:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 48-55 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه ی تاثیر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر اصل اول آموزش در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آِیدین بدن آرا مرزدشتی، عبدالحسین امامی سیگارودی ، احسان کاظم نژاد لیلی ، مجید پورشیخیان*
گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی لنگرود، ایران ، pourshaikhian_m@yahoo.com
چکیده:   (766 مشاهده)
مقدمه: در دهه­ ی گذشته فنّاوری به ‌سرعت رشد کرده و استفاده از این فناوری‌ها با سرعت فزاینده‌ای وارد حیطه­ ی آموزش عالی شده است. در ایران در طی سال­ های اخیر مطالعات و تحقیقات گسترده­ ای در زمینه ­های مختلف آموزش الکترونیک انجام شده اما کم­تر به موضوع ارزشیابی آموزش الکترونیکی و برنامه­ های آن توجه شده است. این مطالعه با هدف تعیین نظر دانشجویان درمورد استفاده از اصل اول آموزش در دو روش آموزش الکترونیک و سنتی انجام شد.
روش ها: این مطالعه به ‌صورت یک مطالعه­ ی نیمه تجربی در سال 1395 انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری ترم سوم دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بودند که واحد درسی پرستاری بزرگسالان را اخذ کرده بودند. روش نمونه­ گیری مطالعه سرشماری و تعداد نمونه­ ها 41 نفر بود. برای بررسی اصل اول آموزش (توصیف، کاربرد، وظایف، فعال­سازی و یکپارچگی) ابزار بررسی کیفیت یادگیری و آموزش (Teaching &  Learning Quality) مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه­ ی اجزاء اصل اول آموزش از آزمون­ های t جفتی و ویلکاکسون استفاده شد. تجزیه تحلیل­ های آماری با استفاده از نرم­افزار آماری spss انجام شد.
یافته ها: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه کل اصل اول آموزش در گروه آموزش سنتی 0/24±3/70 و در گروه آموزش الکترونیک 0/25±3/49 بود که از نظر آماری با استفاده از آزمون t جفتی، معنی­دار بود (0/001=p). میانگین و انحراف معیار اصل توصیف در گروه آموزش الکترونیک 29/0± 49/3 و در گروه آموزش سنتی 0/40±3/69، اصل کاربرد در گروه آموزش الکترونیک 0/52±3/31 و در گروه آموزش سنتی 0/59±3/76 و اصل فعال سازی در گروه آموزش الکترونیک 0/36± 3/35 و در آموزش سنتی 0/34±3/70 بود که از نظر آماری با استفاده از آزمون ویلکاکسون، معنی­ دار بود (0/05>p).
نتیجه گیری: روش آموزش سنتی نسبت به روش آموزش الکترونیک از نظر اجرای اصول اول آموزش روش مطلوب­ تری است.
واژه‌های کلیدی: آموزش از راه دور، دانشجویان پرستاری، یادگیری، آموزش پرستاری
متن کامل [PDF 208 kb]   (312 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (467 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Saif A. [Modern educational psychology]. 7th ed; tehran: doran; 2015. [persian]
2. Button D, Harrington A, Belan I. E-learning & information communication technology (ICT) in nursing education: A review of the literature. Nurse Education Today 2014; 34 (10): 1311- 23. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.05.002]
3. Sun PC, Tsai RJ, Finger G, Chen YY, Yeh D. What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & education 2008; 50 (4): 1183-202. [DOI:10.1016/j.compedu.2006.11.007]
4. Keller JM. First principles of motivation to learn and e3‐ learning. Distance education 2008; 29 (2): 175- 85. [DOI:10.1080/01587910802154970]
5. Sekhon M, Hartley D. Basics of E- Learning Revisited. 2nd ed: alexanderia VA;american Society for Training & Development; 2014.
6. Sezer B. Faculty of medicine students' attitudes towards electronic learning and their opinion for an example of distance learning application. Computers in Human Behavior. 2016; 55: 932- 9. [DOI:10.1016/j.chb.2015.10.018]
7. Sung YH, Kwon IG, Ryu E. Blended learning on medication administration for new nurses: integration of e- learning and face- to- face instruction in the classroom. Nurse education today 2008; 28 (8): 943- 52. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.05.007]
8. Sinclair PM, Kable A, Levett- Jones T, Booth D. The effectiveness of Internet- based e- learning on clinician behaviour and patient outcomes: A systematic review. International journal of nursing studies 2016; 57: 70- 81. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.01.011]
9. rokhafrooz d, sayadi n, ashrafslsadat h. [the study of knowedge and view of faculity members of ahwaz jundishapour university of medical science with short term and long term strategies of combined e learning. a cross- sectional study]. educational development of jundishapur 2012; 3 (4): 30- 8.[persian]
10. Emran E, salary Z. [blended learning. new approach in education development and teaching process]. education methods in medical education bimonthly scientific and research journal 2012; 1 (5): 140 -8. [persian]
11. Kenny A. Online learning: enhancing nurse education? Journal of Advanced Nursing 2002; 38 (2): 127- 35. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2002.02156.x]
12. Ghanbari A, Asgari F, Taheri M. [View Points of Faculty Members of Guilan university of Medical Sciences in regard to Electronic Learning]. Strides in Development of Medical Education 2012; 8 (2): 159 - 66.[persian]
13. Melo BC, Falbo AR, Muijtjens AM, Vleuten CP, Merriënboer JJ. The use of instructional design guidelines to increase effectiveness of postpartum hemorrhage simulation training. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2017; 137(1):99-105 [DOI:10.1002/ijgo.12084]
14. Merrill MD. If Content Is King then e 3 Instruction Is Queen. Learning and Knowledge Analytics in Open Education: Springer; 2017.
15. Firuzi Z, karami M, rezvani MS, karshaki H. [assessment of david merill method in teachers inservice education]. teachin and learning studies journa 2015, 7 (1): 49 - 70. [persian]
16. Margaryan A, Bianco M, Littlejohn A. Instructional quality of massive open online courses (MOOCs). Computers & Education 2015; 80: 77 - 83. [DOI:10.1016/j.compedu.2014.08.005]
17. Hew KF, Cheung WS. Students' and instructors' use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review 2014; 12: 45 - 58. [DOI:10.1016/j.edurev.2014.05.001]
18. Anarinejad A, Mohammadi M. [The Practical Indicators for Evaluation of E - Learning in Higher Education in Iran]. IJVLMS 2014; 5 (1): 11- 25 [persian].
19. Clark RC, Mayer RE.E- learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning:1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons; 2016. [DOI:10.1002/9781119239086]
20. Frick TW, Chadha R, Watson C, Zlatkovska E. Improving course evaluations to improve instruction and complex learning in higher education. Educational Technology Research and Development 2010; 58 (2): 115- 36. [DOI:10.1007/s11423-009-9131-z]
21. Merrill MD. First principles of instruction:1st ed. san francisco: John Wiley & Sons; 2012.
22. Gardner J, Belland BR. Problem- Centered Supplemental Instruction in Biology: Influence on Content Recall, Content Understanding, and Problem Solving Ability. Journal of Science Education and Technology 2017; 26(4) 1- 11. [DOI:10.1007/s10956-017-9686-0]
23. Könings KD, Brand‐ Gruwel S, Merriënboer JJ. Towards more powerful learning environments through combining the perspectives of designers, teachers, and students. British Journal of Educational Psychology 2005; 75 (4): 645- 60. [DOI:10.1348/000709905X43616]
24. Fardanesh H, Ebrahimzadeh E, Sarmadi M, omrani s.[comparison of two electronic and traditional edducation method on learning and motivation of countinious medical education society]. Journal of Education Technology 2013; 5(2):143-152.[persian]
25. Emamiyan Kheshti M, Ghasemi M, Mehraji N, Kazem Banihashem S, Badali M. [The effect of integration of Merrill's first principles of instruction with team based learning on the achievement of recall and application of nursing students]. journal of nursing education 2016; 5 (1): 62- 71. [persian]XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها