[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 2 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 10-20 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته پرستاری
مریم السادات مطهری* ، معصومه رحیمی بشر ، سیده مدینه قاسم نژاد
روه آموزشی پرستاری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران ، motaharimaryam@yahoo.com
چکیده:   (627 مشاهده)
مقدمه:خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دو عامل کلیدی در فرآیند آموزش بالینی پرستاری به شمار می­ روند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی بالینی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته پرستاری دانشکده ­های شرق گیلان انجام شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی درسال 1396 بر روی 105 نفر از دانشجویان سال چهارم رشته پرستاری دانشکده ­های پرستاری شرق گیلان انجام شد. روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه­ ای بود. ابزار گردآوری داده­ ها، فرم مشخصات فردی، پرسشنامه­ های خودکارآمدی بالینی و انگیزه پیشرفت تحصیلی مک اینرنی بود. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­ های ضریب همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس، t-test، کای اسکوئر، یو من ­ویتنی از طریق نرم ­افزار SPSS درسطح معنی­ داری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد 67 نفر از دانشجویان رشته پرستاری (63/8 درصد) دارای خودکارآمدی در سطح بالا بودند و میانگین نمره خودکارآمدی بالینی 15/48±115/56 و انگیزه پیشرفت تحصیلی 28/05±108/30 بود. بین سطح خودکارآمدی بالینی دانشجویان رشته پرستاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان رابطه معنی­ دار و مثبت وجود دارد (0/02=p و 0/21=r). بین سطح خودکارآمدی بالینی با متغیرهای محل سکونت (F=5/2 p=0/007) و محل تحصیل(Z=3/9 p=0/002) رابطه معنی­ دار وجود داشت و هم چنین بین علاقه به رشته پرستاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی­ دار (Z=1/99 p=0/04) مشاهده شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش، دانشجویان رشته پرستاری از خودکارآمدی بالا و انگیزه پیشرفت تحصیلی متوسطی برخوردار و انگیزه پیشرفت تحصیلی نیز با خودکارآمدی بالینی در ارتباط بود. همچنین بین انگیزه پیشرفت و علاقه به رشته پرستاری ارتباط وجوداشت. لذا شناسایی و بکارگیری راهکارهای موثر جهت افزایش علاقه، انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان رشته پرستاری توصیه می ­گردد.
واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی بالینی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه، دانشجویان، پرستاری
متن کامل [PDF 634 kb]   (138 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (62 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Singh K. Study of Achievement Motivation in Relation to Academic Achievement of Students. International Journal of Educational Planning & Administration 2011; 1(2): 161- 171.
2. Jooste K, Hamani M. The motivational needs of primary health care nurses to acquire power as leaders in amine clinic setting. Health SA Gesondheid 2017; 22: 43- 51. [DOI:10.1016/j.hsag.2016.09.005]
3. Lee-Hsieh J, Kao C, Kuo C, Tseng HF. Clinical nursing competence of RN-to-BSN students in a nursing concept based curriculum in Taiwan. J Nurs Edu 2003; 42 (12): 536- 545.
4. Hanifi N, Parvizy S, Joolaee S. Nursing Challenges in Motivating Nursing Students through Clinical Education: A Grounded Theory Study. Nursing Research and Practice 2012. [DOI:10.1155/2012/161359]
5. Zhang Z J. Zhang C L, Zhang X G, Liu X M, Zhung S, Wang J & et al. Relationship between self-efficacy beliefs and achievement motivation in student nurses. Chinese Nursing Research 2016; 2: 67- 70. [DOI:10.1016/j.cnre.2015.06.001]
6. Fereidooni-moghadam M, Bavarsad N, Rezaie R, Cheraghian R. [Relationship between Achievement Motivation and Academic Performance in Nursing and Midwifery Students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences]. Educational Development of Jundishapur 2017; 8 (3): 335- 344. [Persian]
7. El Sayed RI, Ali MR. Achievement motivation and its relation to nurses' decision making beliefs, ability, and job burnout at obstetric and gynecological departments .Clinical Nursing Studies 2017; 5 (4): 42- 51. [DOI:10.5430/cns.v5n4p42]
8. Bonenberger M, Aikins M, Akweongo P, Wyss K. The effects of health worker motivation and job satisfactionon turnover intention in Ghana: A cross-sectional study. Human Resources for Health 2014; 12 (1): 43. [DOI:10.1186/1478-4491-12-43]
9. Rasoli Khorshidi F, Sangni A, Jangi P.Correlations of Academic Procrastination and Locus of Control with Academic Achievement in Nursing Students: The Mediating Role of Achievement Motivation]. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2019; 5(2): 57- 67. [Persian]
10. Kheirkhah M, Zamani Zoghi Z, Zafar Jalal E,haghani h. The Relationship between Self-Efficacy and Motivation among Midwifery Students of Tehran University of Medical sciences. Scholars Research Library 2017; 9 (1): 29- 37.
11. Hossein abadi- Farahani M J, Kasirlou L, Inanlou F.[The Relationship between Achievement Motivation and Academic Burnout in Nursing Students: A Descriptive-Correlational Study]. Journal of Nursing Education 2017; 6 (5): 47- 53. [Persian]
12. Pourkarimi J, Mobinrahni Y.[Relationship between Achievement Motivation and Academic Burnout Mediating Role of Self-Efficacy Tehran University Students]. Journal of Education Strategies in Medical Sciences 2018; 11(1): 139-147. [Persian]
13. Abdal M, Masoudi Alavi N, Adib- Hajbaghery M. Clinical Self-Efficacy in Senior Nursing Students: A Mixed- Methods Study. Nurs Midwifery Stud 2015; 4(3): e29143. [DOI:10.17795/nmsjournal29143]
14. Masoudi Alavi N. Self-Efficacy in Nursing Students. Nurs Midwifery Stud 2014; 3(4): e25881. [DOI:10.17795/nmsjournal25881]
15. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977; (84) 2: 191- 215. [DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191]
16. Urdan T, Pajares F. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. Connecticut: Information Age Publishing: 2006.
17. Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman: Co. 1997.
18. Landis BD, Altman JD, Cavin JD. Underpinnings of academic success: Effective study skills use as a function of academic locus of control and self-efficacy. Psi Chi Journal of Undergraduate Research2007; 12 (3): 126- 130. [DOI:10.24839/1089-4136.JN12.3.126]
19. Manojlovich M. Promoting Nurses' Self-efficacy: A Leadership Strategy to Improve Practice. JONA: The Journal of Nursing Administration 2005; 35 (5): 271- 8. [DOI:10.1097/00005110-200505000-00011]
20. Azizzadeh Forouzi M ,Safarizadeh M M, Tirgari B, Roudi Rasht Abadi O, Heidarzadeh A,.[Study of Relationship between Clinical Self-efficacy and belonginess to Clinical Environment in Undergraduate Nursing Students of the Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences]. Journal of Nursing Education 2019; 7 (6): 32- 9. [Persian]
21. Bahador RS, Soltani F, Madadizadeh.[The assessment of relationship between creativity and self-efficacy of clinical performance based on the nursing process in clinical environments in Kerman]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2016; 5 (3): 12- 22. [Persian]
22. Cheraghi F, Hasani P, Rizai H.[Investigating the Correlation between Self-efficacy and Clinical Performance of Nursing Students]. Nursing and Midwifery School Journal of Hamedan 2011; 19 (1): 34- 45. [Persian]
23. Hassani P, Cheraghi F, Yaghmaei F.[Self-efficacy and Self-regulated Learning in Clinical Performance of Nursing Students: A Qualitative Research]. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8(1): 33- 42. [Persian]
24. Robb M. Self-Efficacy with Application to Nursing Education: A Concept Analysis. Nursing Forum: 2012; 47 (3): 166- 72. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2012.00267.x]
25. Mc Conville SA, Lane AM. Using on-line video clips to enhance self-efficacy toward dealing with difficult situations among nursing students. Nurse Edu Today 2006; 26(3): 200- 208. [DOI:10.1016/j.nedt.2005.09.024]
26. mohamadi E, Bana Derakshan H, Borhani H, Hoseinabadi Farahani MJ, Pour Hoseingholi M, Naderi Ravesh N.[Relationship between Nursing Students' Achievement Motivation and Self-efficacy of Clinical Performance]. IJN 2014; 27 (90- 91): 33-43. [Persian] [DOI:10.29252/ijn.27.90.91.33]
27. Hassankhani H, Mohajjel Aghdam A, Rahmani A, Mohammad poorfard Z. The Relationship between Learning Motivation and Self Efficacy among Nursing Students .Res Dev Med Educ 2015; 4(1): 97- 101. [DOI:10.15171/rdme.2015.016]
28. Cheraghi F, Hassani P, Yaghmaei F, AlaviMajed H.[Developing a valid and reliable selfefficacy in clinical performance scale]. Inter Nurs Rev 2009; 9(1): 214- 221.[Persian] [DOI:10.1111/j.1466-7657.2008.00685.x]
29. McInerney DM, Sinclair KE. Dimensions of school motivation: a cross-cultural validation study. Journal of Cross-Cultural Psychology 1992; 23(3): 389- 406. [DOI:10.1177/0022022192233009]
30. Bohrani M.[ Investigating the Relationship between Academic Motivation and Study Dimensions in Shiraz High School Students] .Iranian Journal of Social Science of Shiraz university 1994; 15 (1): 104- 115.[Persian]
31. Firouznia S, Yousefi A, Ghassemi G.[The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement in Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(1): 79- 84.[Persian]
32. Khosravi SH, Sajadi M, Mehrabi F.[Relationship between Clinical Environment Stressors and Nursing Students Self-Efficacy in Clinical Performance]. JNE 2019; 8(2): 44- 50. [Persian]
33. Askaryzadeh Mahani M, Soleimani L, Zafarnia N, Miri S.[The Relationship between Self-Efficacy beliefs and Mental Health and Academic Achievement in Bam Nursing Students]. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2015; 12 (2): 29- 37. [Persian]
34. Sarikoc G, Oksuz E. Academic Motivations and Academic Self-Efficacy of Nursing Students. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2017; 8 (1): 47- 51. [DOI:10.4328/JCAM.4654]
35. Haghani F, Asgari F, Zare S, MahjoobMoadab H.[Correlation between Self-Efficacy and Clinical Performance of the Internship Nursing Students]. Research in Medical Education 2011; (5) 1: 22- 30.[Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.5.1.22]
36. Jannesar HL, Farmanbar R, Pourshaikhian M.[Relationship between Nursing Students Motivation Level and Academic Achievement Based on Self Determination Theory]. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2014; 11 (1):68-74 [Persian].
37. Nilson K L, Warren Stomberg M I. Nursing students motivation toward their studies- a survey study. BMC Nursing 2008; 7 (6): 1- 7. [DOI:10.1186/1472-6955-7-6]
38. Caparara GV, Vecchione M, Alessandri G, Gerbino M ,Barbaranelli C. The contribution of personality traits and self‐efficacy beliefs to academic achievement: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology 2011; (81) 1: 78- 96. [DOI:10.1348/2044-8279.002004]
39. Vahabi B, Vahabi A, Sayyad S, Sayyadi M, Roshani D, Hajisahne SH.[The status of academic self-efficacy in the students of Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Sanandaj Branch]. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2017; 3 (1), 43- 51. [Persian] [DOI:10.29252/sjnmp.3.1.43]
40. Salari A, Emami- Sigaroudi AH, Zaersabet F, Shakiba M, Khojasteh M, Sharifi M.[Study of the Relationship between Academic Achievement and Interested in Academic Field in Nursing Students]. research in Medical Science Education 2019; 10(2): 68-75. [Persian] [DOI:10.29252/rme.10.2.68]
41. Jalilian F, Emdadi SH, Karimi M, Barati M, Gharibnavaz H.[Depression among Students; Investigating the Role of Public Self-Efficacy and Perceived Social Support]. Scientific Journal of Medical Sciences and Health Services 2012; 18 (4): 60- 66. [Persian]
42. Nohi E, Helal Birjandi M, Borhani F, AhrariKhalaf V.[Effect of clinical team teaching (mentorship program) on educational satisfaction of nursing students in Imam Reza Hospital of Birjand]. Journal of Medical Education and Development 2015; 9 (4): 35- 44. [Persian]
43. Nasiri M, Jahanshahi M, Jannatpoor Z, Navvabi N, Shamsalinia A. [The Effect of Mentorship Program on Stressors and Self-Confidence of Nursing Students in the Clinical Settings]. Education Strategies in Medical Sciences 2019; 11 (1): 66- 73. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Motahari M, Rahimibashar M, Ghasemnegad S. The Relationship between Clinical Self-Efficacy and Academic Achievement Motivation in Nursing Students. rme. 2020; 12 (2) :10-20
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-884-fa.html

مطهری مریم السادات، رحیمی بشر معصومه، قاسم نژاد سیده مدینه. بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته پرستاری. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (2) :10-20

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-884-fa.htmlدوره 12، شماره 2 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education