwarz BB. What stands and develops between creative and critical thinking? Argumentation? Thinking Skills and Creativity2007; 2(1): 10-8. [DOI:10.1016/j.tsc.2006.10.001]
33. Renaud RD, Murray HG. A comparison of a subject-specific and a general measure of critical thinking. Thinking Skills and Creativity 2008; 3 (2): 85-93. [DOI:10.1016/j.tsc.2008.03.005]
34. Newton L, Beverton S. Pre-service teachers' conceptions of creativity in elementary school English. Thinking Skills and Creativity 2012; 7 (3): 165-76. [DOI:10.1016/j.tsc.2012.02.002]
35. Chang Y, Li B-D, Chen H-C, Chiu F-C. Investigating the synergy of critical thinking and creative thinking in the course of integrated activity in Taiwan. Educational Psychology 2015; 35 (3): 341-60. [DOI:10.1080/01443410.2014.920079]
36. Gholamrazaei S, Yousefvand L, Radmehr P. [The predictive role of Self-Efficacy and Meta-Cognitive on students tendency to Critical Thinking]. Research in Medical Education 2017; 9 (1): 37-45. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.9.1.45]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moein Z, Hejazi M, Morovati Z, oroji M. Relationship between family emotional atmosphere and creative problem solving with mediator role of Critical thinking among students. RME. 2020; 12 (1) :14-23
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-882-fa.html

معین زهرا، حجازی مسعود، مروتی زکراله، اروجی محمدرضا. بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده و تفکر انتقادی با حل مسئله خلاق در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (1) :14-23

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-882-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education