[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 3 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 3 صفحات 11-4 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی دوره آموزشی ضمن خدمت (احیاء نوزاد) پرستاران و ماماها با استفاده از مدل کرک پاتریک
راضیه قرباندوست* ، حسن رضا زین آبادی ، مرضیه شعبانی شفیع آبادی ، زهرا محمدی
گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران ، razie.ghorbandoost@yahoo.com
چکیده:   (1413 مشاهده)
مقدمه: امروزه مدیران سازمان­ ها، آموزش و توسعه منابع انسانی را از  حیاتی­ ترین وظایف خود در راه بهسازی سازمان می­ دانند. کیفیت دوره­ های آموزشی و پژوهشی از دغدغه ­هایی است که همیشه نظام دانشگاهی برای دستیابی به آن تلاش می­ کنند و ارتقای مستمر کیفیت آموزش مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است. این مطالعه با هدف ارزیابی دوره آموزشی احیاء نوزاد پرستاران و ماماها براساس دو سطح مدل کرک پاتریک انجام گرفت.
روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 50 نفر از پرستاران و ماماهایی بود که برای اولین بار در کارگاه آموزشی احیاء نوزاد در سال 96 شرکت داشتند. برای تعیین سطح یادگیری مهارت احیاء نوزاد در محیط کار و سطج واکنش، میزان رضایت آنان از پرسشنامه محقق ساخته با توجه به مدل کرک پاتریک استفاده شد. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. داده‌ها با استفاده از آزمون­ های آماری توصیفی (میانگین، درصد فراوانی و فراوانی) و استنباطی (آزمون واریانس یک طرفه (ANOVA)، t تک نمونه ­ای و آزمون t دو گروه مستقل) با استفاده از نرم ­افزار آماری (SPSS) تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها : نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان رضایتمندی فراگیران با سابقه کار و مقطع تحصیلی تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. براساس میانگین کسب شده درسطح واکنش (0/48±1/52) و t تک نمونه ای (22/31=p= 0/000, t)، شرکت ­کنندگان به­ طورکلی از برگزاری دوره آموزشی احیاء نوزاد رضایت داشتند و در سطح یادگیری، با توجه به میانگین نمرات پیش آزمون شرکت­ کنندگان (3/87±14/76) و نمرات پس آزمون آنان (1/63±17/93) و نتایج آزمون t دو گروه مستقل ( p=0/000,t=5/32) نشان داد میزان یادگیری بعد از شرکت در دوره آموزشی افزایش معنی ­داری داشته است.
نتیجه گیری: باتوجه اختلاف معنی­ دار بین میزان یادگیری در دو مرحله پیش ­آزمون و پس ­آزمون و رضایت فراگیران از برگزاری دوره آموزشی، برای اثربخشی دوره­ های آموزشی ضمن خدمت انتظار می­ رود مسئولان آموزشی با درنظر گرفتن نقاط ضعف و قوت دوره آموزشی، زمینه­ های بهبود کیفیت دوره­ های آموزشی را باتوجه به نتایج ارزیابی فراهم نمایند.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی، کرک پاتریک، آموزش، پرستار، ماما
متن کامل [PDF 621 kb]   (486 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (576 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سنجش و ارزشيابي
فهرست منابع
1. Mohebbi A, Cheraghi A A.[The Effectiveness of Training Specialized Courses in the Field of Intelligence in Scientific- Technical Institutes (Case Study: Shahid Chamran Scientific-Technical Training Center, Karaj)]. Journal Management System 2016; 18(2): 129-146. [Persian]
2. Eskandarian Gh, Goudarzi Z. [Assessment of amount of effectiveness in in-service courses by using Kirkpatrick model -Case study: Social work and rehabilitation course in Organization] Education in the Humanities 2017; 2) 2): 2-29. [Persian]
3. Nezamian Pourjahromi ZN, Ghafarian Shirazi H, Ghaedi H, Momeninejad M, Mohamadi Baghmolaee M, Abasi A et al .[The Effectiveness of Training Courses on "How to Work with DC Shock Device" for Nurses, Based on Kirkpatrick Model]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11 (8): 896-902. [Persian]
4. Enayati T, Rayatngad ZoghalChali sh .[The Studying influence of education method on employees learning of Mazandaran province customs]. JPE 2016; 3(6): 25-38. [Persian]
5. Rostami H, Nasr Isfahani AR, Neyestani MR. [Evaluation of Acquired Knowledge and Skills by Employees' and Capability of Trainers of In-service Training Courses in Agricultural Jihad Organization of Markazi Province]. Agricultural Extension and Education Research 2017; 10 (1): 31-40. [Persian]
6. Khalid M, Ashraf M, Rehman CA. Exploring the link between Kirkpatrick (KP) and context, input, process and product (CIPP) training evaluation models, and its effect on training evaluation in public organizations of Pakistan. African Journal of Business Management. 2012; 6 (1): 274-9. [DOI:10.5897/AJBM11.2087]
7. Abbasiann A, Salimi Gh, Azini R.[Evaluation of Engineering Training: Survey the Effectiveness of Resistant Welding Training Course Based on Kirkpatrick Model, Irankhodro Co. as a Case Study]. Iranian Journal of Engineering Education 2008; 10 (39): 37-62. [Persian]
8. Soleymani M, Shahrzadi L. [The Effectiveness of In-service Training Courses for Librarians in Isfahan University of Medical Sciences, Iran]. Health Information Management 2016: 12 (6): 741-7. [Persian]
9. Amiri M, Shah Mohammadi M. [Evaluation of the effectiveness of staff trnning system, Karaj muncipality with empowerment approach]. Urban Management 2011; 8 (26): 93-106. [Persian]
10. Bakhtiari L. Evaluateion of the Effectiveness of Security Intelligence Training Course in I.R.I Police University. criminal research journal 2014; 9 (1): 129-152. [Persian]
11. Tabatabaei mozdabadi S M. Assessing the Effectiveness of Specialized Courses for Financial and Urban Economic Experts of Tehran Municipality Based on Patrick Model. IUESA 2016; 4 (13) :19-33. [Persian]
12. Sadeghi yekta T, Ramezani T, Gharlipour Z, Dashti Z, Kabiri P, Heidari S. Survey the effectiveness of "Scientometrics" workshop for the faculty members and staff in Qom University of Medical Sciences basded on Kirkpatrick's model in 2016. Zanko J Med Sci. 2017; 18 (58) :68-79. [Persian]
13. Shoja K, Karami M, Ahanchian MR, Nadi M. [Evaluating the Effectiveness of Training Program: Case study, Ferdowsi University of Mashhad]. Journal of Training and Devel opment of Human Resources 2017; (4) 12: 105-126. [Persian]
14. Yousefzade M, Alimardani A. [Evaluation of the Effectiveness of Police Operations Training Course Based on Kirk Patrick Model]. Entezam-e- Ejtemaei 2017; 9 (1): 23-46. [Persian]
15. Gandomkar R. Comparing Kirkpatrick's original and new model with CIPP evaluation model. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2018 ; 6(2):94-95.
16. Bates R. A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick model and the principle of beneficence. Evaluation and program planning 2004; 27 (3): 341-7. [DOI:10.1016/j.evalprogplan.2004.04.011]
17. Farjad S.The Evaluation Effectiveness of training courses in University by Kirkpatrick Model (case study: Islamshahr university). Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012; 46: 2837-41. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.05.573]
18. Mohammed Saad A, Mat N. Evaluation of effectiveness of training and development: The Kirkpatrick model. Asian Journal of Business and Management Sciences 2013;2(11):14-24.
19. Zare M, Vizeshfar F. Evaluation of Health Education Volunteering Program based on "Kirkpatrick Model". JHPM 2019; 8(1) :30-34. [Persian]
20. Omar M, Gerein N, Tarin E, Butcher C, Pearson S, Heidari G. Training evaluation: a case study of training Iranian health managers. Human resources for Health 2009 7(1):20. [DOI:10.1186/1478-4491-7-20]
21. Heydari MR, Taghva F, Amini M, Delvari S. Using Kirkpatrick's model to measure the effect of a new teaching and learning methods workshop for health care staff. BMC Res Notes 2019; 12: 388. [DOI:10.1186/s13104-019-4421-y]
22. Rama Devi V, Shaik N. Evaluating training & development effectiveness-A measurement model. Asian Journal of Management Research 2012;2(1):722-735.
23. Samieerad F, Talebi F, Mohitabadim Z, Barikani A.[Comparison the Effect of two Educational Methods of Neonatal Resuscitation on The Knowledge and Practice of Clinical Staff Working in Kowsar Hospital in 2013]. Research in Medical Education 2013; 5 (2): 32-8.[Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.5.2.32]
24. Bijari B, Niknafs P, Alavi SA, [The role of education methods, on knowledge and skills of neonatal resuscitation in nursing student].Iranian Journal of Pediatrics 2006; 16(4): 468-75. [Persian]
25. Jamaledini S H, Sharifi Sedeh M, Narenji Sani F, Reza Hadavandi M R H, Biranvandmanesh F, Salehi A.[Evaluating the effectiveness of basic courses of crisis management training in Red Crescent society based on Kirkpatrick's model]. Rescue & relief 2017; 8 (4):16-28. [Persian]
26. Rezazadeh Bahadoran H, Khosravi Babadi A, Toontab Haqiqi S.[Effect of In-Service Education Courses on Staff's Efficiency of Islamic Azad University South Tehran Branch based on Kirk Patrick Model]. Journal of Economics & Business Research 2011; 2 (1): 11-22. [Persian]
27. Hojjati H, Mehralizadeh Y, Farhadirad H, Alostany S, Aghamolaei M.[Assessing the effectiveness of training outcome based on Kirkpatrick model: case study].Nursing Management 2013;(3) 2: 35-42. [Persian]
28. Tavakoli S.[Evaluating the reaction of learners from short-term training courses for librarians of Astan Quds Razavi Public Libraries based on the first level of Kirk Patrick model]. Electronic Journal of Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Documentation Center 2010;(2)6:1-16.[Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbandoost R, Zeinabadi H, Shabani Shafiabadi M, Mohammadi Z. Evaluation of in-service training course of nurses and midwives (Neonatal resuscitation) using kirkpatrick 's model ". RME. 2020; 12 (3) :4-11
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-703-fa.html

قرباندوست راضیه، زین آبادی حسن رضا، شعبانی شفیع آبادی مرضیه، محمدی زهرا. ارزیابی دوره آموزشی ضمن خدمت (احیاء نوزاد) پرستاران و ماماها با استفاده از مدل کرک پاتریک. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (3) :11-4

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-703-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 3 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education