[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 3 - ( 1397 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 66-58 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی
حسنعلی ویسکرمی* ، لیلا امیریان ، سجاد خدایی
گروه روان شناسی، دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران ، hveiskarami86@yahoo.com
چکیده:   (3007 مشاهده)
مقدمه:توجه به تفکر انتقادی یک از اهداف آموزش عالی و مؤلفه­ های کلیدی بهداشت روانی در دانشجویان است. لذا این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر تحمل ابهام و شادکامی دانشجویان انجام اجرا شد.
روش ها: این پزوهش به روش نیمه ­تجربی و به صورت طرح آزمایش پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش40 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 96-95 بودند که با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیدند. قبل و بعد از اجرای آموزش تفکر انتقادی برای سنجش بازده ­های عاطفی تحمل ابهام و شادکامی از پرسشنامه­ های شادکامی آکسفورد آراجایل و همکاران و تحمل ابهام مک‌کین و دیوی دال که هر دو دارای شاخص ­های قابل قبول روایی و پایایی بودند، استفاده شد. آموزش تفکر انتقادی برای گروه آزمایش به ­طور جداگانه، 10 جلسه 90 دقیقه­ ای اجرا و از دو گروه پس ­آزمون به­ عمل آمد و در این مدت برای گروه کنترل هیچ آموزشی اعمال نشد. در نهایت اطلاعات بدست آمده از پیش ­آزمون و پس ­آزمون نمرات مربوط به گروه مداخله و گروه کنترل از طریق نرم­ افزارspss  و با استفاده از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها:نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین شادکامی و تحمل ابهام 0/119 است. همچنین بین میانگین نمرات شادکامی (45/02) و تحمل ابهام (45/06) در گروه کنترل و در میانگین نمرات شادکامی (47/6) و تحمل ابهام (46/6) در گروه آزمایش تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد. یافته ­ها بیانگر آن بود که بین میانگین نمرات پس ­آزمون شادکامی (39/06) و تحمل­ ابهام (38/06) در گروه کنترل و میانگین نمرات پس ­آزمون شادکامی (62/7) و تحمل­ ابهام (62/87) در گروه آزمایش تفاوت معنی­ دار وجود دارد (46/96=p<0/001,F). نتایج نشان داد که آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش تحمل ابهام و شادکامی در دانشجویان می ­شود.
نتیجه گیری:با توجه به ­این­ که بکارگیری آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام تاثیر مثبت دارد و موجب افزایش شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان می­ گردد، برگزاری دوره­ ایی در این زمینه در مراکز آموزش عالی توصیه می­ شود.
واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، شادکامی، تحمل ابهام، دانشجویان، علوم‌پزشکی
متن کامل [PDF 566 kb]   (783 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1008 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي تربيتي
فهرست منابع
1. Reynolds W, M Miller, GE. Handbook of Psychology: Educational Psychology Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons Inc: 2003.
2. Pedersen D. Political violence, ethnic conflict, and contemporary wars: broad implications for health and social well-being. Social science & medicine; 2002 ;55(2):175-90. [DOI:10.1016/S0277-9536(01)00261-1]
3. Alipour A, Hashemi T, Babapour J, Tousi F. [Relationship between coping strategies and happiness among university students]. journal of psychology (Tabriz university) 2011; 5(18):71-86.[Persian]
4. Gorbett K, Kruczek T. Family factors predicting social self-esteem in young adults. Fam J; 2008. 16(1):58-65. [DOI:10.1177/1066480707309603]
5. Ozkan I. Telling ELT tales out of school a path to critical thinking. Procedia Soc Behav Sci 2010; 2(3):210. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.034]
6. Suliman WA, Halabi J. Critical thinking, self-esteem, and state anxiety of nursing students. Nurse Educ Today .2007; 27(2): 162-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2006.04.008]
7. McCrae RR, Costa Jr PT. Adding Liebe und Arbeit: The full five-factor model and well-being. Personality and social psychology bulletin 1991; 17(2): 227-232. [DOI:10.1177/014616729101700217]
8. Nuori T. [The relationship between happiness and demographic characteristics]. occupation and personality of Justice, M. Sc 2007; 46(2): 129-64. [Persian]
9. Easterlin RA. Life cycle happiness and its sources: Intersections of psychology, economics, and demography. Journal of Economic Psychology 2006; 27(4): 463-482. [DOI:10.1016/j.joep.2006.05.002]
10. Malaki k. [The relationship between coping strategies with the meaning of life and happiness among university students].[dissertation]. Tabriz: University of Tabriz; 2009. [Persian]
11. Amirpour B. [Relationship of critical thinking and its dimensions with university students' social self-esteem and happiness].Educ Strategy Med Sci 2012; 5 (3) :143-147. [Persian]
12. Arsal Z. The effects of microteaching on the critical thinking dispositions of pre-service teachers. Australian Journal of Teacher Education 2015;40(3):140. [DOI:10.14221/ajte.2014v40n3.9]
13. Lipman M. Thinking in Education . Cambridge: Cambridge University Press; 2003. [DOI:10.1017/CBO9780511840272]
14. Aitken Harris J. [Critical thinking in nursing education in Iran]. anxiety of nursing students. Nurse Educ Today 2004;27(2), 162-8.
15. Taube KT. Critical Thinking Ability and Disposition as Factors of thinking and writing in a mental health clinical course. Arch Psychol Nurs 1997;11(2): 88-95. [DOI:10.1016/S0883-9417(97)80057-X]
16. McLain DL. The MSTAT-I: A new measure of an individual_s tolerance of ambiguity. Educational and Psychological Measurement . 1993; 53(1): 183–189. [DOI:10.1177/0013164493053001020]
17. Norton RW. Measurement of ambiguity toleranc. Journal of personality Assessment 1975; 39(3): 593-600.
18. Marin LM, Halperrn DF. Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. Think Skill Cre 2010;6(1):1-13. [DOI:10.1016/j.tsc.2010.08.002]
19. Saeedi mobarekeh M, Ahmadpur AR. Relationship between tolerance of ambiguity students computer programming grades. Journal of Educational Strategies 2013; 5(4): 222-219. [Persian]
20. Azami Z, Salehiniya H. [Evaluating Critical Thinking Skills in Students of the School of Management and Medical Informatics, Tehran University of Medical Sciences, Iran, in 2013]. Strides Dev Med Educ 2015; 12 (1) :49-55. [Persian]
21. Fatemi Nasab Z, Soleimangoli A. [The Structural Relationships between Critical Thinking and Creativity with Achievement Motivation: The Mediating Role of Self-Control ]. Quarterly Journal of Analytical-Cognitive Psychology 2017;8(29):31-42. [Persian]
22. Halpern DF. Teaching critical thining for transfer across domains, American Psychologist1998; 53, 449-455. [DOI:10.1037/0003-066X.53.4.449]
23. Bensley AD. Critical thinking in psychology. UK: Wadsworth Publishing:1998
24. Akhoundzadeh K, Ahmari Tehran H, Salehi S, Abedini Z. [Critical thinking in nursing education in Iran]. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11 (3) :210-221.[Persian]
25. Athari Z, Sharif M, Nematbakhsh M, Babamohammadi H. [Evaluation of Critical Thinking Skills in InIsfahan University of Medical Sciences Students and its relationship with their rank in university entrance exam rank]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(1): 5-12 [Persian].
26. Bashir banaem Y. [Investigating the Role of Critical Thinking in Transcending the Transcendence of Strategic Thinking] Development of Human Resources Management and Support - Police Force 2013; 29(3): 173-205.[Persian] 28-Samani S. GOKAR B. Validity and validity of short form of depression scale, anxiety and psychological stress. Journal of Social Sciences and Humanities University of Shiraz2007; 26(3):65-77. [persian]
27. Zenasni F, Besançon M, Lubart T. [ Creativity and tolerance of ambiguity: An empirical study]. The Journal of Creative Behavior 2008; 42(1):61-73. [DOI:10.1002/j.2162-6057.2008.tb01080.x]
28. Fezi A, Mahbobi T, Zare H, Mostafaei A. [The relationship among cognitive intelligence and tolerance for ambiguity whit critical job of Payam-e-Noor University students]. Journal of Behavioral science researches 2012; 10(4): 276-84. [persian]
29. Thompson N, Pascal J. Developing critically reflective practice. Reflective practice 2012; 13 (2):311-25. [DOI:10.1080/14623943.2012.657795]
30. Babaei A, Maktabi Gh. Behrozi N, Atashafroz A. [Good intelligence training impact on students' critical thinking and tolerance of ambiguity]. Fundamentals of Mental Health 2016;16 (Special Issue):380-87. [Persian]
31. Agajani S, Narimani M, Ariapooran S. [Comparing of Perfectionism and Tolerance of Ambiguity in Gifted and Non- gifted Students]. JOEC. 2011; 11 (1) :83-90. [Persian]
32. Farzadfar M, Molavi H, Atashpor H. [The effect of Fordyce happiness training on depression of sponsor less women in Isfahan]. J Sci Res 2006;1(30):39-50. [Persian]
33. Karami Zadallh A. [The role of critical thinking and creativity in anticipation of happiness]. Journal of ingenuity in the humanities 2013; 2( 2) [Persian]
34. Allah Karami A, Aliabadi KH. [The role of creativity in the prediction of critical thinking and happiness]. Innovation and creativity in human science 2012; 2(2): 49-69.[Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Veiskarami H, Amirian L, Khodaei S. The Effectiveness of Critical Thinking Training on the Happiness and Tolerance of Ambiguity in Medical Students. RME. 2018; 10 (3) :58-66
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-641-fa.html

ویسکرمی حسنعلی، امیریان لیلا، خدایی سجاد. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1397; 10 (3) :66-58

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-641-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education