[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 3 - ( 1397 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 47-57 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک شده در پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
عزت اله قدم پور* ، لیلا حیدریانی ، مهدی برزگر بفرویی ، منصور دهقان منشادی
گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ، ghdampour.e@lu.ac.ir
چکیده:   (1451 مشاهده)
مقدمه:بهزیستی تحصیلی از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر نتایج تحصیلی تأثیر بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک شده در پیش­ بینی بهزیستی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.
روش ­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی یزد به تعداد 5363 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 352 نفر (47/4درصد دختر و 53/6 درصد پسر) و به­ صورت نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ­های استاندارد امید تحصیلی خرمایی و کمری، حمایت عاطفی ادراک شده عالی­ پوربیرگانی، بهزیستی تحصیلی پیترینن بود. داده­ ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام­ به­ گام و آزمون t گروه­های مستقل با استفاده از نرم ­افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ­ها:نتایج نشان داد که بین متغیرهای امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک شده با بهزیستی تحصیلی رابطه مثبت و معنی­ داری وجود دارد (0/05>p). از طرفی، متغیر حمایت عاطفی ادراک شده 18 درصد، امید به کسب فرصت ­ها 23 درصد، امید به سودمندی دانشگاه 27 درصد و امید به کسب شایستگی 30 درصد واریانس بهزیستی تحصیلی را پیش ­بینی نمودند. از سویی دیگر نتایج t گروه­ های مستقل نشان داد که بین حمایت عاطفی ادراک شده دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی­ داری وجود دارد  به­ طوری ­که دانشجویان دختر از حمایت ادراکی بالاتری نسبت به دانشجویان پسر برخوردار بودند (0/01>p).
نتیجه گیری:با توجه به نتایج مطالعه حاضر می ­توان گفت که امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک شده نقش معنی­ داری در پیش ­بینی بهزیستی تحصیلی دارند. بنابراین، پیشنهاد می­ شود با برطرف نمودن نیازهای بنیادین دانشجویان از طریق خانواده ­ها و جامعه می­ توان زمینه ­های بهزیستی تحصیلی دانشجویان را فراهم آورد.
واژه‌های کلیدی: امید تحصیلی، حمایت عاطفی، بهزیستی تحصیلی، دانشجویان
متن کامل [PDF 500 kb]   (614 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (612 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي تربيتي
فهرست منابع
1. Hosseini S, FathAbadi J, Shokri O, Pakdaman SH. [Educational success based on target orientation and subjective well-being of students and parents: A model for structural equations]. Educational Research 2015; (31): 154-157. [Persian]
2. Belfi B, Goos M, Fraine BD, Damme JV. [The effect of class composition by gender and ability on secondary school students school well-being and academic self-concept: A literature review]. Journal Educational Research Review 2012; 7 (1): 62-74. [DOI:10.1016/j.edurev.2011.09.002]
3. Hakami, S, Shokri O. [The Relationship between the Goal of Progress and Educational Welfare Orientation: The Impact Pattern of Progressive Excitement Mediators]. Quarterly Journal of Measuring and Educational Evaluation2015; 5 (11): 31-65. [Persian]
4. Samdal O, Wold B, Bronis M. [Relationship between students perceptions of school environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An international study]. Journal School Effectiveness and school Improvement 1999; 10 (3): 296-320. [DOI:10.1076/sesi.10.3.296.3502]
5. Engels N, Aelterman A, Van petegem K, Schepens A. [Factors which influence the well-being of pupils in Flemish secondary school].Journal Educational studies 2004; 30 (29): 127-43. [DOI:10.1080/0305569032000159787]
6. Diner E, Oishi S, Lucasc RE. [Personality, culture and subjective well-being: Emotional and cognitive Evalutionsof life, Annual Review of psychology]. Journal Psychology 2003; 54: 403-425. [DOI:10.1146/annurev.psych.54.101601.145056]
7. Wang M, & Eccles J. [Adolescent behavioral, emotional, and cognitive engagement trajectories in school and their differential relations to educational success]. Journal of Research on Adolescence 2011; 22 (1): 31-9. [DOI:10.1111/j.1532-7795.2011.00753.x]
8. Yaseminezhad P, Taheri M, Gol mohammadian M, Ahadi H. [Self-regulation relationship with the motivation of progress and academic achievement of high school girl students in Tehran]. Training & Learning Researches 2013; 2 (3): 325-338. [Persian]
9. Retnowati S, Ramadiyanti AA, Suciati Y A, Viola H. [Hope Intervention against Depression in the Survivors of Gold Lava Flood from MerapiMount]. PRIMEDIA-social And Behavioral Sciences 2015; 165: 170-178. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.12.619]
10. Ghadampour E, yousefvand L, Radmehr P. [The Compare Effectiveness of Cognitive and Meta Cognitive Strategies Education on Academic Hope of Girl and Boy Students]. Biquarterly journal of cognitive strategies in learning 2018; 5 (9): 34-47. [Persian]
11. Boldridge EA. The Role of Hope In The academic and Sport Achievements of Division I College Football players. [dissertation]. Kansas: University of Kansas; 2002.
12. Snyder CR, Hoza B, Pelham WE, Rapoff M, Ware L, Danovsky M, et al. The Development And Validation of The Children's Hope Scale. Journal of Pediatric psychology 1997; 22 (3): 399-421. [DOI:10.1093/jpepsy/22.3.399]
13. EbrahimiGiri R. [Comparison of Educational Motivation and Academic Hope for High School Students and High School Students]. [dissertation]. Marvdasht: Islamic Azad University; 2013. [Persian]
14. Mousavi SH. [The Relationship between Hope and Self-directed Learning and Academic Satisfaction in ShahidBeheshti University Students]. [dissertation]. Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran Branch; 2012. [Persian]
15. Parvaneh A, Rasoli A, Rashidi AR, Golmohammadian M, RostamiNazir F. [The Effectiveness of Group Training Based on Hope Therapy on Psychological Well-being of Students]. Educational Research 2017; 12 (51): 1-18. [Persian]
16. Ong AD, Edwards, LM, Bergemen CS. Hope as a source of resilience in later adulthood Personality and Individual Differences 2006, 41 (7), 1263-73. [DOI:10.1016/j.paid.2006.03.028]
17. Khakpour H, Hosoumi V, Goli M, Iranmanesh A. [Educational functions of hope and its role in mental health from the perspective of the Quran]. Bioethical Ethics Journal 2013, 3 (10), 59-92. [Persian]
18. Giardini A, Pisoni C, Giorgi I, Borelli V. Quality of life, and depression in breast cancer: perceived disability in disease-free women 6 months after mastectomy. Supportive Care in Cancer 2013; 21 (9): 2453-60. [DOI:10.1007/s00520-013-1794-7]
19. Sakiz G. [Does Perceived Teacher Affective Support Matter for Middle School Students in Mathematics Classrooms?].Journal of School Psychology 2007; 1 (50): 235-55.
20. Meyer D, Turner J. Scaffolding Emotions in Classrooms. In Schultz K, Pekrun R, Editorrs. Emotions in Education. London: Academic Press; 2007. [DOI:10.1016/B978-012372545-5/50015-0]
21. Ames C. Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation.Journal of Educational Psychology 1992; 84 (3): 261-71. [DOI:10.1037/0022-0663.84.3.261]
22. Allipour Birgani S, Sahaghi H, Moridi J. [The relationship between perceived Affective support, Academic pleasure and Academic Achievement in students of Jondishapour University, Ahvaz, Ira]. Development Strategies in Medical Education 2015; 2 (1): 58-67. [Persian]
23. Worly NK. Mental health nursing in the community. New York: Mosby company; 1997.
24. Marzbani F, Bostan N. [The role of perceived social support in predicting the psychological well-being of female teachers]. Fundamentals of Mental Health 2016; 18: 537-541. [Persian]
25. Borrelli I, Benevene P, Fiorilli C, D'amelio F, Pozzi G.Working conditions and mental health in teachers: a preliminary study. Occupational medicine 2014, 64 (7), 530-532. [DOI:10.1093/occmed/kqu108]
26. Kormaee F, Kamari S. [Construction and Examine the Psychometric Characteristics the Academic Hope Scale]. Biquarterly journal of cognitive strategies in learning 2017; 5 (8): 15-37. [Persian]
27. Fisher D, Waldrip B, Den Brok P. Students' Perceptions of Primary Teachers' Interpersonal Behavior and of Cultural Dimensions in the Classroom Environment. Inter J of Edu Res 2005; 43 (1-2): 25-38. [DOI:10.1016/j.ijer.2006.03.004]
28. Pietarinen J, Soini T, Pyhalto K. Students' emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research; 2014; 67: 40-51. [DOI:10.1016/j.ijer.2014.05.001]
29. Mohanna S, Talepasand S. [The Relationship between Environmental Supports and Emotional Self-awareness with Academic Engagement: the Mediating role of Educational Well-being]. Iranian Journal of Medical Education 2016; 16:31-42. [Persian]
30. Irving LM, Snyder CR, Crowson Jr JJ. Hope and the negotiation of cancer facts by college women. Journal of Personality 1998; 66: 195-214. [DOI:10.1111/1467-6494.00009]
31. Malik A. Efficacy, Hope, Optimism and Resilience at Workplace–Positive Organizational Behavior. International Journal of Scientific and Research Publications 2013; 3 (10): 1-4.
32. Valle MF, Huebner ES, Suldo SM. An analysis of hope as a psychological strength. Journal of school psychology 2006; 44 (5): 393-406. [DOI:10.1016/j.jsp.2006.03.005]
33. Snyder CR, Shorey HS, Cheavens J, Pulvers KM, Adams VH, Wiklund C. Hope and academic success in college. Journal of Educational Psychology 2002; 94 (4): 820-826. [DOI:10.1037/0022-0663.94.4.820]
34. Koshnami MS, Abazari Z, Ghasemzadeh D. [The Study of the Relationship between Social Support and the Study Experience with Academic Performance of Rehabilitation Students of Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in the academic year 15-94]. Journal of Iranian Higher Education 2016; 8 (3): 138-155. [Persian]
35. Shabani S, Delavare A, Bloki A, Mam Sharifi E. [A Study of Self-Efficacy, Social Support and Optimism in Prediction of Mental Wellbeing: Towards a Structural Model for Students]. Clinical Psychology Sstudies 2012; 2 (8): 93- 117. [Persian]
36. Ranjbar S, Tasbihsazan SR, Lotfi Kashani F. [The study of the relationship between perceived social support and psychological well-being of women with cancer]. Psychology and Educational Studies 2013; 31 (1): 151-179. [Persian]
37. Emadpoor L, Gholamali Lavasani M. [The Relationship between Perceived Social Support with Psychological Well-being in Students]. Journal of Psychology 2016; 20 (1): 75-85. [Persian]
38. Siedlecki KL, Salthouse TA, Oishi S, Jeswani S.The relationship between social support and subjective well-being across age. Social Indicators Research 2013; 117 (2), 561-76. [DOI:10.1007/s11205-013-0361-4]
39. Ratelle CF, Simard K, Guay F. University students' subjective well-being: The role of autonomy support from parents, friends, and the romantic partner. Journal of Happiness Studies 2013, 14 (3), 893-910. [DOI:10.1007/s10902-012-9360-4]
40. Özkan S, Kutlu Y. Evaluation of coping strategies, social support, and depressive symptoms in spouses of patients with hematological cancer. Turkish Journal of Medical Sciences 2010; 40 (6): 925-36.
41. Deci EL, Ryan RM. The «what» and «why» of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry 2000, 11 (4), 227-268. [DOI:10.1207/S15327965PLI1104_01]
42. Shokri O, Dastjerdi R, DaneshvarPour Z, Ghanaie Z, ZeinAbadi H, Geravand F. [Gender differences in scales of psychological well-being in Birjand state universities during the school year]. J Birjand Univ Med Sci 2008; 15 (3): 54-62. [Persian]
43. Siamian H, Naeimi O B, Shahrabi A, Hassanzadeh R, Âbazari M R, Khademloo M, et al . [The Status of Happiness and its Association with Demographic Variables among the Paramedical Students]. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 21 (86): 159-166. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghadampour E, Heidaryani L, Barzegar-Bafroui M, Dehghan-Menshadi M. The Role of Academic Hope and Perceived Emotional Support in Predicting academic Welfare. rme. 2018; 10 (3) :47-57
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-690-fa.html

قدم پور عزت اله، حیدریانی لیلا، برزگر بفرویی مهدی، دهقان منشادی منصور. بررسی نقش امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک شده در پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1397; 10 (3) :47-57

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-690-fa.htmlدوره 10، شماره 3 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education