:: دوره 8، شماره 4 - ( 1395 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 11-18 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین خلاقیت هیجانی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علی اکبر عجم*، صدیقه بادنوا، مجید عبداللهی، حسین مومنی مهمویی
گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، ایران. ، aliakbarajam1387@gmail.com
چکیده:   (6517 مشاهده)

مقدمه: با توجه به اهمیتی که خلاقیت و اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت هیجانی در اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد برابر با 352 نفر در سال 1394 بود. تعداد افراد نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان 185 نفر بود که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1994) و اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004)، بود. داده‌ها با نرم­افزار spss-22 و با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیری، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معناداری 0/05 (0/05<P)، تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت بالاتر از متوسط بود. بین خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی رابطه آماری وجود داشت (0/001=P، 0/494=r) و مؤلفه آمادگی هیجانی، کارآیی و اصالت جزو مؤلفه‌هایی بودند که اشتیاق تحصیلی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کردند (0/001=P).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بین خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی رابطه وجود دارد، بنابراین دست اندرکاران نظام آموزشی دانشگاه باید از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان را تقویت نمایند.

واژه‌های کلیدی: خلاقیت، هیجان، تحصیل، دانشجویان
متن کامل [PDF 323 kb]   (2973 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2495 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Fakhri M, Mirzaian B, Banihashemian K. [Correlation between General Health with Emotional Intelligence and Creativity in Medical College Students at Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran]. Qom Univ Med Sci J 2012; 6 (2): 53-57. [Persian]
2. Ebrahimi E. [investigation of the relationship between mental stress, emotional creativity and mental health of the athlete and non-athlete students of Teacher Training Tehran] [dissertation].tehran: University of tarbiat moalem Tehran; 2005. [Persian].
3. Shamsy F. [The Role of Parenting styles and creativity in creative self Efficacy][dissertation]. Shiraz: university of shiraz; 2012. [Persian]
4. Zareyi S. [Relationship between emotional intelligence,Emotional creativity and personality factors in students of universities in Qazvin].[dissertation]. Qazvin: Imam Khomeini International University; 2011. [Persian]
5. Latifian M, Delavarpoor MA. [An Investigation into the Relationship between Attachment tyle and Mental Health by the ediating Role of Emotional Creativity ]. Advances in cognitive science 2012; 5 (44): 45-62. [Persian]
6. Averill JR. Emotional Creativity Inventory: Scale: construction and validation, Paper presented at the meeting of the International Society for Research on Emotion. Cambridge: MA: 1994.
7. Jovkar B, Alborzy M. [The relationship between personality traits and emotional creativity and cognitive creativity]. Psychological Studies 2009; 5 (1): 1-18. [Persian]
8. Issazadegan A, Sheikhi S, Basharpour S, Saadatmand S. [The relationship of cognitive emotion regulation strategies and emotional creativity with general health in students]. The journal of urmia university of medical sciences 2013; 24 (1): 1-10. [Persian]
9. Issazadegan A, janaabady H, saadatmand S. [The relationship between cognitive emotion regulation strategies, creativity, emotional, mental health and academic performance]. Journal of Educational Psychology 2010; 7(12):71-92. [Persian]
10. Hashemy S. [Relationship between emotional intelligence and emotional creativity in students of art, literature and science]. educational new ideas 2009; 5(2): 79-102. [Persian].
11. Karimi H. [Prediction of critical thinking based on spiritual intelligence and emotional creativity].[dissertation]. Shiraz: university of shiraz; 2011. [Persian].
12. Averill JR. Individual differences in emotional creativity: structure and correlates. Journal of personality 2005; 67 (4): 331-371.
13. Alaedini Z, Kalantari M, kajbaf MB, Molavi H. [The Effectiveness of Role-Playing Games on Emotional and Cognitive Creativity Among Primary School Children]. Developmental psychology: Iranian Psychology 2015; 12(45); 15-25. [Persian]
14. Averill J R. Emotional creativity: “Towardspiritualizing the passions.” In Synder CR , Lopez S J. Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University; 2003.
15. Averill JR and Thomas-knowles C. emotional creativity. In strongman KT . international review of studies on emotion. London: willey; 1992.
16. Aabedy A, azindikht M, shoshtary M, golshanymonazah F. [Efficacy of cognitive-behavioral interventions on the academic performance and academic enthusiasm on female high school students in Isfahan]. Journal of Educational Psychology 2014; 32(10). [Persian]
17. Abbasy M, dargahy S, pirany Z, bonyady F. [The role of procrastination and self-motivation in predicting students' enthusiasm]. Iranian Journal of Medical Education 2015; 15(23): 160-169. [Persian]
18. Manavypoor D. [The relationship between emotional creativity and cognitive creativity with meta-cognitive skills]. psychological research 2011; 2(8): 63-72. [Persian]
19. Issazadegan A, janaabady H, saadatmand S. [The relationship between cognitive emotion regulation skills, creativity, emotional, mental health and academic performance of students]. Journal of Educational Psychology 2011; 7(12): 71-92.[Persian]
20. Sabri M, alborzi M, bahrami M. [The relationship between family communication patterns, emotional intelligence and emotional creativity among high school students]. Journal of New Thoughts on Education 2013; 9 (2): 35-63. [Persian]
21. ssazadegan A, Sheikhi S, Basharpour S, Saadatmand S. [The relationship of cognitive emotion regulation strategies and emotional creativity with general health in students]. Urmia Medical Journal 2012; 24(1): 1-10. [Persian].
22. Ghadiri-nezhadian F. [study of Normalization of emotional creativity ECI scale on students at Tehran University].[dissertation]. Tehran: university of tarbiat moallem; 2002. [Persian]
23. Fredericks JA, Blumenfeld PC. Paris AH. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research 2004; 74 (1): 59–109.
24. Abbasi M, Dargahi S, Pirani Z, Bonyadi F.[Role of Procrastination and Motivational Self-Regulation in Predicting Students’ Academic Engagement]. Iranian Journal of Medical Education 2015; 15(2):160-169. [Persian]
25. Wang G, Huang H, Zheng Q. Effect of Chinese Employees' Emotional Creativity on their Innovative Performance. Social Behavior and Personality: an international journal 2015; 43(7): 1147-1160.
26. Siu KWM, Wong YL. Fostering creativity from an emotional perspective: Do teachers recognise and handle students’ emotions? International Journal of Technology and Design Education 2016; 26(1): 105-121.
27. Pianta R , Hamre BK. Conceptualization, measurement, and improvement of classroom processes: Standardized observation can leverage capacity. Educational Researcher 2009; 38(2): 109–119.
28. Burleson W, Picard RW. Gender-specific approaches to developing emotional intelligent learning companions. IEEE Intelligent Systems 2007; 22(4): 62–69XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها