[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 35-24 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی الگوی ارتقای کیفیت آموزش دستیاری در اجرای طرح تحول نظام سلامت
زینب جوادی* ، حمیدرضا آراسته ، حسین عباسیان ، بیژن عبداللهی
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، zb.javadi@gmail.com
چکیده:   (3454 مشاهده)
 مقدمه:با توجه به ادغام آموزش و درمان در بیمارستان­ های آموزشی ، کیفیت آموزش دستیاری از اجرای طرح تحول نظام سلامت تاثیر پذیرفته است. هدف از این مطالعه طراحی الگوی ارتقای کیفیت آموزش دستیاری براساس اجرای طرح تحول نظام سلامت بود.
روش کار: مطالعه کیفی حاضر با نظریه داده بنیاد در بهار 1398 بر روی 24 نفر از مدیران، استادان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونه­ گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری و با رعایت محرمانه­ بودن اطلاعات انجام شد. داده ­ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع­ آوری و با نرم ­افزار MAXQDA10 کدگذاری باز انجام شد در مرحله بعد با دسته ­بندی کدهای باز مقوله­ های محوری مشخص و در مرحله آخر با مشخص شدن ارتباط بین مقوله­ های محوری (کدگذاری گزینشی) انجام شد.
یافته­ ها:نتایج تحلیل داده­ های قالب الگو عبارتست از: شرایط زمینه ­ای (بار درمان)، شرایط علی (آموزش بالینی) و شرایط مداخله­ گر (نظارت بر فرآیند)، راهبردها (استانداردسازی آموزش، کیفی ­سازی آموزش، اعتلای اخلاق حرفه­ ای و حفظ کرامت انسانی و بررسی همه جانبه طرح تحول قبل از اجرا) و پیامدهای ارتقای کیفیت آموزش دستیاری (کاهش کار درمانی استاد و دستیار، ایجاد انگیزه در دستیاران، کاهش خطای پزشکی، افزایش زمان آموزش دستیاران، افزایش نظارت بر کار درمانی استاد و دستیار) بود.
نتیجه ­گیری:افزایش کیفیت و کمیت آموزش در دانشگاه ­های علوم­پزشکی قطعاً به مرور زمان در نحوه درمان بیماران و در سلامت افراد تأثیر مثبتی خواهد داشت. نتایج تحقیق نشان داد با ایجاد زیرساخت ­های مناسب در بیمارستان­ های آموزشی، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، کیفیت آموزش دستیاران به عنوان یکی ارکان­ های کلیدی در ارتقاء و بهبود عملکرد سیستم آموزشی و درمانی ارتقاء پیدا خواهد کرد .
واژه‌های کلیدی: الگو، ارتقاء، کیفیت آموزش، دستیاری، طرح تحول، نظام سلامت
متن کامل [PDF 705 kb]   (752 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1710 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بالینی
فهرست منابع
1. Bagheri Lankarani K, Lotfi F, Karimian Z. Introduction to Equity in health system. Shiraz, Iran: Navid Shiraz; 2010. [Persian]
2. Walker KO, Calmes D, Hanna N, Baker R. The Impact of Public Hospital Closure on Medical and Residency Education:Implications and Recommendations. Journal Of The National Medical Association 2008; 100 (12): 1377-1383. [DOI:10.1016/S0027-9684(15)31537-6]
3. Mohamadi E, Zaraei G. [Investigating the Effect of Health Care Improvement Plan on the Payment of the Insured in Iranian Health Insurance Organization (Case Study: Hospitalized Patients in Collegiate Hospitals of Ilam City in December 2013 and 2014) ]. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2017; 24 (6): 178-188. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.sjimu.24.6.178]
4. Razmara Ferezghi H , Razmara Ferezghi M , Javadinia SA. [Health Sector Evolution and Medical Education Necessity of providing education supplement]. Strides Dev Med Educ 2016 ; 12(5):e58529. [Persian]
5. Momeni M, Shirani F, Lachini M, Vahidi E, Saeedi M, Karimialavijeh E. [Effective factors on the quality of teaching aids in the emergency department; a cross-sectional study]. Iranian Journal of Emergency Medicine2018; e5 (5): 1-6. [Persian]
6. Khoshrang H, Taheri M, Asadi louyeh A, Heidarzadeh A. [Quality of Residents' Promotion Exams before & after Educational Intervention in 2010-2011]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 13 (7): 551- 560. [Persian]
7. Soleimanha, M, Heydarzadeh, A, Haghighi, M, khoshrang, H, Haghparast,Z, Akbari, M. [Assessment of Job-Education Satisfaction in Residents of Guilan University of Medical Sciences]. Research in medical education 2013; 5 (1): 45 - 51. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.5.1.45]
8. Nematbakhsh M. [Research in the Healthcare Transformation Plan System]. Iranian Journal of Medical Education 2015; 150: 64-66. [Persian]
9. Strauss A.. [Qualitative analysis for social scientists].1st ed. Cambridge, England: Cambridge University Press;1987.
10. Mehrdad N, Haghdoost Skouei F, Seyed Fatemi N,Ebrahimi H, Rezaei M. [Qualitative content analysis].2nd ed. Tehran: BoshraPublishing;. 2015. [Persian]
11. Elo S, Kaarlainen M, Kanste O, Pölkki T, Utriainen K, Kyngäs H.. [Qualitative content analysis a focus on trustworthiness]. SAGE open 2014:4 (1): 2158244014522633. [DOI:10.1177/2158244014522633]
12. Mohammad Hosseini Servak R, Sajadikhah G. [Evaluation of the Quality of Health Care Services After Implementation of the Plan for the Development of Health System in Yasuj Hospitals]. Armaghane danesh 2018; 23 (1) :99-111. [Persian]
13. Faridfar N, Alimohammadzadeh K, Seyedin SH. [The impact of health system reform on clinical, paraclinical and surgical indicators as well as patients' satisfaction in Rasoul-e-Akram hospital in 2013 to 2014]. Razi Journal of Medical Sciences 2016; 22(140): 92-99.
14. West CP, Huschka MM, Novotny PJ, Sloan JA, Kolars JC, Habermann TM, et al. [Association of perceived medical errors with resident distress and empathy: a prospective longitudinal study]. JAMA 2006; 296 (9): 1071-1078. [DOI:10.1001/jama.296.9.1071]
15. Tavakkol M, Yahak S. [Social factors on continuous and normative commitment of Doctors: study of Doctors in Tehran]. Bioethics Journal 2014; 4 (11): 129-164. [Persian]
16. Allami A, Mohammadi N, Shirazi M. [Faculty Members Experience About Teaching of Medical Professionalism in Qazvin University of Medical Sciences]. Research in Medical Education 2015; 7 (2): 1-11.[Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.7.2.1]
17. Haghgoo M, Daneshfard K, Tabibi SJ. [Dimensions and Requirements of Professionalism in Health Sector: A Comparative Study]. Payavard Salamat 2017; 11 (5): 549-559.[Persian]
18. Askari R, Akbarzadeh Moghadam A, Kargar M, Tayefi E. [Patterns of Physician-Patient Relationship: A Case Study in Shahid Sadoughi Hospital]. Manage Strat Health Syst 2017; 1 (2): 103-110.[Persian]
19. Tayyebi S , Hosseini SH , Hosseini-Zijoud SM , Nouri S , Derakhshanfar H. [Evaluation of Clinical Education in Pediatric Wards of Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences according to the Ministry of Health Standards in 2015]. Journal of Military Medicine 2017; 19 (1): 63-71.[Persian]
20. Keshavarz M, Akbari Sari A, Rahimi Foroshani A, Arab M.[ Survey on Safety and Quality Standards in Selected Hospitals of Tehran University of Medical Sciences Using the Joint Commission International Standards in 90-91]. Journal of Hospital 2014; 13 (1): 17-24. [Persian]
21. TirgarA, Hji Ahmadi M, Amoei A, Ghadimi R, Sajjadi P. [Evaluation of the effect of time education on the effectiveness of medical students' theory training]. Journal of Knowledge and Health 2010; 5: 110. [Persian]
22. Rezaei B. [Quality of clinical education (A case study in the viewpoints of nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Falavarjan Branch)]. Journal of Education Strategies in Medical Sciences 2016; 9(2): 106-117. [Persian]
23. Heshmati H, darvishpour K. [Effective Factors in Clinical Education Quality from the Viewpoints of Operation Room and Anesthesiology Students in Torbat Heydarieh University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2015; 15 :601-612. [Persian]
24. Azimi N, Bagheri R, Mousavi P, Bakhshandeh Bavarsad M, Honarjoo M. [The Study of Clinical Education Problems and Presenting Solutions for Improvement its Quality in Midwifery]. Research in Medical Education 2017; 8 (4): 43-51. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.43]
25. Amooei A, Barabari R, Naghipour D, Mortazavi Y, Hoseini SR. [Introduction of a New Standard Student-to-academic-staff Index and Its Evaluation in Mashad University of Medical Scinces]. FUTURE of Medical Education Journal 2014; 4 (3): 26-30.[Persian]
26. Abedi G , Soltani Kontai SA , Marvi A , Mazidi S , Abedini E , Abbasi Chaleshtary A. [SWOT Analysis of Health Reform Plan on Healthcare Sector from the Stakeholder Perspective]. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28 (166): 199-212. [Persian]
27. Bastani P, Mousa Kazemi Z, Ahmadzadeh MS. [A comprehensive evaluation of the satisfaction rate related to implementation of health transformation plan in southern Iran in 2015]. Daneshvar Medicine 2017; 24 (129): 75-86.
28. Sajadi HS, ZaboliR. [An Assessment of the Positive Effects of Health Reform Plan Implementation from the Perspective of Hospital Directors]. Health Inf Manage 2016; 13 (1): 55-60. [Persian]
29. Khalajinia Z, Gaeeni M. [Challenges in Implementation of Health Care Reform in the Area of Treatment Qom City]. Manage Strat Health Syst 2018; 3 (3): 212-224. [Persian]
30. Peikanpour M, Esmaeli S, Yousefi N, Aryaeinezhad A, Rasekh HR. [A review of achievements and challenges of Iran's health transformation plan]. Payesh2018; 17 (5): 481-494. [Persian]
31. Gharibi F, Janati A, Beiknoori MF, Daghalian BA. A survey of health system reform circumstances from the experiences of managers and nurses of Tabriz Taleqani hospital. Depiction of Health 2015 ;6(1):1-10.
32. Bahmani A, Farhanian A. [Investigating the Challenges Affecting the Health System Development Plan from the Viewpoint of the Managers and Employees of Tehran Province Hospitals]. Manage Strat Health Syst 2018; 3 (1): 80-89. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Javadi Z, Arasteh H, Abbasian H, Abdollahi B. Designing a model to improve the quality of residents’ education in implementing the Health System Transformation Plan. RME. 2020; 12 (1) :24-35
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-909-fa.html

جوادی زینب، آراسته حمیدرضا، عباسیان حسین، عبداللهی بیژن. طراحی الگوی ارتقای کیفیت آموزش دستیاری در اجرای طرح تحول نظام سلامت. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (1) :35-24

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-909-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education