:: زمستان ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر تسلط ربع های مغزی بر عملکرد تحصیلی با نقش میانجی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فاطمه قلاسی ، سمانه سلیمی* ، یوسف مهدی پور
گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران ، salimisamane89@yahoo.com
چکیده:   (380 مشاهده)
مقدمه: یادگیری خودراهبر ازجمله مواردی است که بر عملکرد تحصیلی دانشجویان نقش مؤثری دارد. از این ­رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تسلط ربع­ های مغزی بر عملکرد تحصیلی با نقش میانجی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت.
روش ها : مطالعه حاضر از نظر روش توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تعداد 5120 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 357 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ­ها از پرسشنامه ­های تسلط ربع­ های مغزی هرمن (1980)، پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (2004) و پرسشنامه یادگیری خود راهبر ویلیامسون (2007) استفاده گردید. برای سنجش روایی از روایی محتوایی (شاخص CVR و CVI) استفاده گردید و روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ­ها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91، 0/73 و 0/94 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم ­افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت.
یافته ها :یافته­ های پژوهش نشان داد که تسلط ربع ­های مغزی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم ( B=0/73,t=9/25)، تسلط ربع­ های مغزی بر یادگیری خودراهبر اثر مستقیم (B=0/66,t=8/31)،تسلط ربع ­های مغزی بر عملکرد تحصیلی با نقش میانجی یادگیری خودراهبر هم اثر مستقیم ( B=0/439,t=8/94)، و هم اثر غیرمستقیم (B=0/39)، دارد. از آنجایی که این اثر به واسطه یادگیری خودراهبر، بر عملکرد تحصیلی وارد می­شود، نقش واسطه ­ای این متغیر در ارتباط تسلط ربع­ های مغزی بر عملکرد تحصیلی تأیید می­ شود. همچنین یافته­ ها نشان داد که مدل مطرح شده از برازش مطلوبی برخوردار است (0/95=GFI و 0/07=RAMSEA) .
نتیجه گیری: براساس یافته­ های پژوهش، تسلط ربع ­های مغزی به ­صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد. از سویی دیگر نقش میانجی یادگیری خودراهبر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأیید شد. بنابراین باتوجه به این­که عملکرد تحصیلی دانشجویان تحت تأثیر آموزش تغییر  می­ یابد پیشنهاد می­ شود برنامه­ هایی در جهت آشنایی دانشجویان با ربع­ های مغزی، چگونگی عملکرد  ربع­ های مغزی و زمینه­ های یادگیری خودراهبر در دانشگاه انجام شود.
واژه‌های کلیدی: تسلط ربع های مغزی، یادگیری خودراهبر، عملکرد تحصیلی
متن کامل [PDF 603 kb]   (96 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (54 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
فهرست منابع
1. Ghamari F, Mohammad Beygi A, Mohammad Salehi N. [The Association between Menal Health and Demographic factorswith Educaional Success in Students of Arak university]. Journal of babol university of medical science 2010; 12 (1): 118-124. [Persian]
2. Ismaili Kh. [Self-Learning Predictions Lead in High School Student Test Anxiety. [dissertation]. Islamic Azad University of Marvdasht ; 2014. [Persian]
3. Bahre dar M.[Comparison of mastery of brain quarters and behavioral brain systems in students with high and low impulsivity]. International Conference on Psychology Educational Sciences and Behavioral Sciences; 2017 Jul 30; Tehran. [Persian]
4. Izadi A, Barkhordari M, Shojai Z, Zaheri M. [Self-Directed learning readiness in baccalaureate nursing students in different academic years and its relationship with anxiety and self-esteem]. JNE 2014; 2 (4): 80-89. [Persian]
5. Ghobadi K, Hadadi S, Dadashzadeh S. [Achievement Goals Prioritization of Nursing and Midwifery Students and its Relationship with Self-Directed Learning]. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences 2015; 8 (4): 223-229. [Persian]
6. Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education 2009; 21: 516- 525. [DOI:10.1054/nedt.2001.0589]
7. Nadi M A, Sajadiyan I. [A Study on Factor Construction, Validity, Relibility and Normalistion of Organizational Learning Capability Scale Middle School Teachers in the City of isfahan]. Journal of Educational Innovations 2012; 10 (40): 105-130. [Persian]
8. Raeisi B, Kiykha A. [The Role of Self-Regulated Learning Strategies and Motivational Beliefs on the Academic Performance of High School Boys in Zahedan]. Studies in Psychology and Educational Sciences Summer 2017; 20: 1-22. [Persian]
9. Mazlumian S, Coty. The effect of technology use, self-directed learning on learners' academic performance. 6th Iranian Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology Social and Cultural Damages of Iran 2018. [Persian]
10. Ghomi M, Moslemi Z, Mohammadi SD. [The Relationship between Self-Directed Learning with Academic Adjustment and Academic Performances in Students in Qom University of Medical Sciences].Educational Development of Jundishapur 2017; 8 (3): 260-274. [Persian]
11. Wang YL, Liang JC, Lin CY, Tsai CC. Identifying Taiwanese junior-high school students' mathematics learning profiles and their roles in mathematics learning self-efficacy and academic performance. Learning and Individual Differences 2017; 54, 92-101. [DOI:10.1016/j.lindif.2017.01.008]
12. Albert MA, Dahling JJ. Learning goal orientation and locus of control interact to predict academic self-concept and academic performance in college students. Personality and Individual Differences 2016; 97, 245-248. [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.074]
13. Chakkaravarthy K, Ibrahim N, Mahmud M, Venkatasalu MR. Predictors for nurses and midwives' readiness towards self-directed learning: An integrated review. Nurse Education Today 2018; 69, 60-66. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.06.030]
14. Haghighi Azar S. [Determining the type of students' thinking based on Hermann's model and its relationship with academic performance and student satisfaction in high school]. dissertation. Allameh Tabatabaei University of Tehran; 2015. [Persian]
15. Sobhi Gharamaleki N, Abolghasemi A, Dehghan H R. [Comprarsion of A, B, C and D Brain quadrations dominance in normal students and students with learning disabilities]. Journal of Learning Disabiltiles 2014; 3 (4): 59-79. [Persian]
16. Arabi S M, Saghateh aleslami A, Foladiyan J. [The Comparison of Brain Quadrant Dominance (Style of Thinking) between Athletic and Non - Athletic Students]. journal of development and motor learning 2014; 6 (3): 309-325. [Persian]
17. Moghadesi A, Siyd abbas zadeh M M, Ghanaei chaman abad A. [A Study of relationship between high school principals brain quadrant dominance and their performance effectineness]. Studies in education and psychology 2010; 11 (1): 133-150. [Persian]
18. Churchill JA. Teaching nutrition to the left and right brain: an overview of learning styles. J Vet Med Educ 2018; 35 (2): 275-80. [DOI:10.3138/jvme.35.2.275]
19. Floredeliza P, Ferrer. Comparison of Parametric and Nonparametric Test Results: Asian Demographics as Database. Academic Research International 2015; 6 (1): 35-46.
20. Azizi nejad B. [Investigating the relationship between the thinking style of the four brain segments and the skills of managers in Islamic University]. Management in The Islamic University. 2017; 12 (5): 379-394. [Persian]
21. Arabi M, Seghatoleslami A, Foladiyan J. [The Comparison of Brain Quadrant Dominance (Style of Thinking) between Athletic and Non-Athletic Students]. Journal of Development and Motor Learning 2014; 6 (3), 309-325. [Persian]
22. Dortaj F.[Investigating the effect of process and product mind simulation on improving students' academic performance, construction and standardization of academic performance test] [dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabaei University; 2009. [Persian]
23. Mohammadi M, Naseri Jahromi R, Rahmani H. [Causal Model of Relationship of Self-directed Learning, Academic Values and Perception of the Quality of Faculty Members' Performance]. TLR 2016; 13 (1): 1-20. [Persian]
24. Tahmasbi F, Ahghar Ghodsi, Ahmadi A.[ Design and validation of the reverse learning pattern of entrepreneurial lessons and Its effectiveness is on self-directed learning and collaborative learning]. Educational Adminstration Research Quarterly 2019; 11 (41): 35-55. [Persian]
25. Habibi A, Advanpor M. [Structural Equation Modeling and Factor Analysis (Software Application Training)]. 1st ed.Tehran: Jihaddaneshgahi Publishing Organization; 2017. [Persian]
26. Kareshki H. Linear structural relationships in humanities research (basics and easy guide to using LISREL software) with LISREL software. 1 th ed. Tehran: Avay noor; 2019. [Persian]
27. Amini M, Alipoor A, Zaand B, Abrahimzadeh I. [A Study of Learning styles and Hemispjeric Dominance in university students with the intention of using the findings in instructional planning]. Journal of new approach in educational administration 2012; 3 (3): 137-152. [Persian]
28. Nazemi M R, Toozandehjani H. [The Relationship Between Learning Styles And Brain Quadrants Dominance Of Students]. Research in Curriculum Planning 2017; 14 (53): 137-145. [Persian]


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها