پژوهش در آموزش علوم پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته‌های آموزش در علوم پزشکی و به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی به نشر مقالات، تحقیقات علمی کاربردی، افکار و اندیشه‌های صاحبنظران آموزش در علوم پزشکی مبادرت می‌نماید. در این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article) و مروری (Review Article) و نامه به سر دبیر (Short Article) در حیطه‌های زیر بررسی می‌شود:

  - آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیاز های جامعه

  - برنامه­ریزی درسی در علوم پزشکی

  - شیوه های آموزش مناسب در علوم پزشکی

  - آموزش مداوم در علوم پزشکی

  - مدیریت آموزش در علوم پزشکی

  تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

  - ارزشیابی برنامه­های آموزشی

  - روش­های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی

  - مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش علوم پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.42.24.fa
برگشت به اصل مطلب