[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 13، شماره 3 - ( 1400 ) ::
جلد 13 شماره 3 صفحات 41-30 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی خلاقیت و درگیری تحصیلی دانشجویان براساس مولفه های مدیریت کلاس درس
بهاره مهدوی ، حمید رحیمی*
گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ، dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir
چکیده:   (953 مشاهده)
مقدمه: پیشرفت‌ و توسعه هر جامعه‌ به ‌چگونگی‌ و کیفیت‌ آموزش‌ و پرورش آن‌ بستگی داشته و کیفیت آموزشی نیز به نوبه خود به عوامل متعددی مانند مدیریت کلاس درس وابسته می ­باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خلاقیت و درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان براساس مولفه‌های مدیریت کلاس درس انجام گردید.
روش: نوع پژوهش، تحلیلی- مقطعی و جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی1400-1399 به تعداد 7836 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 328 نفر به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. به ­منظور گرداوری داده‌ها از سه پرسشنامه مدیریت کلاس، خلاقیت و درگیری تحصیلی استفاده شد. روایی پرسشنامه­ ها، به­ صورت محتوایی تایید شد. از طریق ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مدیریت کلاس 0/82، خلاقیت 0/75 و درگیری تحصیلی 0/76 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها از طریق نرم­ افزارهای SPSS در سطوح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه ­ای و رگرسیون خطی) انجام شد.
یافته­ ها: یافته­ ها نشان داد که میانگین مدیریت کلاس درس (8/04±53/77) پایین­ تر از نقطه برش 62/5، میانگین خلاقیت دانشجویان (0/48±2/28) پایین­ تر از حد متوسط 3 و میانگین درگیری تحصیلی (7/30±36/47) پایین­تر از نقطه برش 45 است. ضرایب رگرسیون نشان داد که از بین مولفه ­های مدیریت کلاس درس، مولفه ­های مدیریت آموزش و مدیریت رفتار دو عامل موثر بر درگیری تحصیلی می ­باشند ولی مولفه مدیریت افراد روی درگیری تحصیلی اثر معنی ­داری نداشت. همچنین منایج نشان داد که مدیریت افراد و مدیریت رفتار دو عامل موثر بر خلاقیت دانشجویان است اما مولفه مدیریت آموزش روی خلاقیت اثر معنی­ داری نداشت (0/05> P).
نتیجه­ گیری: طبق نتایج تحقیق، وضعیت مدیریت کلاس درس، درگیری تحصیلی و خلاقیت دانشجویان، در وضعیت نسبتاً نامطلوبی است و میزان خلاقیت و درگیری تحصیلی دانشجویان از روی مولفه­های مدیریت کلاس، قابل پیش­بینی است. لذا اعضای هیات علمی دانشگاه­ ها می‌توانند با به ­کارگیری شاخص‌های فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی، خلاقیت و درگیری تحصیلی دانشجویان را ارتقاء ببخشند.
واژه‌های کلیدی: مدیریت کلاس، خلاقیت، درگیری تحصیلی، دانشجو، دانشگاه
متن کامل [PDF 611 kb]   (303 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (676 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
فهرست منابع
1. Martin NK, Yin Z. Mayall H. Classroom management training, teachingexperience and gender: Do these variables impact teachers' attitudes and beliefs toward classroom management style. Annual Conference of the Southwest Educational Research Association; 2006 Feb; Austin, TX; 2006.
2. Dahar A, Faize A, Niwaz H. Athar M. Relationship between the leadership styles and academic achievement at the secondary stage in Panjab (Pakistan). International Journal of Academic Research 2010; 2 (6): 459- 462.
3. Kaykci K. The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behavior of students. Procedia Social and Behavioral Sciences 2009; 1 (1): 1215- 1225. [DOI:10.1016/j.sbspro.2009.01.218]
4. Martin NK, Z Yin, Baldwin B. Classroom management teaching. Class size and graduate study, EREC Identifier: ED; 1998..
5. Wolfgang CH. Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers .3rd Ed. Boston: Allyn and Bacon; 1995.
6. Eveyik-Aydin E, Kurt G, Mede E. Exploring the elationship between teacher beliefs and styles on classroom management in relation to actual teaching. Procedia Social & Behavioral Sciences 2009; 1(1): 612- 617. [DOI:10.1016/j.sbspro.2009.01.109]
7. Tracey G. Student-centered and teacher-centered classroom management: a case study of three elementary teachers.Journal of Classroom Interaction 2008;43 (1): 34-47.
8. Sanli O. An evaluation of the teachers' classroom management problems. Educational Research & Reviews 2019; 14 (8): 282- 292. [DOI:10.5897/ERR2019.3712]
9. Sigilai R. A review of issues on the importance of head teacher's management to academic excellence in public primary schools in Kenya. International Journal of Advanced Research, 2015; 1 (3): 161- 175.
10. Bosiok D. Serbia D. Teacher's leadership styles and student's creativity, Online Journal of Applied Knowledge Management 2014; 1 (2): 78- 89.
11. James M. Managing the classroom for creativity. Creative Education 2015; 6: 1032-1043. [DOI:10.4236/ce.2015.610102]
12. Mousavi S, Maghami H.[Comparing the effectiveness of both new and old methods of academic evaluation in attitude of primary school pupils]. Journal of Innovation and Creativity in Human Science 2012; 2 (2): 125- 146 [Persian]
13. Erbas A K, Bas S. The contribution of personality traits, motivation, academic risk-taking and metacognition to the creative ability in mathematics. Creativity Research Journal 2015; 27 (4): 299- 307. [DOI:10.1080/10400419.2015.1087235]
14. Paramitha A. Indarti N. Impact of the environment support on creativity: Assessing the mediating role of intrinsic motivation. Procedia-Social & Behavioral Sciences 2014; 115: 102- 114. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.02.419]
15. Gupta R, Bajaj B. The relationship between leader's emotional intelligence and employee creativity: A conceptual framework of mechanism. Procedia Computer Science 2017; 122: 471- 477. [DOI:10.1016/j.procs.2017.11.395]
16. Glăveanu V. educating which creativity? Thinking Skills & Creativity 2018; 27: 25- 32. [DOI:10.1016/j.tsc.2017.11.006]
17. Runco MA , Acar S. Divergent thinking as an indicator of creative potential. Creativity Research Journal 2012; 24 (1): 66- 75. [DOI:10.1080/10400419.2012.652929]
18. Gage NA, Mac Suga-Gage A. S. Salient classroom management skills: Finding the most effective skills to increase student engagement and decrease disruptions. Reporton Emotional & Behavioral Disorders in Youth 2018; 17 (1): 13- 18.
19. Evertson CM, Weinstein CS. Handbook of classroom management: research, practice, and contemporary issues. New York: Lawrence Erlbaum; 2016.
20. Falloon G. What's the difference? Learning collaboratively using iPads in conventional classrooms. Computers & Education 2015; 84: 62- 77. [DOI:10.1016/j.compedu.2015.01.010]
21. Fredricks J A, Blumenfeld P C, Paris AH. School engagement: potential of the concept, start of the evidence. Review of Educational Research 2004; 74 (1): 59- 109. [DOI:10.3102/00346543074001059]
22. Tinio MFO. Academic engagement scale for grade school students. The Assessment Handbook2009; 2: 64-75.
23. Bong M. Between and within domain relations of academic motivation among middle and high school student: Self- efficacy, task value, and achievement goal. Journal of Educational Psychology 2001; 93(1): 23- 34. [DOI:10.1037/0022-0663.93.1.23]
24. Ravindran B, Greene BA, Debacker TK. Predicting preservice teachers' cognitive engagement with goals and epistemological beliefs. The Journal of Educational Research 2005; 98 (4): 222- 33. [DOI:10.3200/JOER.98.4.222-233]
25. Rasuli A.[Investigating the relationship between creativity and achievement goal orientation with the classroom management style of primary school teachers in Piranshahr] [dissertation]. Urmia: University of Urmia; 2014. [Persian]
26. Saberifard A.[Relationship between perception of classroom management style and teachers' academic support with academic vitality of students with learning disabilities] [dissertation] . Ardebil: University of Ardebil 2019 [Persian]
27. Korpershoek H, Harms T, Boer HD, Kuijk MV, Doolaard S. Effective classroom management strategies andclassroom management programs foreducational practice. San Diego: Academic Press;2014.
28. Blatchford P, Russell A. Class size, grouping practices and classroom management. International Journal of Educational Research 2019; 96: 154- 163. [DOI:10.1016/j.ijer.2018.09.004]
29. Zhang Y, Rosen S, Chen M, Du J, Cheng L, Liu C. Students' perception of classroom environment in China and its relationship to creativity of students who have visual impairments. Journal of Developmental & Physical Disabilities 2021;(33) 1:65-84. [DOI:10.1007/s10882-020-09733-1]
30. Martin N, Baldwin B. Validation of an inventory classroom management styles: differences between Novice and Experience Teachers. Paper presented at the Annual Conference of the American Educational Reseach Association;1993 April 12-16; Atlanta,USA. American Educational Research Association;1993.
31. Reeve J. How students create motivationally supportive learning environments for themselves: The concept of agentic engagement. Journal of Educational Psychology 2013; 105 (3): 579- 595. [DOI:10.1037/a0032690]
32. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psych, 1975; 28: 563- 75. [DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x]
33. Munro BH. Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
34. Amin M, Rahimi H, Gholamian Z.[The study of classroom management styles of faculty members in Kashan University of Medical Sciences Iran]. Strides in Development of Medical Education 2015; 12 (1): 38- 48 [Persian]
35. Bakhshayesh AR.[Investigating the relationship between classroom management styles and personality traits of Yazd Primary School Teachers]. New Approach in Educational Management 2013; 14 (4): 185- 198. [Persian]
36. Djigic G, Stojiljkovic S. Classroom management styles, classroom climate and school achievement, Procedia- Social and Behavioral Sciences; 2011; 29: 819- 828. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.11.310]
37. Ajam AA, Badnava S, Abdellahi M, Momeni-Mahmouei H.[The relation between emotional creativity and academic enthusiasm in Public Health students in Gonabad University of Medical Sciences]. RME 2016; 8 (4): 11- 18. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.11]
38. Solhi M, Salehfard A, Hoseini AF. Ganji M.[Relationship between self-regulated strategies and creativity with the academic performance of public health students]. RSJ 2016; 1 (2): 53- 62. [Persian]
39. Hushmandan Moghdam Fard Z, Shams A. Relationship between creativity, learning styles and educational achievement of Agricultural Undergraduate Students in the University of Zanjan. Journal of Agricultural Education Administration Research 2016; 8 (36): 30- 43 [Persian]
40. Emadi R. Farshchi F. Analysis of the correlation between students' academic engagement and academic achievement. Studies of Educational Planning 2015; 4 (8): 115- 134. [Persian]
41. Momeni K, Radmehr F.[Prediction of academic engagement based on self- efficacy and academic self-handicapping in Medical Students]. RME 2018; 10 (4): 41- 50. [Persian] [DOI:10.29252/rme.10.4.41]
42. Heidarilaghab T, Aminbeidokhti A. Talepasand S. Effectiveness of teachers training in the effective classroom management on the behavioral and cognitive engagement of Semnan Primary School Students. Journal of Instruction and Evaluation 2020; 13 (51): 51- 72. [Persian]
43. Wilcox G, Mc Quay J, Blackstaffe A, Perry R, Hawe P. Supporting academic engagement in boys and girls. Canadian Journal of School Psychology 2018; 33 (3): 179- 192. [DOI:10.1177/0829573517703239]
44. Summers J J, Davis HA,HoyAW. The effects of teachers'efficacy beliefs on students' perceptions of teacher relationship quality. Learning and Individual Differences 2017; 53 (1): 17- 25. [DOI:10.1016/j.lindif.2016.10.004]
45. Slavin RE. Educational psychology: theory and practice.12th Ed. Boston: Allyn and Bacon. Johns Hopkins University; 2018.
46. Shariatbagheri M,Shamsaii A.[The relationship between teacher-class management style and students' creativity providing students with psychological well- being]. Journal of Innovation and Creativity in Human Science2019; 9 (2): 227- 262. [Persian]
47. Adeyemo SA. The relationship between effective classroom management and students' academic achievement. European Journal of Educational Studies 2012; 4 (3): 367- 381.
48. Evrim EA, Gokce K, Enisa M. Exploring the relationship between teacher beliefs and styles on classroom management in relation to actual teaching practices: a case study. Pocedia- Social and Behavioral Sciences 2009; 1 (2009): 612- 617. [DOI:10.1016/j.sbspro.2009.01.109]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahdavi B, Rahimi H. The Predicting of Students' Creativity and Academic Engagement based on Classroom Management Components (Study Case: Students in University of Kashan). RME 2021; 13 (3) :30-41
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1072-fa.html

مهدوی بهاره، رحیمی حمید. پیش بینی خلاقیت و درگیری تحصیلی دانشجویان براساس مولفه های مدیریت کلاس درس. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1400; 13 (3) :41-30

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1072-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 3 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education