:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 29-20 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی اصغر حیات* ، کرامت اسمی، ریتا رضایی، پریسا نبیئی
مرکز تحقیقات آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران ، ali.hayat63@gmail.com
چکیده:   (1458 مشاهده)
مقدمه: در سال­ های اخیر به دلیل شناخت پیامدهای هیجان ­ها در حوزه آموزش و یادگیری، تحلیل موقعیت ­های آموزشی با رویکرد و نگاه هیجانی در محیط­ های آکادمیک افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس مطالعه حاضر به نقش هیجان­ های تحصیلی مرتبط بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی می­ پردازد.
روش ها: پژوهش حاضر در قالب یک طرح توصیفی - همبستگی در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 96-95 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 800 نفر بوده که تعداد 250 نفر با روش نمونه ­گیری تصادفی ساده و براساس فرمول لوی و لمشو از این جامعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه معتبر هیجان تحصیلی پکران و همکاران (2011) بود که روایی آن به­صورت صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرنباخ (0/89) تائید گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از روش­ های آمار توصیفی و استنباطی و نرم­ افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بین هیجان­ های مثبت (لذت، امید، افتخار) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی ­دار (0/01p≤) و بین هیجان­ های منفی (خشم، اضطراب، ناامیدی، شرم و خستگی) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و غیرمعنی­ دار وجود دارد (0/01p≥). نتایج نشان داد که هیجان ­های لذت، امیدواری، افتخار و شرم توانستند روی هم رفته (0/221) از واریانس عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین کنند. همچنین دانشجویان مقاطع مختلف تفاوت معنی­ داری در هیجان ­های تحصیلی با یکدیگر داشتند (0/05p≤).
نتیجه گیری: یافته­ های پژوهشی حاکی از رابطه بین هیجان­های تحصیلی دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان بود. بر همین اساس، اساتید بایستی تجربه ­های هیجانی دانشجویان را به منظور استفاده و بهره ­برداری از چنین هیجاناتی برای تسهیل یادگیری بهتر در نظر داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: هیجان، یادگیری، عملکرد تحصیلی، دانشجویان پزشکی
متن کامل [PDF 210 kb]   (539 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1092 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Artino Jr AR, Holmboe ES, Durning SJ. Control‐value theory: Using achievement emotions to improve understanding of motivation, learning, and performance in medical education: AMEE Guide No. 64. Medical teacher 2012;34(3):e148-e60. [DOI:10.3109/0142159X.2012.651515]
2. Cocorada E. Achievement emotions and performance among university students. Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series VII: Social Sciences Law 2016;9(2):119-28.
3. Gläser-Zikuda M, Stuchlíková I, Janík T. Emotional aspects of learning and teaching: reviewing the field-discussing the issues. Orbis Scholae 2013;7(2):7-22.
4. Pekrun R. The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology review. 2006;18(4):315-41. [DOI:10.1007/s10648-006-9029-9]
5. Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry RP. Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational psychologist 2002;37(2):91-105. [DOI:10.1207/S15326985EP3702_4]
6. Tyson DF, Linnenbrink-Garcia L, Hill NE. Regulating debilitating emotions in the context of performance: Achievement goal orientations, achievement-elicited emotions, and socialization contexts. Human Development 2009;52(6):329-56. [DOI:10.1159/000242348]
7. Pekrun R, Elliot AJ, Maier MA. Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology 2009;101(1):115. [DOI:10.1037/a0013383]
8. Götz T, Zirngibl A, Pekrun R, Hall N. Emotions, learning and achievement from an educational-psychological perspective: Frankfurt am Main; 2003.9-28
9. Pekrun R, Goetz T, Frenzel AC, Barchfeld P, Perry RP. Measuring emotions in students' learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary educational psychology 2011;36(1):36-48. [DOI:10.1016/j.cedpsych.2010.10.002]
10. Kohoulat N, Hayat AA, Dehghani Mr, Kojuri J, Amini M. Medical students' academic emotions: the role of perceived learning environment. Journal of advances in medical education & professionalism 2017;5(2):78.
11. Pekrun R, Hall NC, Goetz T, Perry RP. Boredom and academic achievement: Testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology 2014;106(3):696. [DOI:10.1037/a0036006]
12. Daniels LM, Stupnisky RH. Not that different in theory: Discussing the control-value theory of emotions in online learning environments. The Internet and Higher Education 2012;15(3):222-6. [DOI:10.1016/j.iheduc.2012.04.002]
13. Frenzel AC, Pekrun R, Goetz T. Girls and mathematics -A "hopeless" issue? A control-value approach to gender differences in emotions towards mathematics. European Journal of Psychology of Education 2007;22(4):497-514. [DOI:10.1007/BF03173468]
14. Byrd CM, Chavous TM. Racial identity and academic achievement in the neighborhood context: A multilevel analysis. Journal of Youth and Adolescence 2009;38(4):544-59. [DOI:10.1007/s10964-008-9381-9]
15. Duchesne S, Vitaro F, Larose S, Tremblay RE. Trajectories of anxiety during elementary-school years and the prediction of high school noncompletion. Journal of youth and adolescence 2008;37(9):1134-46. [DOI:10.1007/s10964-007-9224-0]
16. Ismail NM. EFL Saudi students' class emotions and their contributions to their English achievement at Taif University. International Journal of Psychological Studies 2015;7(4):19. [DOI:10.5539/ijps.v7n4p19]
17. Govaerts S, Grégoire J. Development and construct validation of an academic emotions scale. International Journal of Testing 2008;8(1):34-54. [DOI:10.1080/15305050701808649]
18. King RB, Areepattamannil S. What students feel in school influences the strategies they use for learning: Academic emotions and cognitive/meta-cognitive strategies. Journal of Pacific Rim Psychology 2014;8(1):18-27. [DOI:10.1017/prp.2014.3]
19. Henrich J, Heine SJ, Norenzayan A. Most people are not WEIRD. Nature 2010;466(7302):29. [DOI:10.1038/466029a]
20. Tempelaar DT, Niculescu A, Rienties B, Gijselaers WH, Giesbers B. How achievement emotions impact students' decisions for online learning, and what precedes those emotions. The Internet and Higher Education 2012;15(3):161-9. [DOI:10.1016/j.iheduc.2011.10.003]
21. Kadivar P, Farzad V, Kavosyan J, Nikudel F. Validation of the Pekruns' Academic Emotions questionnaire. . Educational innovations 2009;32(8):7-38.
22. Zimmerman BJ, Schunk D. Motivational sources and outcomes of self-regulated learning and performance. Handbook of self-regulation of learning and performance 2011:49-64.
23. Winne PH. A cognitive and metacognitive analysis of self-regulated learning. Handbook of self-regulation of learning and performance 2011:15-32.
24. Peklaj C, Pečjak S. Emotions, motivation and self-regulation in boys' and girls' learning mathematics. Horizons of Psychology 2011;20(3):33-58.
25. Pintrich PR, De Groot EV. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology 1990;82(1):33. [DOI:10.1037/0022-0663.82.1.33]
26. Meinhardt J, Pekrun R. Attentional resource allocation to emotional events: An ERP study. Cognition & emotion 2003;17(3):477-500. [DOI:10.1080/02699930244000039]
27. Dawood E, Al Ghadeer H, Mitsu R, Almutary N, Alenezi B. Relationship between Test Anxiety and Academic Achievement among Undergraduate Nursing Students. Journal of Education and Practice 2016;7(2):57-65.
28. Hadi MA, Ali M, Haseeb A, Mohamed M, Elrggal ME, Cheema E. Impact of test anxiety on pharmacy students' performance in Objective Structured Clinical Examination: a cross‐sectional survey. International Journal of Pharmacy Practice 2017. [DOI:10.1111/ijpp.12389]
29. Vitasari P, Wahab MNA, Othman A, Herawan T, Sinnadurai SK. The relationship between study anxiety and academic performance among engineering students. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2010;8(1):490-497. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.12.067]
30. Brody LR. Gender and emotion: Beyond stereotypes. Journal of Social issues. 1997;53(2):369-93. [DOI:10.1111/j.1540-4560.1997.tb02448.x]XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها