[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 3 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 3 صفحات 54-44 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش عزت نفس، شادکامی و جو اخلاقی بیمارستان در پیش بینی استرس ادراک شده دانشجویان پیراپزشکی
زهرا شادفرد ، محبوبه تقی زادگان زاده* ، ندا پورنوروز ، فریده معارفی ، زهره بادیه پیمای جهرمی
گروه آموزشی اتاق عمل، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران ، mahboob.6691@yahoo.com
چکیده:   (1626 مشاهده)
مقدمه:با توجه به ماهیت خاص رشته‌های علوم پزشکی دانشجویان این رشته‌ها در طول دوران تحصیل خود تحت تاثیر عوامل استرس‌زای متعددی قرار می‌گیرند، بخشی از این استرس ناشی از قرار گرفتن در محیط بالین می‌باشد که جهت مقابله و مدیرت آن از راهکارهای مختلفی استفاده می‌کنند، بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش عزت­ نفس، شادکامی و جو اخلاقی بیمارستان در پیش­ بینی استرس ادراک شده دانشجویان پیراپزشکی انجام گردید.
روش ها: این مطالعه‌ تحلیلی-مقطعی بر روی کلیه دانشجویان پرستاری، بیهوشی، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (400 نفر) در سال 1397 به­روش سرشماری انجام گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بررسی جو اخلاقی بیمارستان اولسون، مقیاس شادکامی آکسفورد، عزت نفس روزنبرگ و مقیاس استرس ادراک شده کوهن بود. داده ­ها بعد از جمع ­آوری، با استفاده از آمار توصیفی، آزمون پیرسون، t ‌مستقل، ANOVA و رگرسیون خطی از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.     
 یافته‌ها: بین متغیرهای شادکامی (0/354-=r) و عزت­نفس دانشجویان (0/427-=r) با میزان استرس ادراک شده آن­ها همبستگی منفی معنی­ داری مشاهده گردید (0/001=p). همچنین دو متغیر شادکامی و عزت نفس 21 درصد از واریانس استرس ادراک شده را پیش­ بینی کردند. اما همبستگی معنی­ داری بین جواخلاقی بیمارستان از دیدگاه دانشجویان با میزان استرس ادراک شده آنان مشاهده نگردید (0/64=p).
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر شادکامی و عزت نفس در پیش ­بینی میزان استرس ادراک شده دانشجویان، باید برنامه‌هایی جهت تقویت این دو عامل به عنوان راهبردهای مدیریت و کاهش استرس تدوین و اجرا گردد.
واژه‌های کلیدی: استرس ادراک شده، شادکامی، عزت نفس، جو اخلاقی، دانشجویان
متن کامل [PDF 731 kb]   (448 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (359 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حرفه اي گري ، اخلاق پزشكي
فهرست منابع
1. Beauvais AM, Stewart JG, DeNisco S, Beauvais JE, . Factors Related To Academic Success among Nursing Students: A Descriptive Correlational Research Study. Nurse Educ Today 2014; 34 (6): 918- 23. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.12.005]
2. Nadeem T, Muhammad ZR, . Academic Performance and Perceived Stress among University Students. Educational Research and Reviews 2012; 7 (5): 127- 32.
3. Chernomas WM, Shapiro C. Stress, Depression, and Anxiety among Undergraduate Nursing Students. International journal of nursing education scholarship 2013; 10 (1): 255- 66. [DOI:10.1515/ijnes-2012-0032]
4. Fata L, Mootabi F, Bolhari J, Kazemzadeh Atoofi M.[Stress management: A guide book for workshop training].1st ed. Tehran: Danjeh; 2008.[persian]
5. Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Systematic Review of Depression, Anxiety, and other Indicators of Psychological Distress Among US and Canadian Medical Students. Academic medicine 2006; 81 (4): 354- 73. [DOI:10.1097/00001888-200604000-00009]
6. Raji M, Firozbakht M, Bahrami S, Madmoli Y, Bahrami N. [Assessment of Clinical Stressful Factors Among Academic Students of Nursing and Operating Room of Dezful University of Medical Sciences (2015)]. Community Health 2016; 3 (2): 111- 8. [Persian]
7. McCarthy B, Trace A, O'Donovan M, Brady-Nevin C, Murphy M, O'Shea M, et al. Nursing and midwifery students' stress and coping during their undergraduate education programmes: An integrative review. Nurse education today 2018; 61: 197- 209. [DOI:10.1016/j.nedt.2017.11.029]
8. Bartlett ML, Taylor H, Nelson JD. Comparison of Mental Health Characteristics And Stress Between Baccalaureate Nursing Students and Non-Nursing Students. Journal of Nursing Education 2016; 55 (2): 87- 90. [DOI:10.3928/01484834-20160114-05]
9. Jun WH, Lee G. Comparing Anger, Anger Expression, Life Stress and Social Support between Korean Female Nursing and General University Students. Journal of Advanced Nursing 2017; 73 (12): 2914- 22. [DOI:10.1111/jan.13354]
10. Jolaee S, Jalili H,Rafiei F, Haghani H. [Evaluate the relationship between nurses' perception of moral distress, ethical work environment in parts of Tehran University of Medical Sciences Hospitals]. Journal of Medical Ethics date. 2011; 4 (4): 56- 66. [Persian]
11. Sert A, Elçi M, Uslu T, Şener İ. The Effects of Organizational Justice and Ethical Climate on Perceived Work Related Stress. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2014; 150: 1187- 98. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.09.134]
12. Fry ST, Harvey RM, Hurley AC, Foley BJ. Development of a model of moral distress in military nursing. Nurs Ethics 2002; 9 (4): 373- 87. [DOI:10.1191/0969733002ne522oa]
13. Arsenio WF, Loria S. Coping with negative emotions: Connections with Adolescents' Academic Performance and Stress. The Journal of Genetic Psychology. 2014; 175 (1): 76- 90. [DOI:10.1080/00221325.2013.806293]
14. Baumeister RF, Campbell JD, Krueger JI, Vohs KD, . Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles? Psychological Science in the Public Interest 2003; 4 (1): 1- 44. [DOI:10.1111/1529-1006.01431]
15. Eisenbarth C. Does Self-Esteem Moderate the Relations Among Perceived Stress, Coping, and Depression? College Student Journal 2012; 46 (1): 149.
16. Edwards D, Burnard P, Bennett K, Hebden U. A longitudinal study of stress and self-esteem in student nurses. Nurse education today 2010; 30 (1): 78- 84. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.06.008]
17. Smith EE, Fredrickson B, Loftus G, Nolen-Hoeksema S. Atkinson and Hilgard's introduction to psychology. 14thed. New York: Wadsworth; 2003.
18. Diener E. Frequently Asked Question (FAQ'S) About Subjective Well-being (Happiness and Life Satisfaction) 2002.
19. Pelechano V, Gonzalez-Leandro P, García L, Moran C. Is It Possible To Be Too Happy? Happiness, Personality, and Psychopathology. Int J Clin Health Psychol 2013; 13 (1): 18- 24. [DOI:10.1016/S1697-2600(13)70003-6]
20. Hahn SE. The effects of locus of control on daily exposure, coping and reactivity to work interpersonal stressors: a diary study. Personality and Individual Differences 2000; 29 (4): 729- 48. [DOI:10.1016/S0191-8869(99)00228-7]
21. He FX, Turnbull B, Kirshbaum MN, Phillips B, Klainin-Yobas P. Assessing stress, protective factors and psychological well-being among undergraduate nursing students. Nurse Education Today 2018; 68: 4-12. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.05.013]
22. Ruiz-Aranda D, Extremera N, Pineda-Galan C. Emotional intelligence, life satisfaction and subjective happiness in female student health professionals: the mediating effect of perceived stress. J Psychiatr Ment Health Nurs 2014; 21 (2): 106- 13. [DOI:10.1111/jpm.12052]
23. Olson LL. Hospital nurses' perceptions of the ethical climate of their work setting. Image: J Nurs Sch 1998; 30 (4): 345- 9. [DOI:10.1111/j.1547-5069.1998.tb01331.x]
24. Mobasher M, Nakhaee N, Garooci S. [Assessing the ethical climate of Kerman teaching hospitals Iran]. J Med Ethics Hist Med 2008; 1 (1): 45- 52. [Persian]
25. Hills P, Argyle M. The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 2002; 33 (7): 1073- 82. [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00213-6]
26. Argyle M, Martin M, Crossland J. Happiness as a function of personality and social encounters. Recent advances in social psychology: An International Perspective 1989; 15: 189- 203.
27. Alipour A, Agahheris M. [Reliability and validity of the Oxford happiness inventory among Iranians]. Journal of Iranian Psychologists 2007; 3 (12): 287- 98. [ Persian]
28. Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image, Revised Edition. Middletown, CT. Wesleyan University Press Retrieved November 1989; 11: 2006.
29. Bayrami M, Malekirad A, Hashemi T, Mansouri N.[Phsychological tests]. Tehran: Nikmaleki; 2010. [Persian]
30. Alizadeh T, Farahani MN, Shahraray M, AlizadeganSh. [The relationship between self-esteem and locus of control with infertility related stress of no related infertile men and women]. Journal of Reproduction & Infertility 2005; 6 (2): 204- 194. [ Persian]
31. Cohen S, Kamarak T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Journal Health Soc Behav 1983; 24 (4): 385- 96. [DOI:10.2307/2136404]
32. Chan CK, So WK, Fong DY. Hong Kong baccalaureate nursing students' stress and their coping strategies in clinical practice. Journal of professional Nursing 2009; 25 (5): 307- 13. [DOI:10.1016/j.profnurs.2009.01.018]
33. Alsunni A, Latif R. Perceived stress among medical students in preclinical years: A Saudi Arabian perspective. Saudi J Health Sci 2014; 3(3): 155- 9. [DOI:10.4103/2278-0521.142324]
34. Asghari F, Sadeghi A, Aslani K, Saadat S, Khodayari H. [The Survey of Relationship between Perceived Stress Coping Strategies and Suicide Ideation among Students at University of Guilan, Iran]. International Journal of Education and Research 2013; 1 (11): 111- 8. [Persian]
35. Elsayes HA, Obied HK. Association between senior nursing students' perceived stress and learning environment in clinical practice. Journal of Nursing Education and Practice 2018;8(3):126-36. [DOI:10.5430/jnep.v8n3p126]
36. Pourafzal F , Seyedfatemi N , Inanloo M , Haghani H.[ Relationship between Perceived Stress with Resilience among Undergraduate Nursing Students]. Hayat 2013;19(1):41-52. [persian]
37. Tale pasand S, Mahna S, Rostami Sh, Khatami H.[ Explaining Perceived Stress among Primary School Teachers in Damghan: The Role of Basic Psychological Needs, Happiness, Emotional Self-Awareness and Optimism]. National Conference on Primary Education; 2015Dec26-27.Birjand: 2015. [Persian]
38. Shiraliniya kh, Raeisi s. Predicting perceived stress Based on Students' Self-Awareness, Compassion and Life Satisfaction. Contemporary Psychology 2017;12:996-1000. [Persian]
39. Craner J, Douglas KV, Dierkhising R, Hathaway J, Goel K, Thomas RJ. Associations of baseline depressed mood and happiness with subsequent well-being in cardiac patients. Social Science & Medicine 2017; 174: 209- 12. [DOI:10.1016/j.socscimed.2016.12.013]
40. Moeini B, Mohammadi Y, Babamiri M, Barati M, Rashidi S. [Relationship Between Happiness and Mental Health Status Among High School Female Students: A Descriptive- Analytic Study]. The J Urmia Nurs Midwifery Fac 2017; 14 (11): 942- 51. [Persian]
41. Khani S, Babakhani N. [Comparing the Relation Between Spiritual Growth and Perceived Stress With Happiness Among Fertile and Infertile Women of Tehran city]. Health psychology 2016; 7: 95- 108. [Persian]
42. BaBamiri M, Vatankhah M, Masumi Jahandizi H, Nemati M, Darvishi M. [The Relationship Between Coping Styles, Negative Automatic Thoughts, and Hope With Happiness in Addicts of Ahvaz Drug Abuse Rehabilitation Clinics in 2011]. J Adv Med Biomed Res 2013; 21 (84): 82- 91. [Persian]
43. Suliman WA, Halabi J. Critical thinking, Self-Esteem, and State Anxiety of Nursing Students. Nurse Education Today 2007; 27 (2): 162- 8. [DOI:10.1016/j.nedt.2006.04.008]
44. Yıldırım N, Karaca A, Cangur S, Acıkgoz F, Akkus D. The Relationship Between Educational Stress, Stress Coping, Self-Esteem, Social Support, and Health Status Among Nursing Students in Turkey: A structural equation modeling approach. Nurse education today 2017; 48: 33- 9. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.09.014]
45. Fazljoo E, Borhani F, Abbaszadeh A, Razban F.[The relationship between nurses' perceptions of moral distress and the ethical climate in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2014;7(2):80-90. [Persian]
46. Moghadam M, Rashidzade S, shams allizade N, Fallahi B. [The Impact of Stress Coping Training on Perceived Stress and Coping Style in Medical Students]. SJKU 2014; 19 (3): 52- 60. [Persian]
47. Cohen S. Perceived stress in a probability sample of the United States. Sage Publications, Inc; 1988.
48. Shah M, Hasan S, Malik S, Sreeramareddy CT. Perceived Stress, Sources and Severity of Stress Among Medical Undergraduates in a Pakistani Medical School. BMC Medical Education 2010; 10 (1): 2. [DOI:10.1186/1472-6920-10-2]
49. Shokouhi L, Khalatbari J, Rezabakhsh H. [Perceived stress among university students with various attribution styles]. Innovation in Managment Education (Journal of Modern Thoughts in Education) 2010; 5 (4): 107- 29. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shadfard Z, Taghizadeganzadeh M, Pournouroz N, Maarefi F, Badiyepeymaiejahromi Z. Investigating the role of Self-Esteem, Happiness and Hospital’s Ethical Climate in Predicting Perceived Stress of Paramedical Students. RME. 2020; 12 (3) :44-54
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-956-fa.html

شادفرد زهرا، تقی زادگان زاده محبوبه، پورنوروز ندا، معارفی فریده، بادیه پیمای جهرمی زهره. بررسی نقش عزت نفس، شادکامی و جو اخلاقی بیمارستان در پیش بینی استرس ادراک شده دانشجویان پیراپزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (3) :54-44

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-956-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 3 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education