[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( 4-1396 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 75-66 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش سرمایه روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده تغذیه و صنایع غذایی
نوشین عمویی، علی اکبر عجم* ، صدیقه بادنوا
گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران ، aliakbarajam1387@gmail.com
چکیده:   (1196 مشاهده)
مقدمه: سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت­ گرایی است که با ویژگی­ هایی از قبیل باور فرد به توانایی­ هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکلات تعریف شده است و اشتیاق تحصیلی دانشجویان عامل مهم در تعیین رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه‌هاست. لذا هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش مولفه‌های سرمایه روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان بود.
روش‌ها: در این مطالعه همبستگی تعداد 230 دانشجوی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 96-95 به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. داده ­ها از طریق دو پرسشنامه‌ سرمایه روانشناختی لوتانز و اشتیاق تحصیلی فردریکز جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون)  و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: میانگین و انحراف استاندارد نمره کل اشتیاق تحصیلی 6/82±44/02 و نمره کل سرمایه روانشناختی 14/35±98/27 بود. آزمون همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین مولفه‌های سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی بود (0/001)
نتیجه‌گیری: سرمایه روانشناختی می‌تواند اشتیاق تحصیلی بین دانشجویان را پیش‌بینی کند. با توجه به این که این متغیر به شوق و اشتیاق دانشجویان به ادامه تحصیل ارتباط دارد، بنابراین تشکیل دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی جهت افزایش سرمایه روانشاختی دانشجویان باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: سرمایه روانشناختی، مثبت گرا، اشتیاق تحصیلی، دانشجویان، انگیزه
متن کامل [PDF 237 kb]   (642 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1320 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. 1- Ghadampour E, Farhadi A, Naghibeiranvand F. [The relationship among academic burnout, academic engagement and performance of students of Lorestan University of Medical Sciences]. Research in Medical Education 2016;8(2):60-68. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.2.60]
2. 2- Casuso-Holgado MJ, Cuesta-Vargas AI, MorenoMorales N, Labajos-Manzanares MT, Barón-López FJ, Vega-Cuesta M. The association between academic engagement and achievement in health sciences students. BMC Med Educ 2013; 13 (1): 33. [DOI:10.1186/1472-6920-13-33]
3. 3- Horstmanshof L, Zimitat C. Future time orientation predicts academic engagement among first-year university students. Br J Educ Psychol 2007; 77 (3): 703-718. [DOI:10.1348/000709906X160778]
4. 4- Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annual Review of psychology 2001; 52; 397- 422. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.397]
5. 5- Archambault I, Janosz M, Fallu J-S, Pagani LS. Student engagement and its relationship with early high school dropout. J Adolesc 2009; 32 (3): 651-670. [DOI:10.1016/j.adolescence.2008.06.007]
6. 6- Burrows PL. An examination of the relationship among affective, cognitive, behavioral, and academic factors of student engagement of 9th grade students. [dissertation]. Eugene, Oregon: University of Oregon; 2010.
7. 7- Wang MT, Willet JB, Eccles J. The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of School Psychology 2011; 49 (4): 465–480. [DOI:10.1016/j.jsp.2011.04.001]
8. 8- Safari H, Jenaabadi H, Salmabadi M, Abasi A. [Prediction of Academic Aspiration based on Spiritual Intelligence and Tenacity]. Educ Strategy Med Sci 2016; 8 (6): 7-12. [Persian]
9. 9- Hejazi E, Rastegar A, Lavasani M, Ghorbani Jahromi R. [Intelligence beliefs and academic achievement: the role of achievement goals and academic engagement]. Psychol Res 2009; 12 (1-2): 25-40. [Persian]
10. 10- Abedi A. [Meta-analysis of factors affecting students' motivation high]. Tehran: Roshd; 2005. [Persian]
11. 11- Luthans F, Youssef C, Avolio BJ. "Psychological Capital: Developing the human competitive edge", Oxford, England: Oxford University Press; 2007.
12. 12- Heyrani A, Hosseini E, mazloom saleh alrabiavi A, khanmoradi S. [the path analysis of psychological capital and job satisfaction of physical education and nonphysical education teacher in amara city of Iraq]. Organizational behavior management in sport studies 2016; 3 (11): 97-107. [Persian]
13. 13- Peterson C. The future of optimism. Am Psychol 2000; 55(1): 44-55. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.44]
14. 14- Waller MA. Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. Am J Orthopsychiatry 2001; 71: 290-297. [DOI:10.1037/0002-9432.71.3.290]
15. 15- Jowkar B. [The mediating role of resilience in the relationship between general and emotional intelligence and life satisfaction]. Contemporary psychology 2008; 2 (2): 3-12. [Persian]
16. 16- Luthans F, Bruce j. avolio James B. positive psychological capital: measurement and reletionship with performance and satisfaction. Personnel Psychology. 2007; 60: 541-572. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x]
17. 17- Norman SM, Avey JB, Nimnicht JL, Pigeon NG. "The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behavior". Journal of leadership and organizational studies 2010; 17 (4): 380-391. [DOI:10.1177/1548051809353764]
18. 18- Goldsmith A, Veum J, Darity W. Unemployment, joblessness, psychological well being and self-esteem: Theory and evidence. J Socio Econ 1997; 26: 133-158. [DOI:10.1016/S1053-5357(97)90030-5]
19. 19- Farhadi A, saki K, Ghadampour E, khalili geshnigani Z, Chehri P. [Predictions dimensions of academic engagement based capital components psychological]. Educ Strategy Med Sci 2016; 9 (2): 127-133. [Persian].
20. 20- Snyder CR, Sorey HS, Cheavens J, Pulvers KM, Adams VH, Wiklund C. "Hope and academic success in collage". Journal of Educational Psychology. 2002; 94: 820-826. [DOI:10.1037/0022-0663.94.4.820]
21. 21- Setayeshi Azhari M, Mirnasab M, Mohebbi M. [The Relationship between Hopefulness and Academic Achievement: The Mediating Role of the Academic Procrastination]. Journal of education and evaluation 2017; 10 (37): 125-142. [Persian]
22. 22- Pritchard MD, Wilson GS. "Using emotional and social factors to predict student success'. Journal of College Student Development 2003; 44 (1): 18-28. [DOI:10.1353/csd.2003.0008]
23. 23- Ruthing JC, Haynes TL, Perry RP, Chipperfield JG. 'Academic optimistic bias: Implication for college student performance and well-being". Social Psychology of Education 2007; 10: 115-137. [DOI:10.1007/s11218-006-9002-y]
24. 24- Ryff CD, Singer B. Flourishing under fire: Resiliency as a prototype of challenged thriving". In C.L.M. Keyes & J. Haidt (Eds.), Flourishimg: Positive psychology and the life well-lived (pp.428-445). Washington, DC: American Psychological Association; 2003. [DOI:10.1037/10594-001]
25. 25- Basharpoor S. Nasry Nasrabady B. The relationship between students' enthusiasm and self-efficacy at the university of researcher ardabil. International Conference on the findings of new research in Psychology and Education; 2015.
26. 26- Khoroushi P, Nili MR, Abedi A. [Relationship between "Cognitive and Emotional Engagement of Learning" and "Self-Efficiency" of Students; Farhangian University of Isfahan]. Education Strategies in Medical Sciences 2014; 7 (4): 229-234. [Persian]
27. 27- Pintrich PR. The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journalof Educational Research 1999; 31: 459-470. [DOI:10.1016/S0883-0355(99)00015-4]
28. 28- Chemers MM, Hu L, Garcia BF. Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. Journalof Educational Psychology 2001; 93: 55-64. [DOI:10.1037/0022-0663.93.1.55]
29. 29- Pintrich PR, DeGroot EV. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology 1990; 82: 33-40. [DOI:10.1037/0022-0663.82.1.33]
30. 30- PajaresF, Miller M. Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology 1994; 86 (2): 193-203. [DOI:10.1037/0022-0663.86.2.193]
31. 31- Zimmerman BJ, Bandura A, Martinez-Pons M. Motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal1992; 29 (3): 663-676. [DOI:10.3102/00028312029003663]
32. 32- Krejcie RV, Morgan DW. "Determining sample size for research activities". Educational & Psychological Measurement 1970; 30: 607-610. [DOI:10.1177/001316447003000308]
33. 33- Fredericks JA, Blumenfeld PC, Paris AH. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research. 2004; 74 (1): 59–109. [DOI:10.3102/00346543074001059]
34. 34- Abbasi M, Dargahi S, Pirani Z, Bonyadi F. [Role of procrastination and motivational self-regulation in predicting students' academic engagement]. Iran J Med Educ 2015; 15 (23): 160-9. [Persian].
35. 35- bahadory khosroshahy J. hashemi nosratabad T. babapore kheiroddin J. [Psychological capital with social capital among students of Tabriz]. Journal of Research & Health, Social Development and Health Promotion Research Center of Gonabad 2012; 2 (1): 145-153. [Persian]
36. 36- Ajam A, Badnava S, Sabery R, Zabihi Hesary N. [Anticipation of e-learning acceptance through nursing students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015]. Jmed 2017; 11 (4) :330-339. [Persian]
37. 37- Farhadi A, saki K,Ghadampour E,khalili geshnigani Z,Chehri P. [Predictions dimensions of academic engagement based capital components psychological]. Educ strategy Med Sci 2016; 9 (2): 127-133. [Persian] 41- Bandura A. Self-efficacy: The exerciseof control. New York: Freeman; 1997.
38. 38- Zimmerman BL. Effects of self-correction strategy training on middle school student's self-efficacy, selfevaluation and mathematics division learning. J of Advanc Academics 2008; 20: 18-41. [DOI:10.4219/jaa-2008-869]
39. 39- Kirsten C, Carolyn MT, Wendy MR, Charles H. Selfefficacy, goal orientation, and fear of failure aspredictors of school engagment in high school students. Psychol in the schools 2003; 40 (4): 417-427. [DOI:10.1002/pits.10092]
40. 40- Luthans F, Luthans KW, Luthans BC. Positive Psychological Capital: bgehond human and social capital. business Horizons 2004; 47: 45-50. [DOI:10.1016/j.bushor.2003.11.007]
41. 41- Bandura A. Self-efficacy: The exerciseof control. New York: Freeman; 1997.
42. 42- Zimmerman BJ. "Self-efficacy: An essential motive to learn". Contemp Educ Psychol 2000; 25 (1): 82-91. [DOI:10.1006/ceps.1999.1016]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amouei N, Ajam A A, badnava S. The Role of Psychological Capital in Predicting Students' Academic Enthusiasm School of Nutrition and Food Shahid Beheshti University of Medical Sciences. rme. 2017; 9 (2) :75-66
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-503-fa.html

عمویی نوشین، عجم علی اکبر، بادنوا صدیقه. نقش سرمایه روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده تغذیه و صنایع غذایی . پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1396; 9 (2) :75-66

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-503-fa.htmlدوره 9، شماره 2 - ( 4-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education