:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 48-39 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط موفقیت تحصیلی دانشجویان با منبع کنترل (درونی – بیرونی)
زهره سلملیان*، احسان کاظم نژاد، بهاره غلامی چابکی
گروه پرستاری (آموزش بهداشت)، دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، لنگرود، ایران ، salmalian2009@gmail.com
چکیده:   (1441 مشاهده)
مقدمه: موفقیت تحصیلی از دیدگاه ­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است اما یکی از مهم ­ترین عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی ویژگی­ های شخصیتی افراد است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط موفقیت تحصیلی با منبع کنترل (درونی- بیرونی) در دانشجویان انجام شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در بین 330 دانشجوی دانشکده­های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی لنگرود از طریق نمونه­ گیری در دسترس در سال 1393 انجام گرفت. ابزار گرد­آوری داده­ ها پرسشنامه مقیاس منبع کنترل جولیان راتر بود. داده­ ها از روش­ های آمار توصیفی و استنباطی کای­دو، آنالیز واریانس یک­ طرفه، پیرسون، توکی وt-test  با استفاده از نرم ­افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که از دانشجویان مورد مطالعه 20/9 درصد مذکر با میانگین معدل 1/69±15/87 و 71/9درصد افراد مونث با میانگین معدل 0/97±16/8و 55 درصد با منبع کنترل بیرونی و 45 درصد با منبع کنترل درونی بودند. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین معدل با منبع کنترل از لحاظ آماری رابطه معنی­ دار وجود ندارد.
نتیجه گیری: اکثر دانشجویان از موفقیت تحصیلی برخوردار بودند. اما دانشجویان با منبع کنترل بیرونی، مونث، دارای مادران تحصیل کرده و وجود رضایت­مندی از محیط رشد و تربیت خانوادگی، میزان موفقیت تحصیلی بالاتری نسبت به سایر دانشجویان داشتند.
واژه‌های کلیدی: موفقیت تحصیلی، کنترل درونی- بیرونی، دانشجویان
متن کامل [PDF 214 kb]   (545 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1240 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Behnam pour N, Heshmati H, Rahimi S. [Satisfaction College of Health and Allied Medical Sciences of self-discipline]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 12 (8): 616– 618. [Persian]
2. Benjamin Bloom. [ human characteristics of school learning]. Translated by Saif AA . 2nded. Tehran:Tehran University; 1995.
3. Raeisoon MR, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M, Sharifzadeh Gh. [An investigation of the relationship between self-cncept, self-esteem, and academic achievement of students in the nursing-midwifery faculty in Qaen during 2012-13 academic year]. Mod Care J 2014; 11(3): 236-42. [Persian]
4. Mohammadi Y, Kazemi S, Hajabadi M, Raisoon MR.[The relationship between physiological learning styles, creativity, and academic achievement among students at Birjand University of Medical Sciences during the academic year 2013- 2014]. Mod Care J 2014; 11(4): 275-82. [Persian]
5. Khoynejhad Gh, Rajaei A, Shakib A. [Comparison of stress in school managers with internal and external locus of control]. Journal of Psychology, Islamic Azad University Bojnourd fall 1998; 4(16): 1-17. [Persian]
6. Kooranian F, Khosravi AR, Esmaeeli H. [The relationship between hardiness/ locus of control and burnout in nurses]. Horizon Med Sci 2008, 14(1): 58-66. [Persian]
7. Rasouli Z, Farahbakhsh K. [The relationship between attachment styles and locus of control and maritaladjustment]. Andisheh va Raftar 2009; 13(14): 17-24. [Persian]
8. Sheibani O, AkhavanTafti M. [The cognitive approach on self-confidence of the girl students with academic failure]. ZJRMS 2011, 12(5): 84-88. [Persian]
9. Rio, JM, motivation and emotion. Translated by Syed Mohammady Y . Educational research .24 th ed tehran: shahin; 2015. [Persian]
10. Borich,G.D,and Tombaric, M.L. Educational Psychology. Harper Collins Callage Publisher. NewYork: 1995.
11. Licht BG. Cognitive-motivational factors that contribute to the achievement of learning-disabled children. JLearnDisabil 1983; 16 (8): 483-90. [DOI:10.1177/002221948301600812]
12. Karimi A. Social psychology theory, concepts and application. 3rd ed. Thran: Arasbaran; 2005. [Persian]
13. Klein J.D, and Keller JM. Influence of student ability, locus of control and type of instructional control on performance and confidence. Journal of educational research1990.83 )3(: 140-146.
14. Kalantarkousheh S.M, Mohagheghi H, Hosseini S.M. [Surveying the Relationship between Locus of Control and Academic Achievement among Students at Allameh Tabataba'i University]. International Journal of Physical and Social Sciences.2013.3(12) :378-389.
15. MirzaeiAlavijeh M, Rajaei N، Rezaei F. [Comparison of self-esteem, locus of control and their relationship with univercity students’ educational status] - Journal of Training and Development Center for Medical Sciences of Yazd 2012. 7 (1): 71- 58. [Persian]
16. Mohammadi Y, Kaykha A, Sadeghi A. [ Relationship of Metacognition Learning Strategy and Locus of Control with Academic Achievement of Students]. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences 2015; 8 (5): 323-328. [Persian]
17. Yasaminejad P, Dabir M, Gol-Mohammadian M. [relationship between extraversion -introversion source control and academic achievement in girls]. Journal of Educational Psychology 2010;7 (12): 113 – 130. [Persian]
18. Bagherzade Ledary R, Sadqy MR, Haghshenas MR. [ relationship between locus of control and academic achievement of students] . Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2010; 20 (77): 35-30. [Persian]
19. Fayaz I, Kazemi S, Raeisoon MR. [The Relationship Between Learning Motivational Beliefs and Control Source Dimensions with Academic Achievement of Students in Birjand University of Medical Sciences]. Research in Medical Education 2016;8 (2): 71-76. [Persian]
20. Hosseini M, Dejkam M, Mirlashari J. [Correlation between Academic Achievement and Self–esteem in Rehabilitation Students in Tehran University of Social Welfare & Rehabilitation]. Iranian Journal of Medical Education 2007; 7(1): 137-141. [Persian]
21. Khadivi A, VakilyMafakhery A. [ Relationship between achievement motivation, locus of control,self-concept and academic achievement].Journal of Education Sciences 2011 ;4(13): 45- 66. [Persian]
22. Koushki Sh, Khalilifar M. [ Religious attitudes and locus of control]. Andisheh and Raftar 2010: 15(4): 33-40. [Persian]
23. Rasouli Z, Farahbakhsh K. [ The relationship between attachment styles and locus of control and marital adjustment]. Andisheh and Raftar 2009; 13(14): 17-24. [Persian]
24. Rashidei E, ShahrAray M. [Survey relationship between creativity and locus of control]. Journal of fresh ideas In Educational Sciences 2008; 3(3): 83 -99. [Persian]
25. Yoselyani Gh M. Habibi M, [Soleymani S [The relationship between discipline desired behavior and family functioning, locus of control and self-esteem of students]. Journal of school psychology 2012; 1 (2): 114-134. [Persian]
26. Barzegar F, Salehpoor M, Emam Jomeh MR. [The relationship between locus of control and Self-Esteem with creativity in Ardekan city high schools studenst]. Journal of school psychology 2014. 3(4): 157-165. [Persian]
27. Biyabangard E.[The relationship between self-esteem,achievement motivation, and academic achievement among high school students in Tehran]. Q J Psychol Stud 2006; 1(4): 5-21. [Persian]
28. Heydari A, Koshan M. [Study of the locus of control and its relationship with the education progress of students of nursing]. Journal of Sabzevar School of Medical Sciences 2002; 9(25): 4-11. [Persian]
29. Shaffer DR.[Social and personality development].6th ed. USA: Wadsworth Thomson Learning; 2000.
30. Abdollahi AA, Fathi A. [ Investigate the relationship between self-efficacy beliefs and locus of control academic achievement]. Journal of Educational Studies and Psychology 2005; 6(1): 137-150. [Persian]
31. Schelee BM, Mullis AK.Z, Shiner M. [ Parents social and resource capital: predicators of academic achievement during early childhood]. Child Youth ServRew 2009;3(2): 227- 234. [DOI:10.1016/j.childyouth.2008.07.014]
32. Hosseini-Nasab Seyed D. Vojdanparast H. [The relationship between self-esteem and academic achievement of students in basic sciences, human sciences, teacher education institutions - University College of Human Sciences Literature Tabriz 2003; 45 (183-184): 101-125. [Persain]
33. Prvryan H.[The relationship between extraversion -introversion source control and academic achievement of students in Engineering and humanities]. [dissertation]. University of Science and Research Branch. 2003. [Persian]
34. Salmalian Z, Kazemnezhad Leili.[E-Correlation between self-concept and academic achievement of students]. Journal of Holistic Nursing Comprehensive Gynecology; 24 (71): 40-47. [Persian]
35. Darayi J. [Correlation burley family, social base and place control with achievement motive at student year 3 medium at year academic 1998-1999]. Q Educ 2006; 3 (17) :44-9. [Persian]
36. Grant Results. Time pressures leave doctors dissatisfied. [Cited 2006 Sept20 ] Available from: http://education.sums.ac.ir/rules/rahnama.html.XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها