[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 3 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 3 صفحات 43-32 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه دو روش آزمون سنتی و الکترونیک براساس نگرش و تجارب دانشجویان پزشکی: یک مطالعه ترکیبی
فاطمه زائرثابت ، پرند پورقانع* ، فرشته بشارتی ، حسین خوشرنگ ، علی ابراهیمی نیا
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، pourghanep@gmail.com
چکیده:   (1378 مشاهده)
مقدمه: امروزه،کاربرد آزمون مبتنی بر کامپیوتر در دانشگاه ­ها نسبت به آزمون­ های سنتی (مداد وکاغذ) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری داﻧﺸﺠﻮیان، آگاهی از نگرش و تجارب آﻧﺎن در اﺟﺮای ایﻦ روش، می­ تواﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش آزمون­  سنتی و الکترونیک براساس نگرش و تجارب دانشجویان پزشکی انجام شده است.
روش ها: پژوهش حاضر به ­صورت ترکیبی (کمی و کیفی) در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. روش انتخاب نمونه­ ها، سرشماری بود. در امتحان پایان ترم، دانشجویان پزشکی (54 نفر) به شکل تصادفی، نیمی در آزمون سنتی و نیمی دیگر در آزمون الکترونیکی واحد درسی فیزیک پزشکی شرکت نمودند. در بخش کمی، نگرش دانشجویان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته معتبر و پایا سنجیده شد. سپس تجارب 19 دانشجو در بخش کیفی مطالعه، با انجام مصاحبه فردی و درصورت لزوم گروهی، و با روش نمونه­ گیری هدفمند جمع ­آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ های کمی با روش توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون t مستقل) و داده­ های کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفت.
 یافته ها: نتایج بخش کمی نشان داد که میانگین نمره نگرش در گروه آزمون الکترونیکی (6/37±39/36) بیشتر از گروه آزمون سنتی (5/2±38/25) بود، اما تفاوت معنی­ دار آماری بین دو گروه وجود نداشت (0/508=p). در بخش کیفی، 4 طبقه اصلی (کارآمدی آزمون الکترونیک، نوآوری نامانوس، در چالش قالب کهنه، راه­ های هموار شدگی) و 15 زیر طبقه استخراج شد.
نتیجه گیری: نتایج، بیانگر عدم وجود تفاوت معنی­ دار نگرش دانشجویان در آزمون ­های سنتی و الکترونیکی بود. دانشجویان، جهت رفع یا کاهش برخی مشکلات موجود در آزمون الکترونیکی به مواردی جهت هموار شدن این مسیر، نظیر آگاه شدن از روند آزمون قبل از شرکت در امتحانات و داشتن چرک­ نویس در دسترس درصورت لزوم، اشاره داشتند.
واژه‌های کلیدی: آزمون سنتی، آزمون الکترونیک، دانشجو، تحقیق ترکیبی
متن کامل [PDF 633 kb]   (584 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (898 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سنجش و ارزشيابي
فهرست منابع
1. kayzouri A H, Sadeghpour M. [A Comparison on the effects of traditional, E-Learning and traditional -E Learning on the Pharmacology Course of Nursing students]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2017; 24 (2): 123-7. [persian]
2. Nourian A, Nourian A, Ebnahmadi A, Akbarzadeh Baghban A, Khoshnevisan MH. Comparison of both virtual and traditional teaching methods in the teaching of theoretical community-oriented dentistry for Ph.D. students of Shahid Beheshti dentistry faculty of 2011-2010. Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2012; 30 (3): 174-83. [persian]
3. Bashirian S, Jalilian F, Barati M, Ghaffari A.[A Study on the Predicting Factors of Intended E-Learning among Faculty Members Based on Theory of Planned Behavior. J Med Educ Dev 2014; 7 (15): 10-21. [persian]
4. Hosseini SN, Ataee M, Ahmadi Jouybari T, Mirzaei Alavijeh M, Jalilian F, Karami Matin B, et al. The Attitudes of the Faculty Members of Kermanshah University ofMedical Sciences on E-Learning. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2020; 6(1): 25-31. [persian]
5. Esmaeili H, Rahmani SH, Kazemi A, Ahmadi MA.[Evaluation of E-Learning of the virtual learning program from the student's point of view]. Public Management Research 2016; 9 (34): 221-41. [persian]
6. Ganji Arjenaki B. Surveying the Quality Of Electronic Tests in the Student Satisfaction. Education Strategies in Medical 2017; 10 (3): 180-8.
7. Anarinezhad A, Safavi AA, Mohammady M. [The Evaluation of E-learning by Benchmarking Approach Iran Higher Education as a Case Study]. Quarterly Journal of Research. Journal of Information and Communication Technology 2012; 4 (11 -12): 19-25. [persian]
8. Khodadad Hoseiny SH, Noori A, Zabihi MR. [E-learning Acceptance in Higher Education: Application of Flow Theory, Technology Acceptance Model and E-Service Quality]. IRPHE 2013; 19 (1): 111-136. [persian]
9. Seraji F. [Providing a Framework for Evaluating the Quality of Education in E-learning Universities]. 5th Conference Quality Evaluation in the Academic System; 2011 Apr; University of Tehran, College of Engineering: Civilica; 2011. [persian]
10. Khalifeh GH, Razavi S A. Evaluating and Assuring Quality in E-Learning Using a Significance-Performance Analysis Model. MEDIA 2012; 3 (1): 33-44. [persian]
11. Faghihi A, Daryazadeh S, Yamani N. [Medical Students' Experiences of Pre-Internship Electronic Exam in Isfahan and Kashan Universities of Medical Sciences in 2016]. JME 2017; 17 (1): 15-31. [persian]
12. Jouybari L, Nodeh Sharifi A, Sanagoo A, Araghian Mojarad F.[Do The Students Prefer Using Web-Based System for Evaluation of The Quality Of Instruction]. Journal of Educational Studies, Center for Medical Education Development and Development, Aja University of Medical Sciences 2016; 7: 35-40. [persian] [DOI:10.21859/jne-05066]
13. Habibi H, Aghapour B, Fatemi M, Khodayari S, Homayoni Damirchi A, Rahimi A. [Pathological Approach to Electronic Tests in Iran Case Study of TOEFL Test]. Training Measurement 2016; 6 (24): 145-70. [persian]
14. Brozi Niat AR, Akbari M, Karimi F.[Designing and implementing a centralized electronic test for the final evaluation of the students in the department of restorative and comparing it with the traditional method. Mashhad] [dissertation]. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences; 2013. [persian]
15. Kuhpayezadeh J, Afsharpor S, Naghizadeh Moogari Z.[Psychometric Adequacy of The Persian Version of the DELES questionnaire to evaluate the educational environment of environment of Iran University of Medical Sciences]. Razi Journal of Medical Sciences 2017; 24 (159): 69-78. [persian]
16. Esfijani A. [Quality Evaluation Indicators in Virtual Education: A Wider Study of Approaches, Criteria and Quality Standards]. Developmental steps in medical education Magazine Center for Medical Education Development and Development. 2015; 12 (1): 150-8. [persian]
17. Sissine M, Segan R, Taylor M, Jefferson B, Borrelli A, Koehler M, et al. Cost Comparison Model: Blended eLearning versus traditional training of community health workers OJPHI. 2014; 6 (3): e196. [DOI:10.5210/ojphi.v6i3.5533]
18. Lahti M, Hätönen H, Välimäki M. Impact of e-learning on nurses' and student nurses knowledge, skills, and satisfaction: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Studies 2014; 51 (1): 136-49. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.12.017]
19. Hochlehnert A, Brass K, Moeltner A, Juenger J. Does Medical Students' Preference of Test Format (Computer-based vs. Paper-based) have an Influence on Performance? BMC Medical Education 2011; 11 (89): 1-6. [DOI:10.1186/1472-6920-11-89]
20. Delavar A, Koshki Sh.[ Mixed research method]. 2 nd ed. Virayesh Publish; 2013 [Persian]
21. Polit DF, Tatano Beck CH. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilization. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
22. Guba EG. ERIC/ECTJ Annual Review Paper: Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. Educational Communication and Technology 1981; 29 (2): 75-91.
23. Yazdani F, Ebrahimzadeh I, Zandi2 B, Alipour A, Zare H.[Recognizing of Fundamental Factors in Effectiveness of E-learning Systems].JIPM 2012; 27 (2): 385-411.[Persian]
24. Washburn Sh, Herman J, Stewart R. Evaluation of performance and perceptions of electronic vs. paper multiple-choice exams. Adv Physiol Educ 2017; 41 (4): 548-55. [DOI:10.1152/advan.00138.2016]
25. Dana A, Nili Ahmadabadi MR, Amirteimoori MH.[The Impact of E-learning on Learning Strategies Student self-regulation]. Educational Measurement 2014; 15 (5): 77-104. [persian]
26. Francisco D. Guillén-Gámez, María J. Mayorga-Fernández. Identification of Variables that Predict Teachers' Attitudes toward ICT in Higher Education for Teaching and Research: A Study with Regression 2020; 12 (4): 1312. [DOI:10.3390/su12041312]
27. Khatib Zanjani N, Ajam AA, Badnava S.[Determining the Relationship Between Self-directed Learning Readiness and Acceptance of E-learning and Academic Achievement of Students]. IJN 2017; 30 (106): 11- 22. [DOI:10.29252/ijn.30.106.11]
28. Fill K. Student-focused evaluation of e-learning activities. European Conference on Educational Research. 2005 September 7-10, University College Dublin; 2005.
29. Taghizadeh ME.[Comparison of e-learning and face to face instruction based to anticipate alteration of creativity and academic achievement of student in Payamnoor University] [dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2008. [persian]
30. Alyahya D, Almutairi. The Impact of Electronic Tests on Students' Performance Assessment. International Education studies 2019; 12(5):109-19. [DOI:10.5539/ies.v12n5p109]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zaer Sabet F, pourghane P, Besharati F, khoshrang H, Ebrahiminia A. Comparing two methods of traditional and electronics tests based on attitude and experiences of medical students: A combined study. RME. 2020; 12 (3) :32-43
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-964-fa.html

زائرثابت فاطمه، پورقانع پرند، بشارتی فرشته، خوشرنگ حسین، ابراهیمی نیا علی. مقایسه دو روش آزمون سنتی و الکترونیک براساس نگرش و تجارب دانشجویان پزشکی: یک مطالعه ترکیبی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (3) :43-32

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-964-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 3 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education