[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 20-9 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش ویژگی های دانشجویان، کیفیت محتوا و مدیریت دانش در استفاده از یادگیری الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی با میانجی گری پذیرش یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
محمد رزاقی* ، حسن قلاوندی ، محمد حسنی
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، m.razzaghi4673@gmail.com
چکیده:   (816 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اهمیت استفاده از یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی پزشکی، این پژوهش با هدف بررسی نقش ویژگی ­های دانشجویان، کیفیت محتوا و مدیریت دانش در استفاده ااز سیستم یادگیری الکترونیکی با میانجی­ گری پذیرش یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.
روش­ ها: این پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ­ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تعداد 4064 نفر تشکیل دادند که از طریق جدول مورگان، تعداد 351 نفر به­ عنوان نمونه از طریق روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای نسبتی انتخاب شدند.  ابزار جمع­ آوری اطلاعات در متغیرهای ویژگی ­های دانشجویان، کیفیت محتوا، استفاده واقعی از سیستم و پذیرش یادگیری، پرسشنامه 21 گویه­ ای محقق ­ساخته و در متغیر مدیریت دانش، پرسشنامه 24 گویه­ ای استاندارد بود. روایی پرسشنامه ­ها، با روش­ های روایی منطقی (صوری و محتوایی) و سازه (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی آن­ها با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده­ ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (معادلات ساختاری) با استفاده از نرم ­افزار­های SPSS  و Lisrel  تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج بیانگر آن بود که بین متغیرهای ویژگی­ های دانشجویان با پذیرش یادگیری الکترونیکی (0/65 =β)، کیفیت محتوا با پذیرش یادگیری الکترونیکی (0/42 =β)، مدیریت دانش با پذیرش یادگیری الکترونیکی (0/51 =β) و پذیرش یادگیری الکترونیکی با استفاده واقعی از سیستم (0/13 =β) رابطه علی مثبت و معنی­ داری وجود دارد. ویژگی­ های دانشجویان، کیفیت محتوا و مدیریت دانش با میانجی­ گری پذیرش یادگیری الکترونیکی اثر غیرمستقیم بر استفاده واقعی از سیستم یادگیری الکترونیکی دارد. بنابراین اثر میانجی پذیرش یادگیری الکترونیکی در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه ­گیری: براساس یافته­ های این مطالعه، می­ توان دریافت، افزایش در نمرات ویژگی­ های دانشجویان، کیفیت محتوا، مدیریت دانش و پذیرش یادگیری الکترونیکی با افزایش در استفاده از یادگیری الکترونیکی دانشجویان همراه خواهد بود. با توجه به یافته­ های پژوهش، به سیاست ­گذاران و مدیران دانشگاهی پیشنهاد می­ شود با برگزاری کارگاه­ ها و دوره­ های آموزشی ضمن توجه به متغیرهای پژوهش حاضر، زمینه را برای استفاده واقعی و پذیرش یادگیری الکترونیکی در فرآیند یادگیری دانشگاه علوم پزشکی مهیا کنند.
واژه‌های کلیدی: ویژگی های دانشجویان، کیفیت محتوا، مدیریت دانش، رفتار استفاده، پذیرش، یادگیری الکترونیکی، دانشجویان علوم پزشکی
متن کامل [PDF 458 kb]   (219 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (220 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تکنولوژی آموزشی، یادگیری الکترونیکی،آموزش مجازی
فهرست منابع
1. Alipour N, Noroozi D, Nourian M. [Designing a model of components affecting the quality of e- learning environments]. Technology of Education Journal 2020; 15 (3): 503- 518. [Persian]
2. Al-Fraihat D, Joy M, Sinclair J. Evaluating E- learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior 2020; 102: 67- 86. [DOI:10.1016/j.chb.2019.08.004]
3. Luka I. Summative evaluation of online language learning course efficiency for students studying tourism and hospitality management. Quality Assurance in Education 2018; 26 (4): 446- 465. [DOI:10.1108/QAE-04-2018-0051]
4. Ajam A, Badnava S, Sabery R, Zabihi Hesary N. [Anticipation of e- learning acceptance through nursing Students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015]. The Journal of Medical Education and Development 2017; 11 (4): 330- 339. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.11]
5. Khorasani A, Abdolmaleki J, Zahedi H. [Factors Affecting E- Learning Acceptance among Students of Tehran University of Medical Sciences Based on Technology Acceptance Model (TAM)]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11 (6): 664- 673. [Persian]
6. Ibrahim A, Adu- Gyamfi M, Kassim BA. Factors Affecting the Adoption of ICT by Administrators in the University for Development Studies Tamale: Empirical Evidence from the UTAUT Model. International Journal of Sustainability Management and Information Technologies 2018; 4 (1): 1- 9. [DOI:10.11648/j.ijsmit.20180401.11]
7. Elahiyan Firouz S, Khazaei K. [The Rate of Using Components of standards in Designing Electronic Courses in Educational Contents of State- Virtual Universities in Iran]. Information and Communication Technology in Educational Sciences 2012; 2 (6): 141- 162. [Persian]
8. Chang V. Review and discussion: E- learning for academia and industry. International Journal of Information Management 2016; 36 (3): 476- 485. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2015.12.007]
9. Cheng B, Wang M, Mørch A, Chen N, Spector J. Research on e-learning in the workplace 2000- 2012: A bibliometric analysis of the literature. Educational Research Review 2014; 11: 56- 72. [DOI:10.1016/j.edurev.2014.01.001]
10. Rasmussen J. E- learning for choral conductors: A study of how e- learning can be used to change the way we teach and learn conducting. Stockholm: Royal College of Music; 2016.
11. Alzu'bi MAM. The Degree of Applying E- Learning in English Departments at Al- Balqa Applied University from Instructors' Perspectives. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 2018; 17 (1): 192- 196.
12. Enabulele JE, Obuekwe O N. Prevalence of caries and cervical resorption on adjacent second molar associated with impacted third molar. Journal of oral and maxillofacial surgery, medicine, and pathology 2017; 29 (4): 301- 305. [DOI:10.1016/j.ajoms.2017.01.002]
13. Aworanti O A. Information and Communications Technology (ICT) in Nigeria Educational Assessment System- Emerging Challenges. Universal Journal of Educational Research 2016, 4 (6): 1351- 1356. [DOI:10.13189/ujer.2016.040612]
14. Kocaleva M, Stojanovic I, Zdravev Z. Research on UTAUT application in higher education institutions. International Conference on Information Technology and Development of Education- ITRO; 2014 Jun ; Zrenjanin: Republic of Serbia; 2014.
15. Akbar F. What affects students' acceptance and use of technology[dissertation]. Dietrich College, Carnegie Mellon University; 2013.
16. Pontiggia A, Virili F. Network effects in technology acceptance: Laboratory experimental evidence. International Journal of Information Management 2010; 30 (1): 68- 77. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2009.07.001]
17. Sattari A, Abdekhoda M, Zarea Gavgani V. Determinant factors affecting the web- based training acceptance by health students, applying UTAUT model. International Journal of Emerging Technologies in Learning 2017; 12 (10): 112- 126. [DOI:10.3991/ijet.v12i10.7258]
18. Liebenberg J, Benade T, Ellis S. Acceptance of ICT: applicability of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) to South African students. The African Journal of Information Systems 2018; 10 (3): 160- 173.
19. Attuquayefio S, Addo H. Using the UTAUT model to analyze students' ICT adoption. International Journal of Education and Development using ICT; 2014, 10 (3): 75- 86.
20. Cidral WA, Oliveira T, DiFelice M, Aparicio M. E- learning success determinants: Brazilian empirical study. Computers and Education 2018; 122: 273- 290. [DOI:10.1016/j.compedu.2017.12.001]
21. Poortavakoli A, Alinejad M, Daneshmand B. [Designing a pattern for e- content development based on the factors affecting satisfaction in e- learning]. Technology of Education Journal 2020; 15 (1): 119- 138. [Persian]
22. Mirzabeygi M, Kharazi K, Mosavi A. [Designing an electronic content pattern model based on the cognitive approach for theoretical courses with emphasis on human sciences in higher education]. Quarterly curriculum studies 2009; 3 (12): 71- 99. [Persian]
23. Abbasi Kasani H, Shams G. [A research synthesis of critical success factors of e-learning: A model development]. Technology of Education Journal 2018; 13 (1): 25- 39. [Persian]
24. Akbari N, Ayati M, Zare Moghaddam A, Pourshafei H. [The effect of knowledge management process on lifelong learning literacy of foreign language teachers in secondary schools]. Technology of Education Journal (TEJ) 2017; 12 (1): 49- 58. [Persian]
25. Mohammadian S, Ghasemzadeh Alishahi A, Rafiei M. [Causal Model of Acceptance and Use of Information and Communication Technology by Students of Tabriz University of Medical Sciences in Educational and Research Purposes Based on the UTAUT Model]. Iranian Journal of Information Processing and Management 2020; 36 (2): 391- 418. [Persian]
26. Khatib Zanjani N, Ajam A, Badnava S. [Determining the Relationship Between Self-directed Learning Readiness and Acceptance of E- learning and Academic Achievement of Students]. Iran Journal of Nursing; 2017; 30 (106): 11- 22. [Persian] [DOI:10.29252/ijn.30.106.11]
27. Rashidi H, Movahedin M. [The Effective Factors Model on Adoption of E- Learning System in Qazvin University of Medical Sciences]. Roshd-e-Fanavari 2020; 16 (64): 62- 70. [Persian] [DOI:10.52547/jstpi.20929.16.64.62]
28. Persada S F, Miraja B A, Nadlifatin R. Understanding the Generation Z Behavior on D-Learning: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Approach. International Journal of Emerging Technologies in Learning 2019;14 (5): 20-33. [DOI:10.3991/ijet.v14i05.9993]
29. Ojaghi N, Esmaeili Z, Sarmadi MR, Saeidipour B. [Explaining student retention based on psychological characteristics, previous experiences, academic background, management and computer skills in the e-learning environment]. Technology of Education Journal 2019; 13 (3); 618- 625. [Persian]
30. Brindley J E. Learner support in online distance education: Essential and evolving. Online distance education. Towards a research agenda 2014:287-310.
31. Farazkish M, Montazer G. [Assessment of students' perceptual readiness for e- learning in Iranian Universities]. Technology of Education Journal 2020; 15 (1); 101- 117. [Persian]
32. Tunali S. Schools of the future in globalized society: forecasting via scenario development method in Turkish Schools [dissertation]. Ankara: Middle East Technical University 2014.
33. Van Rooj S. [Instructional design and project management: complimentary or divergent?]. Educational Technology Research and Development 2011; 59 (1); 139- 158. [DOI:10.1007/s11423-010-9176-z]
34. Tavallaee R. [Editorial: The Importance of Knowledge Management for Effective Electronic Learning in the Coronavirus Pandemic]. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge 2020; 3 (2): 1- 4. [Persian]
35. Narenjithani F, pourkarimi J, Hejazi S. [Identifying the components of e- learning system at University of Tehran]. Technology of Education (TEJ) 2021; 15 (2): 321- 337. [Persian]
36. Mtebe J-S, Raisamo R. Challenges and instructors' intention to adopt and use open educational resources in higher education in Tanzania. The International Review of Research in Open and Distributed Learning 2014;15 (1); 249- 271. [DOI:10.19173/irrodl.v15i1.1687]
37. Davis FD. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly 1989; 13 (3): 319-340. [DOI:10.2307/249008]
38. Shami Zanjani H, Niknami M, GHourchian N, Nohammad Davoudi AH. [Providing a Model for Continuing the Use of E-learning in Work Environments (Case study: Headquarters of the State Tax Administration)]. Journal of Training and Development of Human Resources 2018; 5 (17): 29- 53. [Persian]
39. Jafari S, Azmoon J. [The relation between information technology with knowledge management and communication skills of physical education teachers]. Communication Management in Sport Media 2016; 3 (3); 11- 25. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Razzaghi M, Ghalavandi H, Hasani M. The Role of Student Characteristics, Content Quality and Knowledge Management in Using E-Learning by Medical Students through Mediation of E-Learning Acceptance (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences). RME 2022; 14 (2) :9-20
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1147-fa.html

رزاقی محمد، قلاوندی حسن، حسنی محمد. نقش ویژگی های دانشجویان، کیفیت محتوا و مدیریت دانش در استفاده از یادگیری الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی با میانجی گری پذیرش یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز). پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1401; 14 (2) :20-9

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1147-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education