:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 19-10 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مدل یادگیری در حد تسلط در انجام مهارت های ساکشن و اکسیژن درمانی در دانشجویان پرستاری
صفورا دری، حمیده حکیمی*
دانشجوی دکترای پرستاری، گروه اطفال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران ، hakimi.hb@gmail.com
چکیده:   (1287 مشاهده)
مقدمه: یادگیری در حد تسلط یکی از روش­های یادگیری فعال می ­باشد که می­تواند منجر به تربیت دانشجویان پرستاری ماهر و آماده نمودن آن­ها برای ورود به حرفه پرستاری شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر استفاده از مدل یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی برای دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش ها: : این پژوهش نیمه­ تجربی بر روی 2 گروه از دانشجویان ترم 5 پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی یکی از واحدهای تابعه اصفهان در نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 انجام گرفت. دانشجویانی­ که درس کارآموزی پرستاری بیماری­ های تنفسی را در این نیمسال انتخاب کردند به دو گروه کنترل (9=n) تدریس آموزش بالینی به شیوه معمول و مداخله (7=n) با استفاده از مدل یادگیری در حد تسلط تقسیم شدند. تخصیص نمونه­ ها در دو گروه به صورت غیرتصادفی براساس گروه ­بندی قبلی واحد بالینی دانشکده و بدون دخالت مربی انجام شد. از هر گروه در ابتدای و انتهای کارآموزی، آزمون کتبی به عمل آمد. همچنین مهارت عملی دانشجویان در طول مدت 3 هفته پایش گردیده و عملکرد آن­ها براساس چک لیست روزانه ثبت شد. در پایان، چک لیست­ های ابتدایی و انتهایی با هم مقایسه شدند. پرسشنامه ­ها محقق ساخته بوده و روایی و پایایی آن­ها توسط مربیان پرستاری تایید گردید. داده ­ها با استفاده از آزمون­های ناپارامتریک من ویتنی، ویلکاکسون و از طریق نرم­ افزار آماری SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره مطالب تئوری دانشجویان در گروه روتین، 0/84±15/76 و در گروه یادگیری در حد تسلط، 0/79±15/89 بود که از نظر آماری با استفاده از آزمون ناپارامتریک من ویتنی، معنی­ دار نبود (0/05>p). درمورد مهارت ­های عملی، نتایج نشان داد میانگین تغییرات نمرات چک لیست ارزیابی عملی در ابتدا و انتهای کارآموزی، در گروه کنترل برابر با 0/08±3/2 و در گروه مداخله 0/13±8/4 است که این تغییر با آزمون ویلکاکسون داخل گروه معنی­ دار بود (0/0001>p). آزمون من­ ویتنی با (0/0001>p)حاکی از آن بود که این ارتقای مهارت­ های عملی در گروه یادگیری در حد تسلط به ­طور معنی­ داری بیش از گروه کنترل است.
نتیجه گیری: به نظر می­ رسد که مدل یادگیری در حد تسلط از لحاظ یادگیری تئوریکی مطالب، تفاوتی با روش روتین ندارد اما از لحاظ مهارت­ های عملکردی در بالین مدل مناسبی جهت آموزش به دانشجویان پرستاری می ­باشد.
واژه‌های کلیدی: یادگیری فعال، آموزش، پرستاری، روش تدریس، دانشجو
متن کامل [PDF 148 kb]   (409 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (510 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Safavi A. [ Methods, techniques and teaching models].11thed Tehran:Samt; 2015.[Persian]
2. Kashani Z, Damavandi M, Karami gazafi A. [The effects of mastery learning on attitude, performance and intrinsic motivation of secondary ‎school students in chemistry]. Journal of Innovative Education 2010; 6 (2): 155-72. [Persian]
3. Rahmani A, Mohajjelaghdam A, Fathiazar E, Roshangar F. [The Effect of Adapted Model of Mastery Learning on Cognitive and Practical Learning of Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education 2008; 7 (2): 267-76. [Persian]
4. Baghaei R, Mohammadpour Y, Habibzade H, Rasouli D, Khalilzadeh H, Jafarizadeh H. [Competency-Based Mastery Learning: A Planned Clinical experience For Nursing students]. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2011; 9 (4): 230-6. [Persian]
5. Nowroozi HM, Mohsenizadeh M, Jafari Sani H, Ebrahimzadeh S. [The Effect of Teaching Uning a Blend of Collaborative and Mastery of Learning Models, on Learning of Vital Signs: An Experiment on Nursing and Operation Room Students of Mashhad University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11 (5): 541-53. [Persian]
6. Guskey TR, Gates SL. Synthesis of research on the effects of mastery learning in elementary and secondary classrooms. Educational Leadership 1986; 43 (8): 73-80.
7. Slavin RE, Karweit NL. Mastery learning and student teams: A factorial experiment in urban general mathematics classes. American Educational Research Journal 1984; 21 (4): 725-36. [DOI:10.3102/00028312021004725]
8. Barsuk JH, McGaghie WC, Cohen ER, Balachandran JS, Wayne DB. Use of simulation-based mastery learning to improve the quality of central venous catheter placement in a medical intensive care unit. Journal of Hospital Medicin 2009; 4 (7): 397-403. [DOI:10.1002/jhm.468]
9. Wayne DB, Barsuk JH, O'Leary KJ, Fudala MJ, McGaghie WC. Mastery learning of thoracentesis skills by internal medicine residents using simulation technology and deliberate practice. Journal of Hospital Medicine 2008; 3 (1): 48-54. [DOI:10.1002/jhm.268]
10. Wayne DB, Butter J, Siddall VJ, Fudala MJ, Wade LD, Feinglass J, et al. Mastery Learning of Advanced Cardiac Life Support Skills by Internal Medicine Residents Using Simulation Technology and Deliberate Practice. Journal of General Internal Medicine 2006; 21 (3): 251-6. [DOI:10.1111/j.1525-1497.2006.00341.x]
11. Cason ML, Gilbert GE, Schmoll HH, Dolinar SM, Anderson J, Nickles BM, et al. Cooperative learning using simulation to achieve mastery of nasogastric tube insertion. Journal of Nursing Education 2015; 54(3 Suppl):S47-51. [DOI:10.3928/01484834-20150218-09]
12. Roh YS, Lim EJ, Issenberg SB. Effects of an integrated simulation-based resuscitation skills training with clinical practicum on mastery learning and self-efficacy in nursing students. Collegian 2014; 23:53-59. [DOI:10.1016/j.colegn.2014.10.002]
13. Davrajoo E, Tarmizi RA, Nawawi M, Hassan A. Enhancing Algebraic Conceptual Knowledge with Aid of Module Using Mastery Learning Approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2010; 8: 362-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.12.051]
14. Barsuk JH, Ahya SN, Cohen ER, McGaghie WC, Wayne DB. Mastery learning of temporary hemodialysis catheter insertion by nephrology fellows using simulation technology and deliberate practice. American Journal of Kidney Diseases 2009; 54 (1): 70-6. [DOI:10.1053/j.ajkd.2008.12.041]
15. Butter J, McGaghie WC, Cohen ER, Kaye M, Wayne DB. Simulation-based mastery learning improves cardiac auscultation skills in medical students. Journal of general internal medicine 2010; 25 (8): 780-5. [DOI:10.1007/s11606-010-1309-x]
16. Zendejas B, Cook DA, Bingener J, Huebner M, Dunn WF, Sarr MG, et al. Simulation-based mastery learning improves patient outcomes in laparoscopic inguinal hernia repair: a randomized controlled trial. Annals of surgery 2011; 254 (3): 502-11. [DOI:10.1097/SLA.0b013e31822c6994]
17. Hosseiny N, Karimi Z, Malek zadeh J. The Situation of Clinical Education Based on Nursing Students’ Opinion in Yasuj Nursing and Midwifery School. Iranian Journal of Medical Education 2005; 5 (2): 171-5.
18. Barsuk JH, Cohen ER, Potts S, Demo H, Gupta S, Feinglass J, McGaghie WC, Wayne DB. Dissemination of a simulation-based mastery learning intervention reduces central line-associated bloodstream infections. BMJ quality & safety 2014; 23 (9): 749-56. [DOI:10.1136/bmjqs-2013-002665]
19. McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB. Medical education featuring mastery learning with deliberate practice can lead to better health for individuals and populations. Academic Medicine 2011; 86 (11): e8-9. [DOI:10.1097/ACM.0b013e3182308d37]
20. Barsuk JH, Cohen ER, Caprio T, McGaghie WC, Simuni T, Wayne DB. Simulation-based education with mastery learning improves residents' lumbar puncture skills. Neurology 2012; 79 (2): 132-7. [DOI:10.1212/WNL.0b013e31825dd39d]
21. Barsuk JH, Cohen ER, Vozenilek JA, O'Connor LM, McGaghie WC, Wayne DB. Simulation-based education with mastery learning improves paracentesis skills. Journal of graduate medical education 2012; 4 (1): 23-7. [DOI:10.4300/JGME-D-11-00161.1]
22. Colquitt JD, Parish DC, Trammell AR, McCullough J, Swadener-Culpepper L. Mastery Learning of ACLS among Internal Medicine Residents. Analg Resusc: Curr Res 2013,S1.
23. Barsuk JH, Cohen ER, Mikolajczak A, Seburn S, Slade M, Wayne DB. Simulation-Based Mastery Learning Improves Central Line Maintenance Skills of ICU Nurses. Journal of Nursing Administration 2015 Oct 1; 45 (10): 511-7. [DOI:10.1097/NNA.0000000000000243]
24. Guskey TR. Mastery learning. In Encyclopedia of the Sciences of Learning 2012 (2097-2100). Springer US.
25. Eppich WJ, Hunt EA, Duval-Arnould JM, Siddall VJ, Cheng A. Structuring feedback and debriefing to achieve mastery learning goals. Academic Medicine 2015; 90 (11): 1501-8. [DOI:10.1097/ACM.0000000000000934]
26. Parandeh A, Haji Amini Z. Practice-based learning and its outcomes in nursing students’ education. J Educ Ethics Nurs 2013: 2 (3); 1-8.
27. Scholtz AK, Monachino AM, Nishisaki A, Nadkarni VM, Lengetti E. Central venous catheter dress rehearsals: translating simulation training to patient care and outcomes. Simulation in Healthcare 2013; 8 (5): 341-9. [DOI:10.1097/SIH.0b013e3182974462]
28. Barsuk JH, Cohen ER, Williams MV, Scher J, Feinglass J, McGaghie WC, et al. The effect of simulation-based mastery learning on thoracentesis referral patterns. Journal of hospital medicine 2016; 11(11); 792-795 [DOI:10.1002/jhm.2623]
29. Field M, Burke JM, McAllister D, Lloyd DM. Peer-assisted learning: a novel approach to clinical skills learning for medical students. Medical education 2007; 41 (4) :411-8. [DOI:10.1111/j.1365-2929.2007.02713.x]
30. Gentile JR, Assessing fundamentals in every course through mastery learning. New Directions for Teaching and Learning[Cited2017 May20 ]. Available from: https://www2.gwu.edu/~ fellows/GTAP/Online%20Makeup/T-L%20Presentation%20Readings/Assessing% 20Fundamen tals_2004-Winter_p15.pdf
31. Haghani F, Shirani F. Performance-based learning, practice-based learning and its challenges in. Education & Ethic In Nursing 2015; 3 (4): 59-67.XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها