:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 66-58 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تجربیات تنش‌زا دانشجویان مامایی طی آموزش بالینی در اتاق زایمان
محبوبه پورحیدری، مهری دلوریان زاده، صدف یحیایی، اکرم سادات منتظری*
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران ، Montazeri@shmu.ac.ir
چکیده:   (950 مشاهده)
مقدمه: دوره­ های کارآموزی و کارورزی در شکل­دهی مهارت­های اساسی و توانمندی­های حرفه­ای دانشجویان مامایی نقش اساسی داشته و وجود هرگونه مشکل، کارآیی و بازده آموزش بالینی را دچار اختلال می ­نماید که استرس یکی از این موانع است. هدف این مطالعه بررسی تجربیات تنش ­زای دانشجویان مامائی طی آموزش بالینی در اتاق زایمان بود.
روش ها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر با بر روی 71 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی در سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در مطالعه پرسشنامه محقق ساخته‌ شامل متغیرهای فردی و عوامل تننش­زای آموزش بالینی در اتاق زایمان در 6 حیطه بود. روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوی و پایایی آن با استفاده روش آزمون- باز آزمون انجام شد و ضریب همبستگی پیرسون 8/0 برآورد شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون­ های آماری کای دو، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار استرس کلی دانشجویان برابر 0/64±2/84 و در حد متوسط بود و در حیطه ­های احساسات ناخوشایند (0/75±3/02)، روش آموزش مربی (79/0±01/3)، تجربیات بالینی (86/0±94/2)، برنامه­ریزی آموزشی (65/0±86/2)، محیط آموزش بالینی (0/7±2/63) و ارتباط بین فردی (0/74±0/62) به ترتیب از میانگین امتیاز استرس زایی بالاتری برخوردار بودند. میزان استرس کل درک شده با مقطع تحصیلی (0/003p=)، ترم تحصیلی  (0/009p=)، سن  (0/001p=)، و بومی بودن(0/004p=) ارتباط معنی­ دار وجود داشت. نتایج نشان داد که بین علاقه به رشته تحصیلی، تاهل، مشکلات مالی، شخصیت مضطرب و مهارت کنترل استرس با میانگین استرس کل درک شده ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله سطح استرس دانشجویان در حد متوسط، و بسیار تحت تاثیر مقطع تحصیلی، ترم و بومی بودن و سن بود. استرس‌زا­ترین عوامل مربوط به شرایطی که منجر به ایجاد و بروز احساسات ناخوشایند حین آموزش بالینی و همچنین مربوط به روش آموزش و نحوه ارتباطات مربی بود. توجه به عواطف دانشجویان و حفظ شان دانشجو جهت اصلاح شرایط کنونی می‌تواند  تاثیر­گذار ‌باشد.
واژه‌های کلیدی: استرس، آموزش، مامایی، دانشجویان
متن کامل [PDF 279 kb]   (326 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (903 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Mohebbi Z, Rambod M, Hashemi F, Mohammadi HR, Setoudeh G, Najafi DS.[View point of the nursing students on challenges in clinical training.Shiraz,Iran].hmj 2012;16 (5):415-21. [persian]
2. Abasszadeh A.[Association between mental health and educational stressful factors among students of Razi Nursing and Midwifery School in Kerman]. Iranian Journal of Medical Education 2011;11(3): 200-9. [persian]
3. Niknami M, Dehghani F, Bouraki S, Kazem Nejad Leili E, Soleimani R.[Strategies among Students of Guilan University of Medical Sciences]. Journal of Holistic Nursing And Midwifery 2014;24 (4):62-8. [persian]
4. Akhavanakbari P, Mashoufi M, Mustafa Zadeh F, Allahyari I, Vosoughi N, Hatami R. [Tension factors in clinical education of midwifery students of medical sciences university ardabil in the laboar and delivery room]. Journal of Health And Care 2011;11(3):40-48. [persian]
5. Amiraliakbary SA, Arfaie K, Alivi-majd H. [Midwifery Students' Viewpoints on Occupational Stressors of Midwifery Profession]. Iran Journal of Nursing 2008; 21 (54): 25-30. [persian]
6. Babatabar Darzi H, Sirati Nir M, Javadinasab M, Tadrisi SD, Khoshnevis MA, Nehrir B. [Knowledge of nursing students from stressor factors of clinical environment]. Education Strategies in Medical Sciences. 2009; 2 (1): 3-4. [persian]
7. Mohammadinia N, Rezaei M, Heydarikhayat N, Sharifipoor H, Darban F. [Assessing stressors and coping styles in medical sciences students]. Quarterly Journal of Nursing Management. 2012;1(1):9-16. [persian]
8. Moridi G, Khaledi S, Valiee S.[Clinical training stress-inducing factors from the students' viewpoint: A questionnaire-based study]. Nurse education in practice. 2014;14 (2): 160-3. [persian] [DOI:10.1016/j.nepr.2013.08.001]
9. Pourafzal F, Seyedfatemi N, Inanloo M, Haghani H.[Relationship between Perceived Stress with Resilience among Undergraduate Nursing Students]. Hayat 2013;19 (1): 41-52. [persian]
10. Salehabadi S, shahri MG, Nasrollahi S, Akbarzadeh M, Mircholi N. [Clinical education problems and ways of enhancing its quality from the perspective of clinical instructors and students of nursing and midwifery at sabzevar university medical sciences in 2008]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2014; 20 (4): 539-46. [persian]
11. Tavakoli M, Khazaei T, Tolyat M, Ghorbani S. [The Quality of clinical education from the viewpoints of students and instructors of paramedical and nursing-obstetrics schools of Birjand University of Medical Sciences]. Daneshvar Medical Journal 2014; 21 (110): 41-8. [persian]
12. Moaddab N, Mohammadi E, Bazrafkan L. [The Status of Feedback Provision to Learners in Clinical Training from the Residents and Medical Students' Perspective at Shiraz University of Medical Sciences, 2014]. MEDIA 2014; 6 (1): 58-63. [persian]
13. Ziaee S. [Clinical education stressors from the view point of Midwifery Students of Islamic Azad University, Kazerun Branch]. Development Strategies in Medical Education 2014;1(2): 27-36. [persian]
14. Haresabadi M, Tabatabaeichehr M, Rezaeian SM, Bardar MM, fariman SK. [Stress sources and its related factors in clinical training of midwifery students in North Khorasan University of Medical Sciences in 2011]. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences ; (Student Research Committe Supplementary) 2014;5 (5): 969-76. [persian]
15. Nugraheny E, Claramita M, Rahayu GR, Kumara A. [Feedback in the nonshifting context of the midwifery clinical education in Indonesia: A mixed methods study]. Iranian journal of nursing and midwifery research 2016; 21 (6):628. [DOI:10.4103/1735-9066.197671]
16. Moridi G, Valiee S, Khaledi S, Fathi M, Shafiean M, Gharibi F. [Clinical Education Stressors from the Perspective of Students of Nursing, Midwifery, and Operating Room: A Study in Kurdistan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2012;11(7): 675-84. [persian]
17. Delaram M, Aien F. [Survey of delivery room Stressors in Hajar hospital, 2000]. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2000;2(2):28-33. [persian]
18. Nazari R, Beheshti Z, Arzani A, Hajihossaini F, Saatsaz S, Bijani A. [Stressors in clinical education of Nursing and Midwifery in Amol]. Journal of Babol University Of Medical Sciences 2007;9 (2): 45-50. [persian]
19. Geranmayeh M, Rezaeipour A, Haghani H, Akhoondzadeh E. [The impact of training on the application of palliative methods for labor pain reduction]. Hayat. 2006;12 (2):13-21. [persian]
20. YazdankhahFard M, Pouladi S, Kamali F, Zahmatkeshan N, Mirzaei K, Akaberian S, et al. [The Stressing Factors in ClinicalEducation: The Viewpoints of Students]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 8 (2):341-9. [persian]
21. Saki M, Gholami M, Jariani M, Asti P. [The study of stressful factors in clinical education for nursing students studying in Nursing and Midwifery college in KhorramAbad]. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 2012;10 (2):0-. [persian]
22. Mirzaee O, Vaghei S, Koushan M. [the effect of communicative skills on the perceived stress of nursing students]. Nurse education in practice 2010;17 (2): 88-95. [persian]
23. Pazokian M, Rassouli M. [Challenges of nursing clinical education in world]. Journal of Medical Education Development. 2012;5 (8):18-26. [persian]
24. Timmins F, Kaliszer M. Aspects of nurse education programmes that frequently cause stress to nursing studentsâ€"fact-finding sample survey. Nurse Education Today 2002; 22 (3):203-11. [DOI:10.1054/nedt.2001.0698]
25. Amiraliakbary S, Arfaie K, Alivi-majd H. Midwifery Students' Viewpoints on Occupational Stressors of Midwifery Profession. Iran Journal of Nursing 2008; 21 (54): 25-30. [persian]
26. Taghavi Larijani T, Ramezani F, Khatoni AR, Monjamed Z. Comparison of the sources of stress among the senior Nursing and Midwifery Students of Tehran Medical Sciences Universities. Hayat 2007;13 (2): 61-70. [persian]XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها