:: دوره 10، شماره 2 - ( 4-1397 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 38-45 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حامد زمانی منش* ، محمد جمالی تازه کند، رسول نظری
گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران ، Hzm64@yahoo.com
چکیده:   (978 مشاهده)
مقدمه:در چند دهه اخیر کوشش‌های زیادی برای بین‌المللی‌سازی نظام‌های آموزشی در سطح جهانی صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.
روش ها:روش این پژوهش توصیفی- مقطعی و جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 96- 1395 بوده که با استفاده از فرمول کوکران 205 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب و از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ ساخته مبتنی بر مطالعات اسنادی بوده که روایی آن به روش اعتبار محتوا و با استفاده از نظرات پنج متخصص دانشگاهی تعیین‌ شده و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ برابر با 0/879به ­دست آمد. داده‌ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (t تک ‌نمونه‌ای و آزمون اولویت­‌بندی فریدمن) با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:میانگین کل حیطه‌های اقتصادی (3/82±0/641)، فرهنگی (3/37±0/735)، سیاسی (3/73±0/245)، دانشگاهی(3/64 ±0/620)، مدیریتی (3/65 ±0/749) و اطلاع‌رسانی (3/88±0/732) در سطح متوسط بودند و نتایج اولویت­‌بندی فریدمن نشان داد که حیطه سیاسی بیشترین و حیطه فرهنگی کم­ترین تأثیرگذاری را بر بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی دارد.
نتیجه گیری:به نظر می‌رسد که از دیدگاه مشارکت‌کنندگان، تمامی عوامل شناسایی‌شده بر بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی تأثیرگذار است و در این میان عوامل افزایش اعتبارات مالی برای بین‌المللی‌سازی، افزایش دیدگاه‌های خوش‌بینانه نسبت به حضور دانشجویان بین‌المللی، تسهیل صدور ویزا و روادید، توجه به بین‌المللی‌سازی در چشم‌اندازهای دانشگاه‌، بهسازی ساختار سازمانی برای همکاری‌های بین‌المللی و برقراری ارتباط با انجمن‌های بین‌المللی حائز اهمیت بیشتری است.
واژه‌های کلیدی: بین‌المللی‌سازی، اعضای هیئت‌علمی، آموزش علوم پزشکی
متن کامل [PDF 593 kb]   (374 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (322 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Zamani Manesh H, Khorasani A, Bakhtiari T. [Designing a Native Model for the Internationalization of Iran's Medical Sciences Universities: A Qualitative Study]. Research in Medical Education 2017; 9 (2): 44 - 56. [Persian] [DOI:10.29252/rme.9.2.56]
2. Rezaei H, Yousefi A, Larijani B, Dehnavieh R, Rezaei N, Adibi P. Internationalization or globalization of higher education. Journal of Education and Health Promotion 2018; 7 (1): 1- 15.
3. Khorasani A. [Internationalizing of Higher Education]. 1th ed. Tehran: Shahid Beheshti University Press; 2016. [Persian]
4. Bostrom Ch. Diffusion of Internationalization in Turkish Higher Education. Journal of Studies in International Education 2010; 14 (2): 143- 160. [DOI:10.1177/1028315309332028]
5. Knight J. International Education Hubs: Student, Talent, Knowledge Models. Dordrecht Netherlands:Springer Press; 2014. [DOI:10.1007/978-94-007-7025-6]
6. Altbach PG. Perspectives on Internationalizing Higher Education. [Cited 2015 Sept 25]. Available from: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/6975/6192
7. Dewit H. The Different Faces and Phases of Internationalization of Higher Education. In: Maldonado- Maldonado A, Bassett RM, Editors. The Forefront of International Higher Education: A Festschrift in Honor of Philip G. Altbach. Heidelberg Netherlands: Springer Press; 2014.
8. Zamani Manesh H, Fathi Vajargah K, Jafari Rad A. [Study of the Barriers Inside and Outside of the University for Attraction of the Foreign Students from the Viewpoints of the Faculty Members of Shahid Beheshti University]. Proceedings of the 1st International Conference of Higher Education; 2011 May 12-14; Kurdistan, Iran; 2011. [Persian]
9. Popa A. Remarks on the Internationalization of Higher Education as a Source of Soft Power. Relations Internationals Journal 2014; 7 (1): 5- 12.
10. Fathi Vajargah K, Arefi M, Zamani Manesh H. [Evaluating Admission Barriers of Foreign Students into Universities and Institutions of Higher Education].Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education 2012; 17 (4): 65- 80. [Persian]
11. Knight J. Higher education in turmoil: The changing world of internationalization. 1th ed. Rotterdam the Netherlands: Sense Press; 2008.
12. Knight J. An internationalization model: Responding to new realities and challenges. In: De Wit H, Jaramillo J, Gacel- Avila A, Knight J, Editors, Higher education in Latin America: The International Dimension. 1th ed. Washington DC: World Bank Press; 2005.
13. Khorasani A, Zamani Manesh H. Effective Strategies on Internationalization of Universities and Institutions of Higher Education in Iran, Iranian Quarterly of Education Strategies 2012; 5 (3): 183- 189. [Persian]
14. Fathi Vajargah K, Arefi M, Zamani Manesh H. A Study of the Challenges of International Higher Education at Universities of Shahid Beheshti, Training & Learning Journal 2013; 3 (1): 35- 47. [Persian]
15. Haghdoost A, Sadeghirad B, Dehghani MR, Eslaminejad T, Shafian H, Alizadeh M, et al.[Strategies in Development of Iranian Medical Sciences Universities for Dynamic Presence in the International Arena].Strides in Development of Medical Education 2013; 10 (2): 120- 129. [Persian]
16. Morphew CC, Hartley M. Mission Statements: A Thematic Analysis of Rhetoric Across Institutional Type. The Journal of Higher Education 2006;77 (3): 456- 471. [DOI:10.1353/jhe.2006.0025]
17. Yonezawa A, Shimmi Y. Transformation of university governance through internationalization: Challenges for top universities and government policies in Japan. Higher Education 2015; 70 (2): 173- 186. [DOI:10.1007/s10734-015-9863-0]
18. Yonezawa Y, Internationalization Management in Japanese Universities: The Effects of Institutional Structures and Cultures, Journal of Studies in International Education 2017; 21 (4): 375– 390. [DOI:10.1177/1028315317706412]
19. Racine N, Villeneuve P, Thériault M. Attracting Foreign Students: The Case of Two Universities in Québec, Journal of Studies in International Education 2003; 7 (3): 241- 252. [DOI:10.1177/1028315303254428]
20. Mohseni H, Arasteh HR, Ghourchian GH, Jafari P. A model for promoting international academic cooperation in higher education Iran, socio- cultural strategy journal 20013; 3 (9): 83- 108.
21. Malikzada R, The role of international scientific cooperation in scientific development in Iran. Journal of Research and Planning in Higher Education 2002; 8 (3): 63- 78.
22. Altbach G.P, Knight J. The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities, Journal of Studies in International Education 2007, 11 (3): 290- 305. [DOI:10.1177/1028315307303542]
23. Green M F, Luu D, Burris B. Mapping internationalization on US Campuses. 1th ed. Washington, DC: American Council on Education; 2008.XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 2 - ( 4-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها