[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 4 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 4 صفحات 5-15 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر تسلط ربع های مغزی بر عملکرد تحصیلی با نقش میانجی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فاطمه قلاسی ، سمانه سلیمی* ، یوسف مهدی پور
گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران ، salimisamane89@yahoo.com
چکیده:   (477 مشاهده)
مقدمه: یادگیری خودراهبر ازجمله مواردی است که بر عملکرد تحصیلی دانشجویان نقش مؤثری دارد. از این ­رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تسلط ربع­ های مغزی بر عملکرد تحصیلی با نقش میانجی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت.
روش ها : مطالعه حاضر از نظر روش توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تعداد 5120 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 357 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ­ها از پرسشنامه ­های تسلط ربع­ های مغزی هرمن (1980)، پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (2004) و پرسشنامه یادگیری خود راهبر ویلیامسون (2007) استفاده گردید. برای سنجش روایی از روایی محتوایی (شاخص CVR و CVI) استفاده گردید و روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ­ها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91، 0/73 و 0/94 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم ­افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت.
یافته ها :یافته­ های پژوهش نشان داد که تسلط ربع ­های مغزی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم ( B=0/73,t=9/25)، تسلط ربع­ های مغزی بر یادگیری خودراهبر اثر مستقیم (B=0/66,t=8/31)،تسلط ربع ­های مغزی بر عملکرد تحصیلی با نقش میانجی یادگیری خودراهبر هم اثر مستقیم ( B=0/439,t=8/94)، و هم اثر غیرمستقیم (B=0/39)، دارد. از آنجایی که این اثر به واسطه یادگیری خودراهبر، بر عملکرد تحصیلی وارد می­شود، نقش واسطه ­ای این متغیر در ارتباط تسلط ربع­ های مغزی بر عملکرد تحصیلی تأیید می­ شود. همچنین یافته­ ها نشان داد که مدل مطرح شده از برازش مطلوبی برخوردار است (0/95=GFI و 0/07=RAMSEA) .
نتیجه گیری: براساس یافته­ های پژوهش، تسلط ربع ­های مغزی به ­صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد. از سویی دیگر نقش میانجی یادگیری خودراهبر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأیید شد. بنابراین باتوجه به این­که عملکرد تحصیلی دانشجویان تحت تأثیر آموزش تغییر  می­ یابد پیشنهاد می­ شود برنامه­ هایی در جهت آشنایی دانشجویان با ربع­ های مغزی، چگونگی عملکرد  ربع­ های مغزی و زمینه­ های یادگیری خودراهبر در دانشگاه انجام شود.
واژه‌های کلیدی: تسلط ربع های مغزی، یادگیری خودراهبر، عملکرد تحصیلی
متن کامل [PDF 603 kb]   (140 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (73 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
فهرست منابع
1. Ghamari F, Mohammad Beygi A, Mohammad Salehi N. [The Association between Menal Health and Demographic factorswith Educaional Success in Students of Arak university]. Journal of babol university of medical science 2010; 12 (1): 118-124. [Persian]
2. Ismaili Kh. [Self-Learning Predictions Lead in High School Student Test Anxiety. [dissertation]. Islamic Azad University of Marvdasht ; 2014. [Persian]
3. Bahre dar M.[Comparison of mastery of brain quarters and behavioral brain systems in students with high and low impulsivity]. International Conference on Psychology Educational Sciences and Behavioral Sciences; 2017 Jul 30; Tehran. [Persian]
4. Izadi A, Barkhordari M, Shojai Z, Zaheri M. [Self-Directed learning readiness in baccalaureate nursing students in different academic years and its relationship with anxiety and self-esteem]. JNE 2014; 2 (4): 80-89. [Persian]
5. Ghobadi K, Hadadi S, Dadashzadeh S. [Achievement Goals Prioritization of Nursing and Midwifery Students and its Relationship with Self-Directed Learning]. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences 2015; 8 (4): 223-229. [Persian]
6. Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education 2009; 21: 516- 525. [DOI:10.1054/nedt.2001.0589]
7. Nadi M A, Sajadiyan I. [A Study on Factor Construction, Validity, Relibility and Normalistion of Organizational Learning Capability Scale Middle School Teachers in the City of isfahan]. Journal of Educational Innovations 2012; 10 (40): 105-130. [Persian]
8. Raeisi B, Kiykha A. [The Role of Self-Regulated Learning Strategies and Motivational Beliefs on the Academic Performance of High School Boys in Zahedan]. Studies in Psychology and Educational Sciences Summer 2017; 20: 1-22. [Persian]
9. Mazlumian S, Coty. The effect of technology use, self-directed learning on learners' academic performance. 6th Iranian Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology Social and Cultural Damages of Iran 2018. [Persian]
10. Ghomi M, Moslemi Z, Mohammadi SD. [The Relationship between Self-Directed Learning with Academic Adjustment and Academic Performances in Students in Qom University of Medical Sciences].Educational Development of Jundishapur 2017; 8 (3): 260-274. [Persian]
11. Wang YL, Liang JC, Lin CY, Tsai CC. Identifying Taiwanese junior-high school students' mathematics learning profiles and their roles in mathematics learning self-efficacy and academic performance. Learning and Individual Differences 2017; 54, 92-101. [DOI:10.1016/j.lindif.2017.01.008]
12. Albert MA, Dahling JJ. Learning goal orientation and locus of control interact to predict academic self-concept and academic performance in college students. Personality and Individual Differences 2016; 97, 245-248. [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.074]
13. Chakkaravarthy K, Ibrahim N, Mahmud M, Venkatasalu MR. Predictors for nurses and midwives' readiness towards self-directed learning: An integrated review. Nurse Education Today 2018; 69, 60-66. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.06.030]
14. Haghighi Azar S. [Determining the type of students' thinking based on Hermann's model and its relationship with academic performance and student satisfaction in high school]. dissertation. Allameh Tabatabaei University of Tehran; 2015. [Persian]
15. Sobhi Gharamaleki N, Abolghasemi A, Dehghan H R. [Comprarsion of A, B, C and D Brain quadrations dominance in normal students and students with learning disabilities]. Journal of Learning Disabiltiles 2014; 3 (4): 59-79. [Persian]
16. Arabi S M, Saghateh aleslami A, Foladiyan J. [The Comparison of Brain Quadrant Dominance (Style of Thinking) between Athletic and Non - Athletic Students]. journal of development and motor learning 2014; 6 (3): 309-325. [Persian]
17. Moghadesi A, Siyd abbas zadeh M M, Ghanaei chaman abad A. [A Study of relationship between high school principals brain quadrant dominance and their performance effectineness]. Studies in education and psychology 2010; 11 (1): 133-150. [Persian]
18. Churchill JA. Teaching nutrition to the left and right brain: an overview of learning styles. J Vet Med Educ 2018; 35 (2): 275-80. [DOI:10.3138/jvme.35.2.275]
19. Floredeliza P, Ferrer. Comparison of Parametric and Nonparametric Test Results: Asian Demographics as Database. Academic Research International 2015; 6 (1): 35-46.
20. Azizi nejad B. [Investigating the relationship between the thinking style of the four brain segments and the skills of managers in Islamic University]. Management in The Islamic University. 2017; 12 (5): 379-394. [Persian]
21. Arabi M, Seghatoleslami A, Foladiyan J. [The Comparison of Brain Quadrant Dominance (Style of Thinking) between Athletic and Non-Athletic Students]. Journal of Development and Motor Learning 2014; 6 (3), 309-325. [Persian]
22. Dortaj F.[Investigating the effect of process and product mind simulation on improving students' academic performance, construction and standardization of academic performance test] [dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabaei University; 2009. [Persian]
23. Mohammadi M, Naseri Jahromi R, Rahmani H. [Causal Model of Relationship of Self-directed Learning, Academic Values and Perception of the Quality of Faculty Members' Performance]. TLR 2016; 13 (1): 1-20. [Persian]
24. Tahmasbi F, Ahghar Ghodsi, Ahmadi A.[ Design and validation of the reverse learning pattern of entrepreneurial lessons and Its effectiveness is on self-directed learning and collaborative learning]. Educational Adminstration Research Quarterly 2019; 11 (41): 35-55. [Persian]
25. Habibi A, Advanpor M. [Structural Equation Modeling and Factor Analysis (Software Application Training)]. 1st ed.Tehran: Jihaddaneshgahi Publishing Organization; 2017. [Persian]
26. Kareshki H. Linear structural relationships in humanities research (basics and easy guide to using LISREL software) with LISREL software. 1 th ed. Tehran: Avay noor; 2019. [Persian]
27. Amini M, Alipoor A, Zaand B, Abrahimzadeh I. [A Study of Learning styles and Hemispjeric Dominance in university students with the intention of using the findings in instructional planning]. Journal of new approach in educational administration 2012; 3 (3): 137-152. [Persian]
28. Nazemi M R, Toozandehjani H. [The Relationship Between Learning Styles And Brain Quadrants Dominance Of Students]. Research in Curriculum Planning 2017; 14 (53): 137-145. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholasi F, Salimi S, Mehdipoor Y. The Effect of Brain Quadrants Dominance on Academic Performance with the Mediating Role of Self-directed Learning. RME. 2020; 12 (4) :5-15
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-986-fa.html

قلاسی فاطمه، سلیمی سمانه، مهدی پور یوسف. بررسی تأثیر تسلط ربع های مغزی بر عملکرد تحصیلی با نقش میانجی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (4) :5-15

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-986-fa.html



دوره 12، شماره 4 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education