پژوهش در آموزش علوم پزشکی- نمایه ها
نمایه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقالات این مجله در بانک های اطلاعاتی ذیل نمایه می گردد:

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
International Committee of Medical Journal Editors (icmje)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Islamic World Science Citation Center(ISC)

Scientific Information Database(SID)
Ulrichsweb
google scholar

Magiran 
barakatkns 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.122.36.fa
برگشت به اصل مطلب