[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 54-47 برگشت به فهرست نسخه ها
مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مهدی میرزایی علویجه، محمد اسماعیل مطلق، سید نصراله حسینی، فرزاد جلیلیان*
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ، f_jalilian@yahoo.com
چکیده:   (1978 مشاهده)
مقدمه: مهارت­‌های ارتباطی به عنوان یک بخش مهم و ضروری در ارائه خدمات پرستاری شناخته شده است و ارتباطات غیرمؤثر به عنوان یک مانع قدرتمند در مراقبت سلامت محسوب می­‌شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت مهارت‌­های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران بود.
روش ها: این پژوهش توصیفی - مقطعی در میان 200 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393 به روش نمونه­ گیری در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه استاندارد شامل دو بخش جمعیت شناختی و گویه­ های خودارزشیابی مهارت‌­های برقراری ارتباط دانشجو با بیمار بود. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و با بهره ­گیری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (مربع کای، و همبستگی پیرسون) در سطح معنی­داری 0/05 انجام گرفت.
یافته ها: 54 درصد از دانشجویان دختر، 13/1 درصد متأهل و 79/4 درصد بومی استان کرمانشاه بودند. 85/1 درصد از  شرکت­ کنندگان از نظر مهارت­‌های ارتباطی ضعیف و 14/9 درصد متوسط بودند. نتایج نشان داد که بین مهارت­ های ارتباطی با جنسیت (0/002>P)، وضعیت تاهل (0/024>P) و سال تحصیلی دانشجویان (0/001>P) ارتباط معنی ­داری وجود دارد و میانگین نمرات مهارت‌­های ارتباطی در دانشجویان دختر از پسر بیشتر بود. نتایج نشان داد که به ترتیب 50/3، 37/6، 41/2، 34/7، 51/5 و 41/71 درصد دانشجویان از حداکثر نمره قابل اکتساب برای حیطه‌­های شروع آگاهانه، مهارت­‌های کلامی و غیرکلامی ارتباط، هماهنگی بیرونی و درونی، احترام به مددجو، پذیرش غیرمشروط مددجو و نمره کلی پرسشنامه مهارت­‌های ارتباطی را دریافت کردند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ­های مطالعه حاضر وضعیت مهارت­های ارتباطی در میان دانشجویان نامطلوب بود و بیشترین ضعف مهارت­ های ارتباطی در حیطه­ های مهارت­ های کلامی و غیرکلامی ارتباط و هم چنین احترام به مددجو بود، که این ضعف می ­تواند مانع از برقراری ارتباط مؤثر با بیماران شود.
واژه‌های کلیدی: دانشجو، پرستار، بیماران، ارتباط کلامی، مهارت ارتباطی
متن کامل [PDF 226 kb]   (772 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1212 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Anoosheh M, Zarkhah S, Faghihzadeh S, Vaismoradi M. Nurse–patient communication barriers in Iranian nursing. International Nursing Review 2009; 56 (2): 243-9. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2008.00697.x]
2. Smith S, Adam D, Kirkpatrick P, McRobie G. Using solution-focused communication to support patients. Nursing Standard 2011; 31; 25 (52): 42.
3. Khatami S, Asefzadeh S. [Communication skills of medical interns of Qazvin UMS]. The journal of Qazvin University of Medical Sciences 2007; 11 (3): 79-81. [Persian]
4. Jvaher A, Khaghanizadeh M, Ebadi A. [Study of Communication Skills in Nursing Students and its Association with Demographic Characteristics]. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14 (1): 23-31. [Persian]
5. Wand T. Mental health nursing from a solution focused perspective. International Journal of Mental Health Nursing 2010; 19 (3): 210-9. [DOI:10.1111/j.1447-0349.2009.00659.x]
6. Moradi A. [Survey of Nurses Knowledge about Communication And Care Of Patients in Bases Religious Rules]. Daneshvar Medicine 2007; 15 (72): 65-70. [Persian] [DOI:10.7748/nm2011.05.18.2.14.c8482]
7. Castille K, Robinson J. Balancing quality with productivity: Karen Castille and Jane Robinson describe a study of senior nurses that has helped them to target their time more effectively on activities that improve patient care. Nursing Management 2011; 18 (2): 14-20.
8. 8. Hemsley B, Balandin S, Worrall L. Nursing the patient with complex communication needs: time as a barrier and a facilitator to successful communication in hospital. Journal of advanced nursing 2012; 68 (1): 116-26. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05722.x]
9. Mehrshadian M, Valaiee N, Abzan S, Ramezani G, Farhangi AA, Dadgaran M, et al. [Communication skills of dentist faculty members of Islamic Azad University based on a student survey and its relation with faculties evaluation by students]. Journal of Medical Education 2007; 11 (3&4): 91-95. [Persian]
10. Rostami h, Golchin M, Mirzaee A. [Evaluation of Communication Skills of Nurses from Hospitalized Patients' Perspective]. Bimonthly Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2012; 10 (1): 27-34. [Persian]
11. McCaffrey R, Hayes RM, Cassell A, Miller-Reyes S, Donaldson A, Ferrell C. The effect of an educational programme on attitudes of nurses and medical residents towards the benefits of positive communication and collaboration]. Journal of advanced nursing 2012; 68 (2): 293-301. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05736.x]
12. Helitzer DL, LaNoue M, Wilson B, de Hernandez BU, Warner T, Roter D. A randomized controlled trial of communication training with primary care providers to improve patient-centeredness and health risk communication. Patient education and counseling 2011; 82 (1): 21-9. [DOI:10.1016/j.pec.2010.01.021]
13. Kounenou K, Aikaterini K, Georgia K. Nurses’ communication skills: Exploring their relationship with demographic variables and job satisfaction in a Greek sample.Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011; 30: 2230-4. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.435]
14. Ryan CA, Walshe N, Gaffney R, Shanks A, Burgoyne L, Mwiskin C. using standardized patients to assess communication skills in medical and nursing students. BMC Med Educ 2010; 10: 24. doi: 10.1186/1472-6920-10-24 [DOI:10.1186/1472-6920-10-24]
15. Szubzda AW, Jarosz MJ. Professional communication competences of nurses. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2012; 19 (3): 601-604.
16. Brown T, Williams B, Boyle M, Molloy A, McKenna L, Palermo C, Molloy L, Lewis B. Communication styles of undergraduate health students. Nurse education today 2011; 31 (4): 317-22. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.06.006]
17. Rosenberg S, Gallo-Silver L. Therapeutic communication skills and student nurses in the clinical setting. Teaching and learning in Nursing 2011; 6 (1): 2-8. [DOI:10.1016/j.teln.2010.05.003]
18. Siamian H, Bagheri-Nesami M, Nia RD, Nezhad FR, Akbari H, Balaghafari A, Vahdei M. Assessment of interpersonal communication skills among sari health centers’ staff. Materia socio-medica 2014 (5): 324-8. [DOI:10.5455/msm.2014.26.324-328]
19. Ak M, Cinar O, Sutcigil L, Congologlu ED, Haciomeroglu B, Canbaz H, Yaprak H, Jay L, Ozmenler KN. Communication skills training for emergency nurses. Int J Med Sci 2011; 8 (5): 397-401. [DOI:10.7150/ijms.8.397]
20. Safavi M, Ghasemi Panjah S, Fesharaki M, Esmaeilpour Bandboni M. [Communication Skills and Its Related Factors in Guilans Teaching Hospitals' Nurses 2015]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 2016; 24 (1): 50-7. [Persian] [DOI:10.20286/nmj-24017]
21. Włoszczak-Szubzda A, Jarosz MJ. Professional communication competences of nurses-a review of current practice and educational problems. Ann Agric Environ Med 2013; 20 (1): 183-8.
22. Norgaard B, Ammentorp J, Ohm Kyvik K, Kofoed PE. Communication skills training increases self‐efficacy of health care professionals. Journal of Continuing Education in the Health Professions 2012; 32 (2): 90-7. [DOI:10.1002/chp.21131]
23. Barati M, Afsar A, Ahmadpanah M. [Professional communication skills of medical practitioners in Bahar city in 2010]. J Hamadan Univ Med Sci 2012; 19 (1): 62-9. [Persian]
24. Mullan BA, Kothe EJ. Evaluating a nursing communication skills training course: The relationships between self-rated ability, satisfaction, and actual performance. Nurse education in practice 2010; 10 (6): 374-8. [DOI:10.1016/j.nepr.2010.05.007]
25. Aghabarary M, Varvani A, Mohammadi E. Barriers to application of communicative skills by nurses in nursepatient interaction. Nurses and Patients’ Perspective, 2009; 22 (61): 19-31.
26. Sabzevari S, Soltani Arabshahi K, Shekarabi R, Koohpayehzadeh J.[Nursing students’ communication with patients in hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2006; 6 (1): 43-9. [Persian]
27. Shafakhah M, Zarshenas L, Sharif F, Sarvestani RS. Evaluation of Nursing Students’ Communication Abilities in Clinical Courses in Hospitals. Global journal of health science. 2015; 7 (4): 323. [DOI:10.5539/gjhs.v7n4p323]
28. Moein A, Anbari-Akmal K. [The patient–physician communication]. Daneshvar 2009; 17 (85): 71-80. [Persian]
29. Mohammadi S, Negarandeh R, Arazi ghajagh TM, Zaboli pour S. [Barresiye keifiat maharathaye akhlaghi va ertebati daneshjoyan parastari az didgahe bimaran]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2012; 5 (3): 74. [Persian]
30. Nayebi N, Majd Teymouri R. [Communication skills and related factors within patient by nursing student]. Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2015; 25 (2): 93-101. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirzaei- Alavijeh M, Motlagh M, Hosseini S, Jalilian F. Nursing Students Communication Skills with Patients in Kermanshah University of Medical Sciences. rme. 2017; 9 (3) :54-47
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-539-fa.html

میرزایی علویجه مهدی، مطلق محمد اسماعیل، حسینی سید نصراله، جلیلیان فرزاد. مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه . پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1396; 9 (3) :54-47

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-539-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education