[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 18-10 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگی های یک استاد خوب و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی
محمودرضا اسماعیلی، سیدعلی حزنی*، بهروز موسی زاده، علی زواره
سید علی حزنی، دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ، Ali_ph78@yahoo.com
چکیده:   (1794 مشاهده)

مقدمه: : آموزش از وظایف اصلی دانشگاه ­هاست و در واقع استاد مهم ­ترین رکن آن است. آموزش، کلید شکوفا کردن توانایی­ های انسان است و مهم­ترین نقش متعلق به اساتید است، چرا که تاثیر گسترده و قوی دارند. هدف از این مطالعه تعیین ویژگی­ های یک استاد خوب و تآثیر آن بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی بود.
روش­ ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بر روی 137 نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی (رشت) دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۴ انجام گرفت. داده­ های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه استاد خوب و انگیزه تحصیلی که روایی و پایایی آن تایید گردید، بدست آمد. داده­ ها پس از از جمع ­آوری با استفاده از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آماری  PLS(Partial least squares) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج ضرایب مسیر معادلات ساختاری نشان داد که ویژگی­های استاد خوب شامل دانش 0/86، شخصیت 0/84، ارتباطات0/82، روش تدریس 0/79، ارزشیابی 0/68،  اخلاق0/60 در چارچوب استاد خوب و همچنین در بعد انگیزه تحصیلی، انگیزه درونی با 0/84، خودپنداره 0/78 و انگیزه بیرونی 0/74 مهم­ترین عوامل بودند. میانگین نمره ­ی انگیزه ­ی دانشجویان در دامنه ­ی مقادیر ممکن 5-1، 3/37 بدست آمد که در حد مطلوب بود. هم چنین نتایج نشان داد که ویژگی­ های استاد خوب بر انگیزه تحصیلی دانشجویان تاثیری ندارد.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی­ های یک استاد خوب تاثیری بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی ندارد. لذا با توجه به نقش کلیدی استاد در آموزش توصیه می­ شود در جذب و توانمند­سازی اعضای هیات علمی دانشگاه، ویژگی­ های یک استاد خوب مد­نظر قرار گیرد.
 

واژه‌های کلیدی: آموزش پزشکی، انگیزه، دانشجویان، دندانپزشکی، استاد خوب
متن کامل [PDF 195 kb]   (727 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (4397 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Abedini S, Kamalzadeh H, Aghamolaei T. Perspectives of medical students regarding criteria for a good university professor, Bandar Abbas, Iran. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2010; 14 (3): 241-5 .[Persian]
2. Siamian H, Bala Ghafari A, Aligolbandi K, Reza Nezhad SF, Sharifi Nick M, Shahrabi A et al. [Characteristics of a good university lecturer according to students]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2013; 22 (96): 106-13. [Persian]
3. Savari K, Ghaseminejad J, Dehghan H. [Survey of the features of a good teacher from view points of high school students in Mahshhar]. Psychol Educ Sci 2002; 13(14): 75-84.[Persian]
4. Sutkin G, Wagner E, Harris I, Schiffer R. What makes a good clinical teacher in medicine? A review of the literature. Academic Medicine 2008; 83 (5): 452-66. [DOI:10.1097/ACM.0b013e31816bee61]
5. Hokmabadi R, Fallah H. [Ideal university teachers according to students'views]. Journal of Medical Education Development 2013; 6 (10): 22-9. [Persian]
6. Sproule,R Student Evaluation of Teaching: A Methodological Critique of Conventional Practices Robert Sproule Bishop's University (Canada). Education Policy Analysis Archives 2000; 8 (50): 1-23
7. Harandi Zadeh E, Naeimi A, Pezeshki Rad G, Namdar R. [Analysis of Good Faculty Characteristics from Students’ Perspective at College of Agriculture: Tarbiat Modares University Case]. IRPHE 2011; 16 (4): 41-55 .[Persian]
8. Shakurnia A, Jouhanmardi A, Komaili Sani H. [Students’ opinion on factors affecting faculty evaluation in Jondishapoor Medical University]. Iranian Journal of Medical Education 2005; 5 (2): 101-10. [Persian]
9. Haji Aghajani S. [Comparison and Survey of Teachers and Students' Views about the Items of a Good Teacher]. Teb Va Tazkieh 2001; 41:47- 51. [Persian]
10. Kiafar M S, Kareshki H, Hashemi F.[The Role of Hope Components And Optimism on Academic Motivation of Graduate Students of Ferdowsi University And Mashhad University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14 (6) :517-526. [Persian]
11. Acharya N, Joshi S. Influence of parents' education on achievement motivation of adolescents.Indian Journal Social Science Researches 2009: 6 (1): 72-79
12. Kaveh MH. Motivation and Learning, Interdiscip J Virtual Learn Med Sci. 2010 ;1(1): e13963. [Persian]
13. Sadrzadeh O, Talebi H, Abedi A. [Construct and validate a scale to measure the motivation of isfahan University students on self-determination theory]. New Educational Approaches 2012; 7 (1): 137-53. [Persian]
14. Ahmadi M, Khatami H, Asadzadeh H. [The effect of communication skills training on social adjustment and academic achievement of high school students in Zanjan]. Research in social psychology 2012; 2 (5): 99-115. [Persian]
15. Mobashery M, Khosravi SH, Deris F, Taji F, Taheri Z, Mardanpour E. [Characteristics of a Good Teacher in Terms of Students of Health School in Shahrekord University of Medical Sciences. Research in Medical Education]. 2011; 3 (2): 1-8. [Persian]
16. Rouhi G, Hoseini S A, Badeleh M T, Rahmani H. [Educational Motivation and its Relationship with some Factors among the Students of Golestan University of Medical Sciences]. Strides Dev Med Educ 2008; 4 (2): 77-83. [Persian]
17. Derakhsahn A, Darabi M, Saedi M, Kiyani M. [Perspective of Medical Students of Mashhad University of Medical Sciences about the Criteria of a Good University Professor]. Medical Ethics Quarterly 2014; 7(25): 98-122. [Persian]
18. Pirzehi A, Beravan H.[The effect of social factors on education motivation of ferdousi university students]. Journal of Social Science 2013; 10 (2): 23-56.
19. Davari A, Rezazadeh A. Structural equation modeling with PLS. Tehran: Jahad University; 2013. [Persian]
20. Ghorbani R, Haji-Aghajani S, Heidarifar M, Andade F, Shams-Abadi M. [Viewpoints of nursing and para-medical students about the features of a good university lecturer]. koomesh 2009; 10 (2): 77-84. [Persian]
21. Marandi A. [Criteria of a good teacher of Professors and students of Zahedan University of Medical Sciences in the first half of the year 2001-2]. [dissertation]. Iran: Zahedan University of Medical Sciences; 2001. [Persian]
22. Motalebi Fard A, Arasteh H, Khanjarkhani M, Safaie Movahed S. [Characteristics of a Good Instructor from Master students’ Point of View: A qualitative study].Journal of Higher Education CurriculumStudies 2011:12 (4): 60- 83. [Persian]
23. Soltani Arabshahi SK, Bigdeli Sh, Kouhpayezade J, Jafarpour A. [Designing a Reliable and Valid Instrument to Determine the Effective Motivational Factors on Medical Students Learning Based on Keller’s ARCS Model]. Educ Strategy Med Sci 2014; 6 (4) :241-246. [Persian]
24. Mobaraki A, Koldvi A. The specialties of a good master from the viewpoint of students of yasouj university of medical sciences 2007 Dena 2007; 2(2): 55-9. [Persian]
25. Azadbakht L, Haghighatdoost F, Esmaillzadeh A. [Comparing the effect of teaching based on problem solving method versus lecturing method regarding first diet therapy course for students of nutritional science]. Iranian Journal of Medical Education 2011; 10 (5): 1093-1101. [Persian]
26. Bhangu A, Boutenouchet T, Young X, Abrahums P, Joplin R. A three year prospective longitudinal cohort study of medical students attitudes toward anatomy teaching and their career aspirations. Anat Sci Educ 2010;3 (4): 184-90. [DOI:10.1002/ase.165]
27. Vasaghi Gharamaleki B, Nikmaram MR , Rouhi Azizi M. [Physiotherapy Students’ Attitudes to Basic Medical Sciences Courses]. Educ Strategy Med Sci 2015, 8(1): 7-14. [Persian]
28. Danielsen AG, Wiium N, Wilhelmsen BU, Wold B. Perceived support provided by teachers and classmates and students' self-reported academic initiative. Journal of School Psychology 2010; 48 (3): 247-67. [DOI:10.1016/j.jsp.2010.02.002]
29. Payne E, Whittaker L. Developing essential study skills, prentice hall. 2nd ed. London: Prentice Hall. Pennington, G: 2006.
30. Barani Sh, Darvishi F, Azami A, Zarafshan K. Evaluation of Agricultural Extension and Education Razi University students' progress and the influencing factors Journal Higher Education 2009; 2 (7): 59-82 [Persian]
31. Talebzadeh Shoshtari L, Pourshafaie H. Attributions of Successful Professors in Promoting Academic Motivation in Birjand University Students. IRPHE 2011; 17 (2): 81-97. [Persian]
32. Yousefi A, Ghasemi Gh, Firouznia S. Motiviation and academic achievrment in medical students. J Educ Health Promot. 2012; 1: 4. [Persian] [DOI:10.4103/2277-9531.94412]
33. Hashemipour M. [Dental students' motivation for entering dentistry in Kerman school of dentistry]. Iranian Journal of Medical Education 2006; 6 (1): 109-15. [Persian]
34. Neamatollahi H, Mehrabkhani M, Ghafarpour S, Ghasemi A. [Evaluation of Mashhad Dental School Students’ motives and viewpoints on their Career choices in 2010]. J Mash Dent Sch 2014; 38 (1): 71-84. [Persian]
35. Zahiri NB, Rajabi S. [The study of variables reducing academic motivation of “persian language and literature” students]. Journal of Daneshvar of Shahed University 2009; 16(36): 69-80. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Esmaeili M R, Hozni S A, Mosazadeh B, Zavareh A. Good Teacher's Characteristics and its Influence on Dental Students Academic Motivation In Guilan University of Medical Sciences. rme. 2017; 9 (3) :18-10
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-471-fa.html

اسماعیلی محمودرضا، حزنی سیدعلی، موسی زاده بهروز، زواره علی. ویژگی های یک استاد خوب و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی . پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1396; 9 (3) :18-10

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-471-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education