:: دوره 9، شماره 1 - ( 1396 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 58-66 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان
مهناز اخوان تفتی*، محبوبه السادات کدخدایی
گروه روان‌شناسی تربیتی ، دانشگاه الزهراس، تهران، ایران ، makhavan@alzahra.ac.ir
چکیده:   (5379 مشاهده)

مقدمه: دانشجویان علوم پزشکی به دلیل ماهیت رشته تحصیلیشان بیش از دانشجویان دیگر با محیط آموزشی ارتباط دارند و نیاز دارند که از این محیط استفاده بهینه داشته باشند. دو متغیر مهمی که موجب میشود آنها استفاده بهتری از محیط و امکانات دانشگاهی داشته باشند، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان سال اول علوم پزشکی انجام شده است. 

روش ها: روش پژوهش از نوع تجربی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود که در سال تحصیلی95-1394در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه آماری آن 24 نفر از دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی رشته‏های دانشکده تغذیه و علوم غذایی بودندکه به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش، به مدت 10 جلسه 70 دقیقه‌ای آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه را دریافت کردند در حالی که برای آزمودنی‌های گروه گواه چنین برنامه‌ای ارائه نشد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران و انگیزش تحصیلی والرند بود که در دو نوبت به صورت پیش آزمون و پس آزمون برای شرکت کنندگان هر دو گروه اجرا شد. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار SPSS و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی(0/001>P، 22/43 = F)  و انگیزش تحصیلی (0/001>,P 30/21=F) تأثیر معنادار داشته است؛ به طوری که پس از مداخله آزمایشی، میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در هر دو متغیر به طور معناداری بیشتر بود. مجذور سهمی اتا اندازه این اثر را برای خودکارآمدی 53/0 و برای انگیزش تحصیلی 0/61 نشان داده است.

نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، آموزش راهبردها و مهارتهای موفقیت در دانشگاه که هدف آن استفاده مطلوب از محیط آموزشی است، موجب بهبود خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان شده و زمینه را برای پیشرفت تحصیلی بهتر آنها فراهم می‌آورد

واژه‌های کلیدی: موفقیت، خودکارآمدی، انگیزش، دانشجویان، پزشکی
متن کامل [PDF 139 kb]   (1596 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1981 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Sharififard F, Nourozi K, Hosseini MA, Asayesh H, Nourozi M. [Related factors with academic burnout in nursing and paramedics students of Qom University of Medical Sciences]. Journal of Nursing Education 2014; 3 (3): 59-68. [Persian]
2. Momtazan M, Mahmoodi N, Baghban M, Hoseini Ahangari SA. [Compare Rates of Depression and Mental Health Among new Students in Abadan School of Medical Sciences in two Consecutive Academic years 91-92 and 92-93]. Journal of Educational Development of Jundishapur 2014; 6 (4): 372-377. [Persian]
3. Ghodusi-Moghadam S, Taghian E. [Research Priorities in Education from the Viewpoint of Authorities and Experts of Mashhad University of Medical Sciences].Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 2015; 3 (2): 70-76. [Persian]
4. Meral M, Colak E, Zereyak E. The relationship between self-efficacy and academic performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 46 (11): 43 - 46. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.05.264]
5. Komarraju M, Nadler D. Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learning and Individual Differences 2013; 25 (1): 67-72. [DOI:10.1016/j.lindif.2013.01.005]
6. Feldman DB, Kubota M. Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college Freeman 2015; 37 (2): 210-216. [DOI:10.1016/j.lindif.2014.11.022]
7. Honicke T, Broadbent J. The Influence of Academic Self-Efficacy on Academic Performance: A Systematic Review. Educational Research Review 2015; 17: 63-68. [DOI:10.1016/j.edurev.2015.11.002]
8. Bakhtiarvand F, Ahmadian S, Delrooz K, Farahani HA. The Moderating Effect of Achievement Motivation on Relationship of Learning Approaches and Academic Achievement. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2011; 28: 486 - 488. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.11.093]
9. Hamaideh SH, Hamdan-Mansour AM. Psychological, cognitive, and personal variables that predict college academic achievement among health sciences students.Nurse Education Today 2014; 34 (5): 703-708. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.09.010]
10. Khalaila R. The relationship between academic self-concept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic achievement among nursing students: Mediating and moderating effects. Nurse Education Today 2015; 35: 432-438. [DOI:10.1016/j.nedt.2014.11.001]
11. Bandura A. Self-efficacy, Encyclopedia of human behavior. New York: Academic Press; 1994.
12. Zimmerman BJ. Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. Contemporary Educational Psychology 2000; 25: 82-91. [DOI:10.1006/ceps.1999.1016]
13. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of self control. New York: NY. WH;1997.
14. Pajares F. Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research 1996; 54 (4): 543-578. [DOI:10.3102/00346543066004543]
15. Pintrich, PR. A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review 2004; 16 (4): 385-407. [DOI:10.1007/s10648-004-0006-x]
16. Rezayat F, DehghanNayeri N. Self-Efficacy After Life Skills Training: A Case-Control Study.Nurs Midwifery Student 2013; 2 (4): 83-88. [DOI:10.5812/nms.11691]
17. Papinczak T, Young L, Groves M, Haynes M. Effects of a Metacognitive Intervention on Students' Approaches to Learning and Self-Efficacy in a First Year Medical Course. Advances in Health Sciences Education 2008; 13 (2): 213-232. [DOI:10.1007/s10459-006-9036-0]
18. Shamaeizade M. [The Effect of Cognitive-career counseling on Self-efficacy in Students of Isfahan University]. [dissertation]. Isfahan: Isfahan University 2009. [Persian]
19. Jahanian R. [The effect of Life Skills on Self-efficacy in University Students]. Journal of Applied Psychology 2013; 7 (3): 71-83. [Persian]
20. Dortaj A, Lesani M, Rostaminasab A. [The effect of Time management Skills on Self-efficacy at the Kerman University].Journal of Research in Educational System 2013; 7 (21): 43-56. [Persian]
21. Hoseyni T, Torabi S, Shayan N, Ismaeel poor M, Ashoori J. [Comparing the effectsof web-based teachingand cognitive and metacognitive learning strategies on nursing students 'academic achievement and self-efficacy: Islamic Azad University,Pishva Branch]. Journal of Electronic Learning 2015; 6 (2):1-10.[Persian]
22. Rehman A, Haider K. The Impact of Motivation on Learning of Secondary School Students in Karachi: An Analytical Study. Educational Research International 2013; 2 (2): 139-147.
23. Jones BD. Motivating Students to Engage in Learning: The MUSIC Model of Academic Motivation. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2009; 21 (2): 272-285.
24. Kaufman J, Agars M, Lopez-Wagner M. The role of personality and motivation in predicting early college academic success in non-traditional students at Hispanic- serving institution. Learn. Individ. Differ 2008; 18 (2): 492-496. [DOI:10.1016/j.lindif.2007.11.004]
25. Yousefi A, Ghasemi G, Firouznia S. [The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement in Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9 (1): 79-84. [Persian]
26. Roshan Milan S, Aghaii Monvar I, Kheradmand F, Saboory E, Mikaili P, Masudi S et al. [Study of Academic Motivation and its Relationship with Status and Academic Achievement at Urmia University of Medical Science]. Journal of Nursing and Midwifery 2011; 2 (5): 357-366. [Persian]
27. Vahedi S, Esmaeelpoor K, Zamanzadeh V, Ataeezade A. [The Nursing Students' Motivational Profile and its Relationship to their Academic Achievement: A person-oriented approach]. Journal of Nursing Ofogh 2012; 1 (1): 35-46. [Persian]
28. Amraie K, ElahiMotlagh S, Azizi Zalani H, Parhon H. The relationship between academic motivation and academic achievement students. Procedia - Social and Behavioral Sciences.3rd World Conference on Educational Sciences 2011; 15 (3): 399-402. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.03.111]
29. Godwin J. A Study on the Impact of Life Skills on the Academic Achievement Motivation of Tribal Adolescents. Indian Journal of Research 2015; 4 (10): 34-36.
30. Barzegarbefroei K, Barzegarbefroei M, Molaie Y. [The Role of Goal Orientation and Meta cognition Strategy on Academic Motivation at Yazd University]. Journal of Research in Academic and Virtual Learning 2014; 2 (5): 27-42. [Persian]
31. Hassankhani H, Mohajjer-Aghdam A, Rahmani A, Mohammadpoor-fard N.The Relationship between Learning Motivation and Self Efficacy among Nursing Students. Res Dev Med Educ 2015; 4 (1): 97-101. [DOI:10.15171/rdme.2015.016]
32. Santrock JW, Halonen JS. Your Guide to College Success: Strategies for Achieving Your Goals. 6th Ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning; 2010.
33. Panth B. The role of community colleges in skills development: Lessons from the Canadian experience for developing Asia. Philippines: Asian Development Bank; 2015.
34. Deil-Amen R. To Teach or Not to Teach ''Social'' Skills: Comparing Community Colleges and Private Occupational Colleges. Teachers College Record 2006; 108 (3): 397-421. [DOI:10.1111/j.1467-9620.2006.00656.x]
35. Roberts P, Sedgmore L. Future colleges - rising to the skills challenge. Furthering Education and Skills Group. 2015.
36. Sherer MM, Maddux E. The self- efficacy scale: Construction and validation. Psychology Report 1982; 51: 663-671. [DOI:10.2466/pr0.1982.51.2.663]
37. Barati S. [Investigate the Relationship between Self-efficacy, Self-care and Self esteem with Academic performance in Students]. dissertation. ShahidChamran University of Ahvaz. Faculty of Education and Psychology 1995. [Persian]
38. Vallerend RJ, Pelletier LG, Blais MR, Briere NM, Senecal C, Vallieres EF. The Academic Motivation Scale: Ameasure of intrinsic, extrinsic, and a motivation in education. Journal of Educational and Psychological Measurement 1992; 52 (4): 1003-1017. [DOI:10.1177/0013164492052004025]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها