:: دوره 6، شماره 2 - ( 7-1393 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 51-58 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان با خودارزیابی آن‌ها
مهندس سکینه مهدوی* ، خانم سودابه زارع، مهندس نیره نعیمی
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد،ایران ، smahdavi125@yahoo.com
چکیده:   (3329 مشاهده)

  مقدمه: موضوع ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید فاکتور بسیار مهمی جهت برنامه­ریزی و بهبود وضعیت آموزشی در دانشگاه­ها می­باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید تـوسط دانشجویان با خودارزیابی اساتید انجام شد.

  روش­ها: در این مطالعه که به روش توصیفی – تحلیلی در دانشکده بهداشت، تغذیه و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. تعداد 31 نفر از اساتید به روش سرشماری انتخاب شدند که هر استاد علاوه بر خودارزیابی، توسط 10 دانشجو که به روش تصادفی انتخاب شده­ بود مورد ارزشیابی قرار گرفت به طوری که در کل، تعداد310 نفر دانشجو در مطالعه شرکت داشتند. برای جمع­آوری داده­ها دو پرسشنامه متناظر براساس مقیاس لیکرت استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه­های دانشجویان برابر 81/0 و برای پرسشنامه­های اساتید برابر 87/0 بدست آمد و روایی پرسشنامه­ها مورد تایید افراد آگاه و باتجربه تایید گردید. داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون آماری t مستقل تجزیه و تحلیل شد.

  یافته­ها: میانگین کل و انحراف معیار نمرات خودارزیابی عملکرد آموزشی اساتید 52/ 7 ± 82/40 بدست آمد درحالی که میانگین کل و انحراف معیار نمرات ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید، توسط دانشجویان13/4 ± 07/40 بدست آمد. نتایج نشان داد که میانگین نمره کل خودارزیابی اساتید بالاتر از میانگین کل نمره ارزشیابی آن­ها توسط دانشجو بود اما نتایج تجزیه و تحلیل میانگین کل نمره از نظر دانشجویان و خودارزیابی اساتید براساس آزمون آماری t مستفل با هم تفاوت معنی­داری وجود نداش ت (38 /0 p= ).

  نتیجه­گیری : در راستای بهبود عملکرد آموزشی اساتید علاوه بر ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان، استفاده از روش خود­ارزشیابی اساتید به عنوان یک روش مکمل توصیه می­شود

واژه‌های کلیدی: دانشجو، ارزشیابی، هیات علمی
متن کامل [PDF 455 kb]   (1404 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1126 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( 7-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها