:: دوره 7، شماره 3 - ( 7-1394 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 20-28 برگشت به فهرست نسخه ها
دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد الگوهای ارزشیابی تحصیلی: سال 1393
مصطفی شیخ زاده، بهرام نبی لو* ، شیوا بابایی
گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، ارومیه، ایران ، bnabil@umsu.ac.ir
چکیده:   (3234 مشاهده)

مقدمه: نظام آموزش عالی سرمایه انکار­ناپذیر هر کشوری بوده و نقش­های مختلفی در جوامع به عهده دارد. اطمینان از کسب دانش، مهارت و صلاحیت­های لازم توسط دانش آموختگان و ارزشیابی به عنوان یک امر مدیریتی از ضروریات این نظام است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی شیوه های متداول ارزشیابی تحصیلی از نظر اعضای هیات علمی انجام شد.

روش­ها: در این بررسی توصیفی تحلیلی در سال 1392، تعداد 167نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به­روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا انجام شد. داده­ها با استفاده از آزمون رتبه­ایی فریدمن، آزمون t مستقل و آنالیز واریانس و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: از مجموع 165 نفر پاسخ­گو، 27 نفر مدرک PhD و 108 نفر دکترای تخصصی پزشکی داشتند. از نظر اعضای هیات علمی، الگوهای مشارکتی و هدف­آزاد الگوهای مطلوب­تری بودند. تحلیل نتایج نشان داد ترجیح الگوها براساس سابقه تدریس، جنسیت و پست مدیریتی معنی­دار نبود. آنالیز واریانس و آزمون LSD نشان داد در الگوی هدف­گرا تفاوت میانگین نمرات در رتبه دانشیار (95/3) با رتبه استادیار (62/3) معنی­دار بود  )013/0(P= و در الگوی مدیریت­گرا نیز تفاوت میانگین نمرات در رتبه مربی (66/4) با رتبه استادیار (38/4) معنی­دار بود ) 042/0(P=.

نتیجه­ گیری: دیدگاه­ها و علایق اعضای هیات علمی در مورد الگوها نشان داد توجه صرف به اهداف تعیین شده و نتایج برنامه­ها کافی نیست. لذا می­بایست به نتایج پیش­بینی نشده و واقعی و مشارکت دادن ذینفعان و بخصوص دانشجویان نیز که در انتخاب الگوی ارزشیابی نقش مهمی دارند توجه شود. این امر موجب افزایش اعتبار ارزشیابی و اثربخشی آن خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: سنجش، آموزش، دانشکده، ارزشیابی
متن کامل [PDF 404 kb]   (1013 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (700 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Al-Hawaj AY, Elali W, Twizell EH.Higher Education in the Twenty-First Century: Issues and Challenges. London: Taylor & Francis Group;2008.
2. Luc W, Sjur B.The Public Responsibility for Higher Education and Research Strasbourg, France: Council of Europe Publishing; 2005.
3. Archer L, Hutchings M, Ross A, Leathwood C, Gilchrist R, Phillips D. Higher Education and Social Class: Issues of Exclusion and Inclusion. London: Taylor & Francis e-Library; 2005.
4. Benjamin R, Klein S. Assessment versus Accountability in Higher Education: Notes on Reconciliation. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Commissioned Paper Series: 2007; 1-26.
5. Mohammadi R. [Practical instruction for Internal Evaluation in Iran Higher Education]. Tehran: The National Organization of Educational Testing in Iran (NOET) Publishers; 2004.[ Persian]
6. Holte-McKenzie M, Forde S, Theobald S. Development of a participatory monitoring and evaluation strategy. Evaluation and Program Planning 2006; 29: 365–376.
7. Cannon R, Newble D. A handbook for teachers in universities and colleges: a guide to improving teaching methods. 4th ed. London: Kogan Page; 2000.
8. Bazargan A. [Educational Evaluation (Concepts, Models and Operational Process)].6th ed. Tehran: SAMT; 2008. [ Persian]
9. Eseryel D. Approaches to evaluation of training: theory and practice. Educational Technology & Society 2002; 5(2): 93‐8.
10. Bola HS.[ Evaluation of educational designs and plans for development]. Translated. Khodayar Abily, Tehran: International Publication Institute for Training Adults; 1995.
11. Stufflebeam D L. Evaluation Models. New Directions for Evaluation 2001:89; 7-98.
12. Worthen BR, Sanders JR. Educational Evaluation: Alternative approaches and practical guidelines, New York: Longman; 1987.
13. House ER. Assumptions underlying Evaluation models in Modaus GF, Scriven M, and Stufflebeam DL. Evaluation models: Boston: kluwer – nijhoff publishing; 1988.
14. Segerholm C. The Quality Turn: Political and Methodological Challenges in Contemporary Educational Evaluation and Assessment. Education Inquiry 2012; 3(2): 115-122.
15. Al-Kharusi H, Aldhafri S, Alnabhani, H, Alkalbani M. Educational assessment attitudes, competence, knowledge, and practices: An exploratory study of Muscat teachers in the Sultanate of Oman. Journal of Education and Learning 2012;1(2):217-232.
16. Koh KH. Improving teachers’ assessment literacy through professional development. Teaching Education 2011; 22 (3): 255-276.
17. Fan Y, Wang T, Wang K. A web-based model for developing assessment literacy of secondary in-service teachers. Computers & Education 2011); 57:1727-1740.
18. Vassar M, Wheeler DL, Davison M, Franklin J. Program Evaluation in Medical Education: An Overview of the Utilization-focused Approach. Journal of Educational Evaluation for Health Professions 2010;7:1.
19. Stavropoulou A, Stroubouki T. Evaluation of educational programmes: The contribution of history to modern evaluation thinking. Health Science Journal 2014; 8: 193–204.
20. Yamani N, Yousefy AR, Changiz T. Proposing a participatory model of teacher evaluation. IJME 2006; 6:115–22.
21. Sepahvand MJ, Khaghanizadeh M.[Models of education evaluating in nursing].Baqiyatallah university nursing school quarterly 2013;51:47-56 .[ Persian]
22. Ghaedi Y, Dibavajari M. [ Proposing a framework for evaluation of philosophy as a course for children]. New Thoughts on Education 2012; 7(4): 35-58.[ Persian]
23. Muresan L. Quality enhancement in higher education through self-evaluation and targeted professional development .Symposium “Educational Technologies on Electronic Platforms in Engineering Higher Education” May 8- 9, 2009, Technical University of Civil Engineering of Bucharest. Bucharest.
24. Joyes G. An evaluation model for supporting higher education lecturers in the integration of new learning technologies .Educational Technology and Society 2000; 3 (4): 56-68.
25. Clerici R, Castiglioni M, Grion V, Zago G, Da Re L. A participative approach to evaluation of graduates' professional outcomes. Universal Journal of Educational Research 2014; 2(6):454-469.
26. Könings KD, Brand-Gruwel S, Van Merriënboer JJG. An approach to participatory instructional design in secondary education: an exploratory study. Educational Research 2010.52: 45–59.
27. Chouinard JA, Cousins JB. Participatory evaluation for development: Examining research-based knowledge from within the African context. African Evaluation Journal 2013; 1(1): 1-9.
28. Changiz T, ShaterJalali M, Yamani N. [ Exploring the Faculty Members’ Expectations from Educational Development Centers in Medical Universities: A Qualitative Research]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 12 (12):947-964.[ Persian]
29. KimpelLM.Changing faculty perceptions and perspectives: A case study at a private. [Dissertation]. Midwestern: Liberal Arts University; 2010.
30. Van de Ven P, Aggleton P. What constitutes evidence in HIV/AIDS education? Health Educ Res 1999; 14(4):461-71.
31. Komeili G, Rezaei G. [ Study of Student Evaluation by Basic Sciences` Instructors in Zahedan University of Medical Sciences in 2001]. Iranian Journal of Medical Education. 2002; 4:46-53. [ Persian]
32. Shirbagi N. Iranian University Teachers and Students' Views on Effectiveness of Students’ Evaluation of Teaching. Quality of Higher Education 2011; 8(8): 118 -131.
33. Lakhal S, Sévigny S, Frenette E. Personality and preference for evaluation methods: A study among business administration students. Studies in Educational Evaluation 2013; 39(2); 103-115.
34. Hossini M, Sarchami R. Attitude of students of Qazvin Medical University towards priorities in teachers' assessment. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2002; 6(2):33-37. [ Persian]
35. Arab Kheradmand A, Hajaghajani S. Investigating views of Semnan University of Medical Sciences Teachers on the effect of evaluation on teaching and assessing their satisfaction from evaluation. Teb va tazkiyeh 1997; 26(3):26-30. [ Persian]
36. Scriven M. The methodology of evaluation. AERA monograph series on curriculum evaluation. Chicago: Rand McNally; 1967.
37. Dent JA, Harden RM. A practical guide for medical teachers.1st ed. Edinburgh, Churchill Livingstone: 2001.
38. Youker Brandon W, Ingraham A. Goal-free evaluation: An orientation for foundations’ evaluations. The Foundation Review2013; 5(4): 53–63.
39. Youker Brandon W, Ingraham A,Bayer N. An assessment of goal-free evaluation: Case studies of four goal-free evaluations. Evaluation and Program Planning 2014; 46: 10–16.XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( 7-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها