[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 4 - ( 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 3-12 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط وضعیت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
لیلا قنبری افرا ، زهرا علی اکبرزاده آرانی* ، خانم سمیه سلمانی ، زهرا فرقدانی
گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران و گروه سالمندشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران ، zaliakbarzade@gmail.com
چکیده:   (416 مشاهده)
مقدمه: عدم علاقه و انگیزش تحصیلی دانشجویان چالش اساسی پیش ­روی آموزش بالینی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط وضعیت آموزش بالینی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان اتاق عمل و هوشبری انجام شد.
روش ­ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی (از نوع مقطعی) برروی 104 دانشجوی هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ­ها در این پژوهش دو پرسشنامه بررسی وضعیت آموزش بالینی و انگیزش تحصیلی هارتر بود. به­ منظور توصیف وضعیت آزمودنی­ ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)  استفاه و داده ­ها از طریق آزمون­ های t مستقل و پیرسون و رگرسیون خطی با نرم ­افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ­ها: میانگین نمره وضعیت آموزش بالینی دانشجویان هوشبری 71/12±73/73 و دانشجویان اتاق عمل 10/29±75/46 بود. همچنین میانگین نمره انگیزش تحصیلی در دانشجویان هوشبری 9/75±67/7 و اتاق عمل 10/07±67/07 بدست آمد. بین وضعیت آموزش بالینی و انگیزش تحصیلی ارتباط معنی­ داری مشاهده شد (24/0=r).
نتیجه ­گیری: با توجه به مطلوب نبودن کامل وضعیت آموزش بالینی دانشجویان و وجود رابطه معنی­ دار بین وضعیت آموزش بالینی و انگیزش تحصیلی، لذا توجه بیشتری از طرف مسئولان، اساتید و کارشناسان در جهت ارتقای آموزش بالینی در چهار حیطه اهداف و برنامه آموزشی، مربی، برخورد با دانشجو و نظارت و ارزشیابی پیشنهاد می­ گردد.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش بالینی، دانشجویان، انگیزش
متن کامل [PDF 749 kb]   (131 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (89 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بالینی
فهرست منابع
1. Mazloomy S, Ehrampoush M, Servat F, Askarshahi M. [Assessment of academic motivation and its relationship with health-risk behaviors in male students of Yazd University]. SSU_Journals 2010;18(3):184-90. [Persian]
2. Zaregar M, Ebrahimipour H, Shaabani Y, Hooshmand E. [The Relationship between Motivation and Academic Burnout among Students of Health School], Mashhad University of Medical Sciences. DSME 2017;4(1):40-50. [Persian]
3. Esmaeilpour-Bandboni M, Naderi Shad S, Kobrai F, Gholami-Chaboki B. [Students' Viewpoints about Academic Failure and Some Related Factors in Guilan University of Medical Sciences ]. rme. 2017; 9 (3) :72-65. [Persian] [DOI:10.29252/rme.9.3.73]
4. Vahabi S, Ebadi A, Rahmani R, Tavallaei A, Khatouni A, Tadrisi S, et al. [Comparison of the status of clinical education in the views of nursing educators and students]. ESMS 2011;3(4):179-82. [Persian]
5. Lotfi Azimi A, Ebrahimi Ghavam S. [Motivational styles and academic achievement: The mediating role of academic self-concept]. Journal of developmental psychology 2015; 11(43): 247-57. [Persian]
6. Kusurkar RA, Ten Cate TJ, Vos CM, Westers P, Croiset G. How motivation affects academic performance: A structural equation modeling analysis. Advances in Health Sciences Education 2013; 18(1):57-69. [DOI:10.1007/s10459-012-9354-3]
7. D Deci EL, Ryan RM. Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determi- nation theory. Oxford handbook of human motivation. Oxford, UK: Oxford University Press; 2012. [DOI:10.1093/oxfordhb/9780195399820.013.0006]
8. Lynch AD, Lerner RM, Leventhal T. Adolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school- wide peer culture. Journal of Young Adolescence 2013; 42(1):6-19. [DOI:10.1007/s10964-012-9833-0]
9. Clark MH, Schroth CA. Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Individual Differences 2010;20(1):19-24. [DOI:10.1016/j.lindif.2009.10.002]
10. Roshan Milan S, Aghaii Monvar I, Kheradmand F, Saboory E, Mikaili P, Masudi S et al . [A study on the academic motivation and its relation with individual state and academic achievement on basic medical students of urmia university of medical sciences]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2011; 9 (5):357-66. [Persian]
11. Sadeghi H, Talebi Z, Jadid Milani M, Mirmosavi S. [Relationship between Clinical Education Environment and Clinical Self-Efficacy in Nursing Students of Sabzevar University of Medical Sciences, 2012]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2015: 22(2); 506-515. [Persian]
12. Saeedi M, Parvizy S. Strategies to promote academic motivation in nursing students: A qualitative study. J Educ Health Promot 2019; 8(1): 86.
13. Yazdankhah Fard MR, Pouladi S, Kamali F, Zahmatkeshan N, Mirzaie K, Akaberian S, et al. [The Stressing Factors in Clinical Education: The Viewpoints of Students]. Iranian Journal of Medical Education 2008;8(2):341-50. [Persian]
14. Steven A, Magnusson C, Smith P, Pearson PH. Patient safety in nursing education: contexts, tensions and feeling safe to learn. Nurse Educ Today 2014;34(2):277-84. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.04.025]
15. Heshmati H, darvishpour K. [Effective Factors in Clinical Education Quality from the Viewpoints of Operation Room and Anesthesiology Students in Torbat Heydarieh University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2015; 15 :601-12. [Persian]
16. Tazakori Z, Mehri S, Mobaraki N, Dadashi L, Ahmadi Y, Shokri F & et al. [Factors Affecting on Quality of Clinical Education from Perspectives of Operating Room Students]. Journal of Health and Care 2015;17(2):128-36. [Persian]
17. Isik U, Wouters A, Ter Wee MM, Croiset G, Kusurkar RA. Motivation and academic performance of medical students from ethnic minorities and majority: a comparative study. BMC Med Educ 2017;17(1):233. [DOI:10.1186/s12909-017-1079-9]
18. Ghorbanian N, Abdollahzadeh Mahlani F, Kazemi Haki B. [Effective Factors on Clinical Education Quality; Anesthesiology and Operating Room Students View]. Scientific journal of Education Strategies in Medical Sciences 2014; 6(4):235-9. [Persian]
19. Bahrami Babaheidary T, Sadati L, Golchini E, Mahmudi E. [Assessment of Clinical Education in the Alborz University of Medical Sciences from Surgical Technology and Anesthesiology Students' Point of View]. Alborz University Medical Journal 2012;1(3):143-50. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.aums.1.3.143]
20. Harter S. A new self‑report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. J Dev Psychol 1981;17(3):300-12. [DOI:10.1037/0012-1649.17.3.300]
21. Lapper MR, Corpus JH, Iyengar SS. Intrinsic and extrinsic motivation in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology 2005; 97(2): 184-96. [DOI:10.1037/0022-0663.97.2.184]
22. Bohrani M. [The study of validity and reliability of Harter's scale of educational motivation]. Psychol Stud J 2009;5(1):51-72. [Persian]
23. Hojati M, Rezaei F, Iravani MR. [Study the Effects of Cognitive and Metacognitive Learning Strategies to Increase Student Motivation and Probation of Sama Vocational Schools Probation Students of Najaf Abad Branches in School Year 2013-2014]. UJMAS 2014; 2(2): 35-40. [Persian]
24. Noruzi R, Nosrati Heshi K, Hatami M, Motagi Z. [Evaluating the Relationship between University Atmosphere and University Students' Educational Motivation. (Contact Quality, Cooperation Quality, Student-Centeredness, Emotional Relations) (Case Study)]. Culture in the Islamic University 2015; 5 (14): 76-100. [Persian]
25. Hanifi N, Delkhosh M, Parvizy S. Motivation in the Clinical Education of Nursing Students: A Hybrid Concept Analysis Method. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2018;7(4):19-31.
26. Movlavi P, Rostami Kh, Fadaenaeeni AR, Mohammadnia H, Rasoolzadeh B. [Investigating the Effective Factors in Reducing Students' Motivation in Ardabil University of Medical Sciences]. Journal of Medical Council of Iran 2007;25(1):53-8.
27. Rabbani Z, Talepasand S, Rahimian Boogar E, Mohammadifar M. [The Relation of Classroom Instructional Quality and Cognitive Appraisals with Academic Emotions and its Motivational Outcomes]. Journal of Psychology 2018;22(2): 202-19. [Persian]
28. Jafarzadeh S, fereidouni A, khiyali Z. [Evaluation the Quality of Clinical Education from Perspectives of Operating Room Students, in Fasa University 2016]. Journal of Fasa University of Medical Sciences 2019;8(4):1046-55. [Persian]
29. Azimi N, Bagheri R, Mousavi P, Bakhshandeh-Bavrsad M, Honarjoo M. [The Study of Clinical Education Problems and Presenting Solutions for improvement its Quality in Midwifery]. Research in Medical Education 2017; 8 (4) :43-51. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.43]
30. Sadeghian E, Mohammadi N, Bigmoradi A, Hassan Tehrani T. [Goal achievement in nursingclinical education and effective factors. Avicenna]. Journal of Nursing and Midfery Care. 2016; 24(3):138-47. [Persian] [DOI:10.21859/nmj-24031]
31. Yaghobi A, Jahan F, Noghabi R, Rashid Kh. [Effectiveness of Goal Setting training on achievement goals and achievement motivation]. Cognitive strategy in learning 2015; 3(5):91-105. [Persian]
32. Ghafourifard M, Bayandor A, Zirak M. [Clinical education status in educational centers affiliated to Zanjan University of medical sciences from viewpoints of nursing and midwifery students]. J of Educ Development in Zanjan Med Sci 2016; 8(20): 8-20. [Persian]
33. Tempelaar DT, Gijselaers WH, van der Loeff SS, Nijhuis JF. A structural equation model analyzing the relationship of student achievement motivations and personality factors in a range of academic subject-matter areas. Contemporary Educational Psychology 2007; 32(1):105-31. [DOI:10.1016/j.cedpsych.2006.10.004]
34. Pelaccia T, Viau R. Motivation in medical education. Med Teach 2017; 39(2):136-140. [DOI:10.1080/0142159X.2016.1248924]
35. Fotoukian Z, Hosseini SJ, Beheshti Z, Zabihi A, Aziznejad P, Ghaffari F. [Clinical Education Status According to the Nursing Students' Point of View, Babol Medical Sciences University]. Medical Education 2013;1(1):26-33. [Persian]
36. Bakhshandeh bavarsad M, Hakim AS, Azimi N, Latifi M, Ghalvandi H. [Nursing Students Viewpoints about Educational Motivation and its Related Factors in Ahvaz]. Jundishapur University of Medical Sciences. RME 2015;7(1):35-44. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.7.1.35]
37. Heideri A, Asgari P, Saedi S, Mashak R. [The relationship between academic motivation, achievement motive, and educational environment for female student]. Scientific Research Quarterly of Woman and Culture, 2015; 7(24): 95-107. [Persian]
38. Rezaei B. [Quality of clinical education (A case study in the viewpoints of nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Falavarjan Branch)].Educ Strategy Med Sci 2016; 9(2):106-17. [Persian]
39. Mirzabeigi G, Sanjari M, Shirazi F, Heidari S, Salemi S. [Nursing Students'and Educators'views About Nursing Education In Iran]. IJNR 2011; 6 (20): 64-74. [Persian]
40. Ghanbari A, Monfared A. [Survey of clinical evaluation process based on logbook and cognitive and psychomotor learning in nursing students]. RME 2014; 6 (2): 28-35. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.6.2.28]
41. Izadi A, Torabi M, Hasani P, oshvandi k. [Pathology of "clinical education" from perspective of nursing students: a qualitative content analysis]. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2015; 13 (1) :9-18. [Persian]
42. Orsini C, Evans P, Binnie V, Ledezma P, Fuentes F. Encouraging intrinsic motivation in the clinical setting: teachers' perspectives from the self‐determination theory. European Journal of Dental Education 2016; 20(2):102-11. [DOI:10.1111/eje.12147]
43. Shadadi H, Sheyback M, Balouchi A, Shoorvazi M. The barriers of clinical education in nursing: A systematic review. Biomedical Research 2018;29(19):3616-23. [DOI:10.4066/biomedicalresearch.29-18-1064]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghanbari afra L, Aliakbarzadeh Arani Z, Salmani S, Farghadanai Z. The Relationship between Clinical Education Status and Academic Motivation in Students of Qom University of Medical Sciences. rme. 2019; 11 (4) :3-12
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-850-fa.html

قنبری افرا لیلا، علی اکبرزاده آرانی زهرا، سلمانی سمیه، فرقدانی زهرا. ارتباط وضعیت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1398; 11 (4) :3-12

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-850-fa.htmlدوره 11، شماره 4 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education