:: دوره 10، شماره 2 - ( 4-1397 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان اجرای طرح درس واحدهای اختصاصی رشته‌های کارشناسی پرستاری و مامایی
اکرم شاهرخی ، سونیا اویسی ، فاطمه نظری شادکام*
کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران ، F_nazarish@yahoo.com
چکیده:   (1469 مشاهده)
مقدمه: تدوین و اجرای طرح درس از جمله فعالیت‌های ضروری مدرس برای اجرای آموزش مؤثر و با کیفیت است. این مطالعه با هدف بررسی میزان اجرای طرح درس ­های واحدهای اختصاصی رشته ­های کارشناسی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اجرا شد.
روش ها:در این مطالعه توصیفی - مقطعی، طرح درس 16 عنوان اختصاصی ارائه ‌شده دوره کارشناسی پرستاری (10 درس) و مامایی (6 درس) در نیم­سال دوم 95-94 مورد مطالعه قرار گرفت. طی دو هفته پایان نیم­سال، طرح دروس بارگذاری شده در سایت دانشکده، به‌صورت لوح فشرده در اختیار دانشجویان قرار گرفت که میزان اجرای طرح درس‌ها را در فهرست وارسی با استفاده از مقیاس لیکرت به‌صورت تطابق کامل، زیاد، متوسط، کم و بدون تطابق مشخص نمایند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با بهره‌برداری از آزمون‌های من ویتنی، مجذورکای و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری 0/05 و با استفاده از نرم­ افزار آماری SPSS انجام گرفت.
یافته ها:در مجموع 149 دانشجو فهرست وارسی را تکمیل نمودند. در کل 69/8 درصد از طرح درس‌ها مربوط به رشته پرستاری و 30/2 درصد مربوط به رشته مامایی بود. اکثریت دانشجویان میزان تطابق محتوای درس اجرا شده توسط استاد با طرح درس اعلام ‌شده را در حد تطابق کامل (79/2 درصد) و زیاد (16/8درصد) اعلام کرده و هیچ‌یک از دانشجویان به عدم تطابق اشاره نکردند. از نظر میزان تطابق محتوای درسی ارائه شده (0/02=P)، استفاده از وسایل کمک‌آموزشی، نحوه تعامل استاد با دانشجو، تکالیف درخواستی و روش‌های ارزشیابی (0/001P) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد؛ اما در ارتباط با روش تدریس اجراشده، همچنین زمان آغاز و پایان  کلاس تفاوت معنی‌داری بین دو گروه آموزشی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اجرای تقریباً کامل طرح درس‌های اعلام‌شده نقطه قوت عملکرد این دو گروه آموزشی به نظر می‌رسد، لیکن با توجه به این­که این مطالعه به‌صورت مقطعی و فقط در مورد بخشی از دروس انجام‌شده، لازم است چنین بررسی‌هایی در پایان هر نیمسال برای تمامی دروس ارائه ‌شده صورت پذیرد تا از نتایج آن برای ارتقاء کیفی برنامه‌های آموزشی بهره‌برداری نمود.
واژه‌های کلیدی: طرح درس، تطابق، پرستاری، مامایی، ارزیابی برنامه
متن کامل [PDF 458 kb]   (454 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (449 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Wong G, Greenhalgh T, Westhorp G, Pawson R. Realist methods in medical education research: what are they and what can they contribute? Med Educ 2012; 46 (1): 89–96. [DOI:10.1111/j.1365-2923.2011.04045.x]
2. Akbari M, Shafiei S, Nodehi D, OmidKoda M.[ Assessment of educational coordination of 9th semester lessons of dental university with presented lesson plans (2009-2010)]. Horizons Med Educ Dev 2013; 3 (1): 33–5. [Persian]
3. Benander R. Experiential learning in the scholarship of teaching and learning. Scholarsh Teach Learn 2012; 9 (2): 36–41.
4. Buabeng-Andoh C. Factors influencing teachers ' adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. Int J Educ Dev Using Inf Commun Technol 2012; 8 (1): 136–55.
5. Schunk D, Meece J, Pintrich P. Motivation in education: Theory, research, and applications. 4th Ed. Pearson; 2014.
6. Niazazari K. [The Study of Effective Factors on Professors' Tendency to Arrange Lesson Plan in Teaching: Based on Mazandaran University of Medical Sciences]. Res Curric Plan 2014; 2 (15): 80–91. [Persian]
7. Saberian M, Haji Aghajani S, Ghorbani R MM. [Instructors' point of view about lesson planning, Semnan Medical University]. JBUMS 2003; 5 (5): 33–6. [Persian]
8. Delgoshaei B, Sadeghifar J, Raadabadi M, Peyman H MA. [Content Analysis of the Lesson Plans Developed by Faculty of Ilam University of Medical Sciences in 2009]. Iran J Med Educ 2012; 12 (1): 1–9. [Persian]
9. Kamran A SA. [Knowledge and Attitude of Academic Staffs of Ardabil University of Medical Sciences on Lesson Planning]. jhealth 2011; 2 (1): 31–9. [Persian]
10. Sobhaninejad M, Shahhossini N, Kodabandeloo E. [Factors Affecting the Success of Students in Yazd Province in Ranking First Ranking in Universities of the country between 2005 and 2009]. Educ Plan Stud 2014; 2 (3): 199–234. [Persian]
11. Adibhajbagheri M, Mossavi M, Lotfi M, Aminoroaei E. [Evaluation of the quality of the lesson plan of the faculty members of selected nursing and midwifery faculties in Iran]. Dev Educ Jundishapur 2013; 4 (1): 25–33. [Persian]
12. Mansorian H. [Evaluation of faculty curriculum Yazd University of Medical Sciences in 1381. Iran J Med Educ 2003; 2 (3). [Persian]
13. Omidi R, Ghobadi K, Ghahramani F. [Comparative study of the implementation of the lesson plan by professors in Shiraz and Shiraz University of Medical Sciences]. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21 (4): 107–13. [Persian]
14. Navabi N, Jahanian A, Hajiahmadi M, Parvaneh M. [Indicators of an Optimal Master from the Perspective of Students of Babol University of Medical Sciences]. Journal Babol Univ Med Sci 2010; 12: 7–13. [Persian]
15. Nikbakhsh N, Amri, P, Mohammadi Kenari H RF. [Evaluation of Lesson Plans of Faculty Members of Medical and Dental Schools of Babol University of Medical Sciences]. JBUMS 2010; 12 (5): 14–8. [Persian]XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 2 - ( 4-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها