[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 4 - ( 1397 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 3-11 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی اجرای فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی با تلفن همراه بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری در کارورزی مراقبت ویژه
مینا رنجبر دلبر ، شیرین حسنوند* ، طاهره طولابی ، فرزاد ابراهیم زاده ، نسرین گله دار
گروه پرستاری داخلی - جراحی و مراقبت ویژه، مرکز تحقیقات اجتماعی عوامل موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران ، hasanvand.sh1390@gmail.com
چکیده:   (1188 مشاهده)
مقدمه: نقشه مفهومی، ابزاری مفید برای ارائه مراقبت طبق فرآیند پرستاری است. با توجه به دسترسی فراگیران به تلفن همراه و همچنین نقش این ابزار در افزایش مهارت­های آنان در استفاده از فرآیند پرستاری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اثربخشی فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی با تلفن همراه بر خودکارآمدی دانشجویان در کارورزی مراقبت ویژه انجام شده است.
روش ها :در این مطالعه نیمه تجربی دو گروهه ، 68 دانشجوی سال چهارم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیم­سال دوم سال تحصیلی 95- 94 با تخصیص تصادفی طبقه­ ای در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. درگروه مداخله تدریس فرایند پرستاری به روش نقشه مفهومی مبتنی بر نرم­افزار و در گروه کنترل تدریس به روش سنتی ارائه شد. خودکارآمدی فراگیران قبل و بعد از مداخله با «آزمون خودکارآمدی بالینی» مشتمل بر چهار حیطه سنجیده شد. مدیریت داده ­ها با استفاده از نرم­ افزار آماری SPSS و تحلیل  داده ­ها از طریق آماره ­های توصیفی و آزمون دقیق فیشر، استقلال مجذور کای و من ویتنی انجام شد .
یافته ها:نمره کل خودکارآمدی آزمودنی ­ها قبل از مطالعه در دو گروه تفاوت معنی­ داری نداشت، اما پس از مداخله درصد افزایش نسبی نمره خودکارآمدی بالینی کل (0/001>p) و ابعاد آن شامل بررسی (0/005=p)، تشخیص (0/002=p)، اجرا (0/005=p)و ارزشیابی (0/001>p)در گروه مداخله بیش از گروه کنترل بود .
نتیجه گیری: اجرای فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی منجر به افزایش خودکارآمدی فراگیران در عملکرد بالینی می­شود. با توجه به دسترسی آسان فراگیران به تلفن همراه، استفاده از این شیوه "با استفاده از نرم ­افزار مبتنی بر تلفن همراه" در آموزش دانشجویان پرستاری توصیه می­ شود.
واژه‌های کلیدی: نقشه مفهومی، برنامه کاربردی تلفن همراه، خودکارآمدی، دانشجویان، پرستاری
متن کامل [PDF 180 kb]   (424 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (535 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Aseratie M, Murugan R, Molla M. Assessment of factors affecting implementation of nursing process among nurses in selected governmental hospitals, addis ababa, ethiopia; cross sectional study. J Nurs Care 2014; 3: 170.
2. Ngao M. Assessing barriers to implementation of nursing process among nurses working at machakos level 5 hospitals. [dissertation]. kenia: University of Nairobi. 2015.
3. Campos de Carvalho E, Kusumota L. Nursing process: difficulties for its utilization in practice. Acta Paul Enferm 2009; 22 (Especial-Nefrologia): 554-7.
4. Khosravan SH, Khademolhosseini SM, Saadat S, Moradi Koosh F. [The effect of nursing process application on Job satisfaction in Intensive Care Units]. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac 2014; 22 (2): 33-42. [Persian]
5. Agyeman-Yeboah J, Ameyaw Korsah K, Okrah J. Factors that influence the clinical utilization of the nursing process at a hospital in Accra, Ghana. BMC Nursing 2017; 16:30. [DOI:10.1186/s12912-017-0228-0]
6. Nobahar M. [Exploration nursing care process in intensive cardiac care unit: Grounded theory]. J Qual Res Health Sci. 2015; 4 (2): 99-111. [Persian]
7. Atashzadeh Shooride F, Ashktorab T. [Factors influencing implementation of nursing process by nurses: a qualitative study]. Knowlege & Health 2011; 3 (1): 16-23. [Persian]
8. Akbari M, MSc., Shamsi A.A Survey on Nursing Process Barriers from the nurses' view of Intensive Care Units. Iranian Journal of Critical Care Nursing 2011; 3 (4): 181-186.
9. Valizadeh S, Abedi H, Zamanzadeh V, Fathiazar E. Challenges of Nursing Students during Their Study: A Qualitative Study. Research Journal of Biological Sciences 2008; 3 (1): 94-108.
10. Ghanbari A, Monfared A, Hoseinzadeh, Moaddab, Sedighi A. [The Impact of the nursing process education on critical thinking of nursing students]. Reasearch in Medical Education 2017; 9 (2): 25-33. [Persian]
11. Zare A, KargarJahromi M. [The Effect of the nursing process education according to the concept map on learning of the nursing process]. Journal of Nursing Edcation 2017; 6 (4): 65-71. [Persian]
12. Cheraghi F, Hassani P, Riazi H. [Correlation Study of Nursing Students' Self-Efficacy with Clinical Performance].Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 2011; 19 (1): 35-45. [Persian]
13. Campbel ES, Dudley K. Clinical partner model: benefits for education and service. Nurse Educator 2005; 30: 271-74. [DOI:10.1097/00006223-200511000-00013]
14. Nicklin P, Kenworthy N. Teaching & Assessing in Nursing Practice: An Experimental Approach. 3rd ed. Edinburgh: Bailliere Tindal, 2000.
15. Freiburger OA. Preceptor programs increasing student self-confidence and competency. Nurse Educator 2002; 27: 58-60. [DOI:10.1097/00006223-200203000-00004]
16. Abdoli S, Rahzani K. [Clinical conceptual map: Effective instrument on the promotion of quality of nursing care]. First Annually Congress on Effective Strategy the Promotion of Quality of Nursing Care. Yazad: University of Medical Sciences; 2004. [Persian]
17. Rezaei K, Kouhestani H, Nejat N, Ebrahimi Fakhar H. [Comparison of the effect of concept mapping and nursing process on self-regulated learning, self-efficacy and cognitive strategies in nursing students]. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2012; 10 (2): 209-218. [Persian]
18. Huckabay LM. Clinical Reasoned Judgment and the Nursing Process. Nursing Forum 2009; 44 (2): 72-8. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2009.00130.x]
19. Lai D, Mao C. A Study on Factors Affecting the Mobile Learning of Undergraduate Students in China. Creative Education 2014; 5(5); 372-375. [DOI:10.4236/ce.2014.55046]
20. Salmani N, Dehghani Kh, Salimi T, Bagheri I. [Effect of software designed by computer conceptual map method in mobile environment on learning level of nursing students]. Educ Strategy Med Sci 2015; 8 (5): 275-80. [Persian]
21. Chen CJ. Using Concept Mapping Instruction in Mobile Phone to Learning English Vocabulary. Creative Education 2014; 24; 5 (01): 4.
22. Hassani P, Cheraghi F, Yaghmaei F. [self-efficacy and self-regulated learning in clinical performance of nursing students: a qualitative research]. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8 (1): 33- 42. [Persian]
23. Saeidifard F, Heidari K, Foroughi M, Soltani A. [Concept mapping as a method to teach an evidence-based educated medical topic: a comparative study in medical students]. J Diabetes Metab Disord 2014; 13 (1): 86. [DOI:10.1186/s40200-014-0086-1]
24. Rasulzadeh NR, Gandomani HS, Delaram M, Yekta ZP. Comparing the Effect of Concept Mapping and Conventional Methods on Nursing Students' Practical Skill Score. Nursing and Midwifery Studies 2015; 4 (3): e27471.
25. Reiska P, Soika K, Möllits A, Rannikmäe M, Soobard R. Using Concept Mapping Method for Assessing Students' Scientific Literacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015; 177: 352-7. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.02.357]
26. Akbari FD, Mofrad MN, Dabirian A.The effect of concept mapping on clinical decision making skills of ICU nurses. Al Am een J Med Sci 2014; 7 (4): 312-315.
27. Monajemi A, Adibi P, Soltani Arabshahi K, Arbabi F, Akbari R, Custers E, et al. [The battery for assessment of clinical reasoning in the Olympiad for medical sciences students]. Iranian Journal of Medical Education 2011; 10 (5): 1056-1067. [Persian]
28. Mohammadpour Y, Khalilzadeh H, Habibzadezadeh H, Ahangarzadeh Rezaee S, Rasooli D. [The effect of employing clinical education associate model on clinical learning of nursing students]. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2010; 8 (4) . [Persian]
29. Hsu l. Developing concept maps from problem – based learning scenario discussion. J Adv Nurs 2004; 48 (5): 510-18. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03233.x]
30. Mosavi, F. [The promotion of students' self-efficacy in science class through teaching approach based on conceptual maps]. Journal of pouyesh in education and counsultation 2016; 2:42-58. [Persian]
31. Hwang GJ, Wu CH, Kuo FR. Effects of Touch Technology-based Concept Mapping on Students' Learning Attitudes and Perceptions. Educational Technology & Society 2013; 16 (3): 274-85.
32. Wu PH, Hwang GJ, Milrad M, Ke HR, Huang YM. An innovative concept map approach for improving students' learning performance with an instant feedback mechanism. BJET 2012; 43 (2): 217-32. [DOI:10.1111/j.1467-8535.2010.01167.x]
33. Chu H, Hwang G, Liang Y. A cooperative computerized concept-mapping approach to improving students' learning performance in web-based information-seeking activities J. Comput. Educ 2014; 1 (1): 19–33. [DOI:10.1007/s40692-014-0001-2]
34. Habib zadeh H, Khajeali N, Khalkhali HR, Mohammadpour Y. [Analysis of evidence-based nursing education on the five stages of the nursing process]. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac 2013; 21 (2): 67-77. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ranjbar-Delbar M, Hasanvand S, Toulabi T, Ebrahimzadeh F, Galehdar N. The Effectiveness of Nursing Process Implementation with Concept Mapping via Mobile Phone on Nursing Student Self-Efficacy in Critical Care Course. rme. 2018; 10 (4) :3-11
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-698-fa.html

رنجبر دلبر مینا، حسنوند شیرین، طولابی طاهره، ابراهیم زاده فرزاد، گله دار نسرین. اثربخشی اجرای فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی با تلفن همراه بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری در کارورزی مراقبت ویژه. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1397; 10 (4) :3-11

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-698-fa.htmlدوره 10، شماره 4 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education