[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: زمستان ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای مناسب اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل
فرزاد افشاری ، امید ونداد* ، مهدی زیرک ، حسین مومنی مهموئی
گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران ، omidvandad@gmail.com
چکیده:   (63 مشاهده)
مقدمه: دانشگاه‌های علوم پزشکی از ارکان نظام سلامت بوده و اعتباربخشی یکی از روش ­های ارزشیابی این دانشگاه‌ها است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه ­بندی عوامل مؤثر بر اجرای مناسب اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام گردید.
روش ­ها: روش پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) و جمع­آوری داده‌ها کتابخانه‌ای- میدانی با استفاده از فیش­برداری و پرسشنامه بود. جامعه آماری بخش کیفی 20 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد و خبره برگزیده دانشگاه ­های علوم ­پزشکی دارای سوابق اجرایی در ارزیابی کیفیت آموزشی به ­ویژه اعتباربخشی برخوردار بودند و جامعه آماری بخش کمی کلیه مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل (180نفر) بودند که 120نفر با استفاده از فرمول کوکران به ­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه­ گیری بخش کیفی هدفمند و بخش کمی تصادفی ساده بود. ابزار جمع ­آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ­ساخته شامل 93 گویه بود که 20  ُبعد از عوامل مؤثر بر اعتباربخشی را دربر می‌گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده­ ها از تحلیل عاملی تأییدی، بار عاملی و آماره t با روش بوت استراپینگ از طریق نرم ­افزار Smart PLS و SPSS استفاده شد.
یافته­ ها: براساس نتایج در پایان مرحله کیفی 28 بعد و 143 مؤلفه اعتباربخشی استخراج شده از ادبیات تحقیق پس از سه دور انجام پانل دلفی به 20  ُبعد و 109 مؤلفه کاهش یافت. هم­چنین نتایج مرحله کمی نشان داد که عوامل شناسایی­شده در مسیر اجرای اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل به این ترتیب اثرگذار بودند: ُبعد «آموزش بالینی و درمانگاهی» (0/961)، «مدیریت مالی» (0/930)، «فضای آموزشی و اداری» (0/929)، «اهداف و رسالت­های دانشگاه» (0/918)، «ساختار سازمانی» (0/910)، «فناوری اطلاعات» (0/903)، «مدیریت» (0/902)، «فرایند یاددهی– یادگیری» (0/902)، «کادر آموزش» (0/899)، «فراگیران» (0/894)، «منابع انسانی» (0/894)، «خدمات و تسهیلات» (0/888)، «منابع یادگیری» (0/881)، «شهروندی سازمانی» (0/803)، «اعتبارسنجی» (0/734)، «خدمات پژوهشی» (0/717)، «ارزیابی و تضمین کیفیت» (0/713)، «همکاری ­های بین­المللی» (0/699)، «نوآوری و کارآفرینی» (0/670) و «برنامه­ های فرهنگی» (0/610).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج و ارائه مشترک آموزش علوم پزشکی با نظام خدمات درمانی و از آنجاکه به  مولفه ­های آموزش بالینی و درمانگاهی در مولفه ­های اعتباربخشی دانشگاه علوم ­پزشکی توجه ی نشده است، بازنگری شاخص‌های اعتباربخشی به­ویژه در بخش آموزش بالینی و درمانگاهی ضروری می ­باشد.
واژه‌های کلیدی: اعتباربخشی، بیمارستان‌های آموزشی، آموزش پزشکی
متن کامل [PDF 737 kb]   (15 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (7 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
فهرست منابع
1. Mosadeghrad AM, Sari AA, Yousefinezhadi T.[Evaluation of hospital accreditation implementation in Iran]. Payesh 2019; 18 (1): 23- 35.[Persian] [DOI:10.1016/j.jhqr.2019.08.008]
2. Mosadeghrad AM, Sokhanvar M. Measuring quality of services in Tehran teaching hospitals using HEALTHQUAL instrument. RJMS 2018; 25 (3): 10-20.[Persian]
3. Emami Razavi SH, Mohaghegh MR.[A Look at Hospital Accreditation Standards]. Tehran: Seda Publications; 2008. .[Persian]
4. Karani H, Mahdavi SMS.[Hospital accreditation standards]. Tehran: Seda Publishing Center; 2008.[Persian]
5. Vanoli M, Traisci G, Franchini A, Benetti G, Serra P, Monti MA. A program of professional accreditation of hospital wards by the Italian Society of Internal Medicine (SIMI): self- versus peer-evaluation. Intern Emerg Med 2012; 7 (1): 27-32. [DOI:10.1007/s11739-011-0684-6]
6. Yahyavi F, Nasiripour AA, Keikavoosi Arani L.[Challenges of implementation of Iranian national hospital accreditation standards (3rd Edition 2016) for Tehran's Islamic Azad University Hospitals]. Medical Sciences 2018; 28 (3): 252-257.[Persian] [DOI:10.29252/iau.28.3.252]
7. Shams A, Yarmohammadian MH, Hassanzadeh A, Hayati Abbarik H.[Determine the Criteria of Customer-Orientation in Education: Viewpoints of Students at Isfahan University of Medical Sciences, Iran]. Health Information Management 2012; 8(8): 1096.[Persian]
8. Greenfield D, Lawrence SA, Kellner A, Townsend K, Wilkinson A. Health service accreditation stimulating change in clinical care and human resource management processes: A study of 311 Australian hospitals. Health Policy 2019 ; 123 (7): 661-665. [DOI:10.1016/j.healthpol.2019.04.006]
9. World Health Organization. Quality and Accreditation in Health Care Services: A Global Review. Geneva.Switzerland:World Health Organization; 2003.
10. Tabrizi J, Gharibi F, Pirahary S.[National Accreditation Model for Rural Health Centers]. Journal of Health and Hygiene 2013; 4(3): 232-40.[Persian]
11. El-Jardali F, Jamal D, Dimassi H, Ammar W, Tchaghchaghian V. The impact of hospital accreditation on quality of care: perception of Lebanese nurses. Int J Qual Health Care 2008; 20(5): 363-71. [DOI:10.1093/intqhc/mzn023]
12. Yildiz A, Kaya S. Perceptions of nurses on the impact of accreditation on quality of care: A survey in a hospital in Turkey. Clinical Governance: An International Journal 2014; (19): 69-82. [DOI:10.1108/CGIJ-07-2013-0021]
13. Schmaltz SP, Williams SC, Chassin MR, Loeb JM, Wachter RM. Hospital performance trends on national quality measures and the association with Joint Commission accreditation. J Hosp Med 2011; 6 (8):454-61. [DOI:10.1002/jhm.905]
14. Fukuda H, Imanaka Y, Hirose M, Hayashida K. Economic evaluations of maintaining patient safety systems in teaching hospitals. Health Policy 2008; 88(2-3): 381-91. [DOI:10.1016/j.healthpol.2008.04.004]
15. Braithwaite J, Greenfield D, Westbrook J, Pawsey M, Westbrook M, Gibberd R, Naylor J, Nathan S, Robinson M, Runciman B, Jackson M, Travaglia J, Johnston B, Yen D, McDonald H, Low L, Redman S, Johnson B, Corbett A, Hennessy D, Clark J, Lancaster J. Health service accreditation as a predictor of clinical and organisational performance: a blinded, random, stratified study. BMJ Quality & Safety 2010; 19 (1): 14-21. [DOI:10.1136/qshc.2009.033928]
16. Geffen L, Cheng B, Field M, Zhao S, Walters T, Yang L. Medical school accreditation in China: a Sino-Australian collaboration. Med Teach 2014; 36 (11): 973-7. [DOI:10.3109/0142159X.2014.917286]
17. Ng GK, Leung GK, Johnston JM, Cowling BJ. Factors affecting implementation of accreditation programmes and the impact of the accreditation process on quality improvement in hospitals: a SWOT analysis. Hong Kong Med J 2013; 19 (5): 434-46. [DOI:10.12809/hkmj134063]
18. Touati N, Pomey MP. Accreditation at a crossroads: are we on the right track? Health Policy 2009; 90(2-3): 156-65. [DOI:10.1016/j.healthpol.2008.09.007]
19. Baskind R, Kordowicz M, Chaplin R. How does an accreditation programme drive improvement on acute inpatient mental health wards? An exploration of members' views. J Ment Health 2010; 19 (5): 405-11. [DOI:10.3109/09638230903531118]
20. Mate KS, Rooney AL, Supachutikul A, Gyani G. Accreditation as a path to achieving universal quality health coverage. Global Health 2014; 10: 68. [DOI:10.1186/s12992-014-0068-6]
21. Niaz Azari K. [A presentation of pattern for Accreditation of Islamic Azad University (IAU)]. Future study Management 2013; 2/2(2): 71-82. [Persian]
22. Jaafaripooyan E, Mosadeghrad AM, Salarvand A.[Hospital Accreditation Surveyors' Evaluation Criteria in Iran]. Payavard 2019; 13 (2): 110-122. [Persian]
23. Imanian Z, Mosadeghrad AM, Amiri M, Ghadami M, McShery R. [An accreditation model for children friendly hospitals: brief report]. Tehran Univ Med J 2019; 77 (1): 63-68. [Persian]
24. Ghadami L, Masoudi I, Hesam S, Modiri M.[The Survey of Effective Factors on Hospital Accreditation Scoring Method in Iran]. Journal of healthcare management 2018; 9(1): 47-60.[Persian]
25. Halstead, Judith A. Fostering Innovation in Nursing Education: The Role of Accreditation, Teaching and Learning in Nursing 2019; 15 (1): A4-A5. [DOI:10.1016/j.teln.2019.10.003]
26. Sharon F. Beasley, Suzette Farmer, Nell Ard, Keri Nunn-Ellison. A Voice in the Accreditation Process: The Role of the Peer Evaluator. Teaching and Learning in Nursing 2019; 14 (4): A3-A5. [DOI:10.1016/j.teln.2019.06.001]
27. Whittington MD, Atherly AJ, Chen LW, VanRaemdonck L, Lampe S. Development and Scoring of a Survey on Public Health Accreditation Capacity. Public Health Rep 2020; 135 (1): 25-32. [DOI:10.1177/0033354919884307]
28. Al Kuwaiti A, Al Muhanna FA. Challenges facing healthcare leadership in attaining accreditation of teaching hospitals. Leadersh Health Serv (Bradf Engl) 2019 7; 32 (2): 170-181. [DOI:10.1108/LHS-01-2018-0002]
29. Bahadori M, Teymourzadeh E, Ravangard R, Saadati M. Accreditation effects on health service quality: nurse viewpoints. Int J Health Care Qual Assur 2018; 31(7): 697-703. [DOI:10.1108/IJHCQA-07-2017-0126]
30. Richter JP, Beauvais B. Quality Indicators Associated With the Level of NCQA Accreditation. Am J Med Qual 2018; 33 (1): 43-49. [DOI:10.1177/1062860617702963]
31. Abbasi Lahiji, B.[ Research Methodology in Legal Knowledge].Tehran: Khorsandi Publications; 2014. [Persian]
32. Karthiyayini N, Rajendran C. Critical factors and performance indicators: accreditation of testing- and calibration-laboratories", Benchmarking: An International Journal2017; 24(7): 1814-1833. [DOI:10.1108/BIJ-04-2016-0058]
33. Mosadeghrad A, Shakibaei E.[Hospital Accreditation Implementation Prerequisites]. jhosp 2017; 16 (3): 43-56. [Persian]
34. Stura I, Gentile T, Migliaretti G, Vesce E. Accreditation in higher education: Does disciplinary matter?" Studies in Educational Evaluation 2019; (63): 41-47. [DOI:10.1016/j.stueduc.2019.07.004]
35. Sorrentino K. Accreditation, Credentialing, and Quality Improvement in Diagnostic Medical Sonography: A Literature Review. Journal of Diagnostic Medical Sonography 2019; 35 (5): 401-411. [DOI:10.1177/8756479319838234]
36. Shaw C, Bruneau C, Kutryba B, de Jongh G, Suñol R. Towards hospital standardization in Europe. International Journal for Quality in Health Care 2010; 22 (4): 244-249. [DOI:10.1093/intqhc/mzq030]
37. Pomey MP, Lemieux-Charles L, Champagne F, Angus D, Shabah A, Contandriopoulos AP. Does accreditation stimulate change? A study of the impact of the accreditation process on Canadian healthcare organizations. Implement Sci 2010; 5:31. [DOI:10.1186/1748-5908-5-31]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education