پژوهش در آموزش علوم پزشکی- فرم تعهد نامه
تعهدنامه اولیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 تعهدات نویسنده مرجع مکاتبه مقاله و سایر نویسندگان:

  1- پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله

  2- تفویض حق نشر مقاله و اجازه درج پرسشنامه یا ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق به فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی

  3- پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی درمورد حق مؤلف یا محتوا

  4- عدم چاپ یا ارسال مقاله حاضر به مجله فارسی زبان دیگر تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان

  5- پاسخ گویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر ایشان در صفحه عنوان

  6- بیان چگونگی مراعات معیارهای اخلاقی در پژوهش. در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.

  7- نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.

فایل پیش نیاز برای ارسال مقالات در سامانه مجله:

  از نویسندگان محترم تقاضا می شود به منظور پیشگیری از هرگونه ادعای اخلاقی یا حقوقی در مورد حقوق معنوی نویسندگان، و نیز، ادعای نویسندگان د رمورد ترتیب ذکر اسامی ایشان،  نویسنده مسوول قبل از ارسال دستنوشته برای داوری در مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی ، در مورد تهیه صفحه عنوان (شامل عنوان مقاله، اسامی کامل نویسندگان به ترتیب مورد توافق ایشان برای درج در مقاله نهایی) اقدام نمایند. این فایل در مرحله سوم فرایند ارسال مقاله یعنی در هنگام پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه به عنوان فایل پیش نیاز بایستی بارگذاری شود. بدون ارسال این فرم، مقاله ارسالی تکمیل نشده تلقی می شود و وارد فرایند داوری نخواهدشد.

  لطفا مشخصات هر کدام از نویسندگان مقاله حتما مطابق فرمت نمونه زیر تنظیم و ارسال شود و از به کار بردن واژه عضو هیأت علمی و یا ذکر مسؤولیت اجرایی نویسندگان ( نظیر مدیرگروه، رئیس دانشکده، ...) خودداری شود.

 نمونه مقاله فارسی از گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

نام نویسنده ،گروه آموزشی بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

نمونه مقاله فارسی از مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

نام نویسنده ،مرکز تحقیقات ارولوژی ،مرکز آموزشی درمانی رازی ،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

 نویسندگان محترم ملزم می باشند فرم تعهد نامه را که در فرمت ذیل می باشد دانلود و پس از تکمیل به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .
لازم به ذکر است درج کد اخلاق در فایل تهعد نامه و همچنین مقاله الزامی است.

   دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.115.18.fa
برگشت به اصل مطلب