[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 1398 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 32-43 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی در رابطه‌ی نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی دانشجویان
مسعود صادقی ، مهدی برزگر بفرویی*
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ، mahdibarzegar69@gmail.com
چکیده:   (729 مشاهده)

مقدمه: یکی از عواملی که می­تواند بر کل زندگی دانشجویان و سرنوشت آن­ها تأثیر بگذارد رضایت تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ­ای هیجانات تحصیلی در رابطه بین نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی دانشجویان انجام گرفت.
 روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تعداد 5363 نفر در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 358 نفر (58/96 درصد دختر و 41/03درصد پسر) و به­ صورت نمونه ­گیری تصادفی خوشه­ ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ­های استاندارد نیازهای بنیادی روانشناختی دسی و رایان، هیجانات تحصیلی پکران و همکاران، رضایت تحصیلی لنت و همکاران بود. داده ­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم ­افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ ها:نتایج نشان داد که بین نیازهای بنیادی روانشناختی، هیجان­ های تحصیلی مثبت و رضایت تحصیلی رابطه مثبت معنی ­دار (0/01>P) و بین هیجان­ های تحصیلی منفی و رضایت تحصیلی رابطه منفی معنی­ دار وجود دارد (0/01>P). همچنین نتایج نشان داد که مدل مطرح شده از برازش خوبی برخوردار است (0/99= GFI و 0/043= RAMSEA). نتایج تحلیل مسیر بیانگر نیازهای خودمختاری، شایستگی و هیجان­ های مثبت و منفی بر رضایت تحصیلی اثر معنی­ دار دارند. همچنین هیجان­ های تحصیلی رابطه بین نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی را میانجی­ گری می­ کنند .
نتیجه­ گیری: این نتایج اهمیت ارضای نیازهای بنیادین را بیان کرده و نشان می­ دهند که برای بهبود رضایت تحصیلی، دانشجویان باید احساس خودپیروی و شایستگی کنند و پیوند و ارتباط واقعی با دانشگاه، اساتید و همکلاسی ­ها برقرار نمایند.
واژه‌های کلیدی: هیجانات تحصیلی، رضایت تحصیلی، نیاز های روانشناختی، دانشجویان
متن کامل [PDF 710 kb]   (270 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (382 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي تربيتي
فهرست منابع
1. UNESCO. Higher Education Staff Development: A Continuing Mission. [Cited 20018 Sept 10]. Available from http://portal.unesco.org/education/en/ files/12048/10427243910 taffdev.pdf/staff-dev.pdf.
2. Huo Y, Kong F. Moderating effects of gender and loneliness on the relationship between self-esteem and life satisfaction in Chinese university students. Social indicators research 2014; 118(1): 305-314. [DOI:10.1007/s11205-013-0404-x]
3. Jonker CS, Koekemoer E, Nel JA. Exploring a positive SWB model in a sample of university students in South Africa. Social Indicators Research 2015; 121 (3): 815-832. [DOI:10.1007/s11205-014-0658-y]
4. De Vos A, Soens N. Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior 2008; 73 (3): 449-56. [DOI:10.1016/j.jvb.2008.08.007]
5. Ojeda L, Flores LY, Navarro RL. Social cognitive predictors of Mexican American college students' academic and life satisfaction. Journal of Counseling Psychology 2011; 58 (1): 61-71. [DOI:10.1037/a0021687]
6. Park M. The relationships among learning behaviors, major satisfaction, and study skills of first-year medical students. Korean Journal of Medical Education 2011; 23 (2): 83-93. [DOI:10.3946/kjme.2011.23.2.83]
7. López IG. Determination of the factors that condition the quality of an university: practical application of a factorial analysis. Relieve 2003; 9 (1): 83-96.
8. Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist 2000; 55 (1): 68-78. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.68]
9. Deci EL, Ryan RM, editors. Handbook of self-determination research. University Rochester Press; 2002.
10. Ryan RM, Connell JP. Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of personality and social psychology 1989; 57 (5): 749-761. [DOI:10.1037/0022-3514.57.5.749]
11. Sheldon KM, Osin EN, Gordeeva TO, Suchkov DD, Sychev OA. Evaluating the dimensionality of self-determination theory's relative autonomy continuum. Personality and Social Psychology Bulletin 2017; 43 (9): 1215-1238. [DOI:10.1177/0146167217711915]
12. Jenaabadi H, Pourghaz A, Shabani M. [A comparative study of the relationship between basic psychological needs of self-determination and personal adjustment in gifted and normal students]. Journal of School Psychology 2017; 6(3): 23-45. [Persian] [DOI:10.22098/jsp.2017.583]
13. Pekrun R. The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review 2006; 18 (4): 315-341. [DOI:10.1007/s10648-006-9029-9]
14. Pekmn R, Goetz T, Titz W. Academic emotions in students self regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational Psychologist 2002; 37: 91-106. [DOI:10.1207/S15326985EP3702_4]
15. Derakshan N, Smyth S, Eysenck MW. Effects of state anxiety on performance using a task-switching paradigm: An investigation of attentional control theory. Psychonomic bulletin & review 2009; 16 (6): 1112-1117. [DOI:10.3758/PBR.16.6.1112]
16. Baard PP, Deci EL, Ryan RM. Intrinsic Need Satisfaction: A Motivational Basis of Performance and Weil‐Being in Two Work Settings 1. Journal of applied social psychology 2004; 34 (10): 2045-2068. [DOI:10.1111/j.1559-1816.2004.tb02690.x]
17. Milyavskaya M, Koestner R. Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination theory across multiple domains. Personality and individual differences 2011; 50 (3): 387-391. [DOI:10.1016/j.paid.2010.10.029]
18. Diamond LM, Aspinwall LG. Emotion regulation across the life span: An integrative perspective emphasizing self-regulation, positive affect, and dyadic processes. Motivation and Emotion 2003; 27 (2): 125-156. [DOI:10.1023/A:1024521920068]
19. Ouweneel E, Le Blanc PM, Schaufeli WB. On being grateful and kind: Results of two randomized controlled trials on study-related emotions and academic engagement. The Journal of psychology 2014; 148 (1): 37-60. [DOI:10.1080/00223980.2012.742854]
20. Lewis AD, Huebner ES, Reschly AL, Valois RF. The incremental validity of positive emotions in predicting school functioning. Journal of Psychoeducational Assessment 2009; 27 (5): 397-408. [DOI:10.1177/0734282908330571]
21. Long RF, Huebner ES, Wedell DH, Hills KJ. Measuring school‐related subjective well‐being in adolescents. American journal of Orthopsychiatry 2012; 82 (1): 50-60. [DOI:10.1111/j.1939-0025.2011.01130.x]
22. Liu W, Tian L, Huebner ES, Zheng X, Li Z. Preliminary development of the elementary school students' subjective well-being in school scale. Social Indicators Research 2015; 120 (3): 917-937. [DOI:10.1007/s11205-014-0614-x]
23. Orkibi H, Tuaf H. School engagement mediates well-being differences in students attending specialized versus regular classes. The Journal of Educational Research 2017; 110 (6): 675-682. [DOI:10.1080/00220671.2016.1175408]
24. Zhen R, Liu RD, Ding Y, Wang J, Liu Y, Xu L. The mediating roles of academic self-efficacy and academic emotions in the relation between basic psychological needs satisfaction and learning engagement among Chinese adolescent students. Learning and Individual Differences 2017; 54: 210-216. [DOI:10.1016/j.lindif.2017.01.017]
25. Wilson AJ, Liu Y, Keith SE, Wilson AH, Kermer LE, Zumbo BD, Beauchamp MR. Transformational teaching and child psychological needs satisfaction, motivation, and engagement in elementary school physical education. Sport, Exercise, and Performance Psychology 2012; 1 (4): 215-230. [DOI:10.1037/a0028635]
26. Yu C, Li X, Zhang W. Predicting adolescent problematic online game use from teacher autonomy support, basic psychological needs satisfaction, and school engagement: A 2-year longitudinal study. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 2015; 18 (4): 228-233. [DOI:10.1089/cyber.2014.0385]
27. Jonker CS, Koekemoer E, Nel JA. Exploring a positive SWB model in a sample of university students in South Africa. Social Indicators Research 2015; 121 (3): 815-832. [DOI:10.1007/s11205-014-0658-y]
28. Reyes MR, Brackett MA, Rivers SE, White M, Salovey P. Classroom emotional climate, student engagement, and academic achievement. Journal of educational psychology 2012; 104 (3): 700-712. [DOI:10.1037/a0027268]
29. Urquijo I, Extremera N. Satisfacción académica en la universidad: relaciones entre inteligencia emocional y engagement académico. Electronic Journal of Research in Education Psychology 2017; 15 (43): 553-573. [DOI:10.14204/ejrep.43.16064]
30. Pekrun R, Hall NC, Goetz T, Perry RP. Boredom and academic achievement: Testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology 2014; 106 (3): 696-710. [DOI:10.1037/a0036006]
31. Reindl M, Tulis M, Dresel M. Associations between friends, academic emotions and achievement: Individual differences in enjoyment and boredom. Learning and Individual Differences 2018; 62: 164-73. [DOI:10.1016/j.lindif.2018.01.017]
32. Marques SC, Pais-Ribeiro JL, Lopez SJ. The role of positive psychology constructs in predicting mental health and academic achievement in children and adolescents: A two-year longitudinal study. Journal of Happiness Studies 2011; 12 (6): 1049-1062. [DOI:10.1007/s10902-010-9244-4]
33. Nadeau JM, Jacob ML, Keene AC, Alderman SM, Hacker LE, Cavitt MA, Alvaro JL, Storch EA. Correlates and mediators of life satisfaction among youth with attention-deficit/hyperactivity disorder. Children's Health Care 2015; 44 (2): 169-182. [DOI:10.1080/02739615.2014.896215]
34. Besharat MA, [The Basic Needs Satisfaction in General Scale: Reliability, validity, and factorial analysis]. Quarterly of Educational Measurement 2013; 4(14): 147-168. [Persian]
35. Kadivar P, Farzad V, Kavousian J, Nikdel F. [validiting the Pekruns achievement emotion questionnaire]. Quarterly Journal of Educational Innovations 2009; 8 (32): 7-38. [Persian]
36. Cheraghikhah Z, Arabzadeh M, Kadivar P. [The Role of Academic Optimism, Academic Emotions and School Well-Being in Mathematical Performance of Students]. Positive Psychology 2015; 1(3): 11-20. [Persian]
37. Lent RW, Singley D, Sheu HB, Gainor KA, Brenner BR, Treistman D, Ades L. Social cognitive predictors of domain and life satisfaction: Exploring the theoretical precursors of subjective well-being. Journal of Counseling Psychology 2005; 52 (3): 429-442. [DOI:10.1037/0022-0167.52.3.429]
38. Hashemi T, Vahedi S, Mohebi M. The Structural Relationship of School and Parental Bonding with Academic Satisfaction and Academic Control: The Mediating Role of Academic Self-efficacy. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 2015; 3 (5): 1-20. [Persian]
39. Saklofske DH, Austin EJ, Mastoras SM, Beaton L, Osborne SE. Relationships of personality, affect, emotional intelligence and coping with student stress and academic success: Different patterns of association for stress and success. Learning and Individual Differences 2012; 22 (2): 251-257. [DOI:10.1016/j.lindif.2011.02.010]
40. Uzman E. Basic psychological needs and psychological health in teacher candidates. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014; 116: 3629-3635. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.814]
41. King RB, McInerney DM, Ganotice Jr FA, Villarosa JB. Positive affect catalyzes academic engagement: Cross-sectional, longitudinal, and experimental evidence. Learning and Individual Differences 2015; 39: 64-72. [DOI:10.1016/j.lindif.2015.03.005]
42. Owens M, Stevenson J, Hadwin JA, Norgate R. When does anxiety help or hinder cognitive test performance? The role of working memory capacity. British Journal of Psychology 2014; 105 (1): 92-101. [DOI:10.1111/bjop.12009]
43. Nawaz S, Gilani N. Relationship of parental and peer attachment bonds with career decision-making self-efficacy among adolescents and post-adolescents. Journal of Behavioural Sciences 2011; 21 (1): 33-47.
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi M, Barzegar Befroee M. Mediating role of academic emotions on the relationship between basic psychological needs and academic satisfaction among students . rme. 2019; 11 (2) :32-43
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-743-fa.html

صادقی مسعود، برزگر بفرویی مهدی. نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی در رابطه‌ی نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی دانشجویان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1398; 11 (2) :32-43

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-743-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education