[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 1398 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 22-31 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش تدریس تحول‌آفرین در اشتیاق تحصیلی و رفتار تسهیم دانش در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
عباس خاکپور* ، هدایت الله اعتمادی زاده، مصطفی صمدی مبصر
گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران ، khakpour@malayeru.ac.ir
چکیده:   (763 مشاهده)
مقدمه: شیوه­ ی رهبری که اساتید در کلاس درس بکار می­گیرند، تاثیر شگرفی بر تحولات فکری، رفتاری و تحصیلی دانشجویان می ­گذارد. تدریس تحول آفرین با ارائه بینشی نوین به مدیریت کلاس، افق تازه ­ای را پیش­ روی محققان تربیتی قرار داده است. هدف از این مطالعه بررسی نقش تدریس تحول‌آفرین در اشتیاق تحصیلی و رفتار تسهیم دانش در بین دانشجویان علوم پزشکی بود..
 روش‌ها: روش پژوﻫﺶ از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول نمونه ­گیری مورگان به تعداد 384 دانشجو محاسبه که به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های تدریس تحول‌آفرین (بوجامپ و همکاران، 2016)، مقیاس اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004) و رفتار تسهیم دانش (واندرهوف و همکاران، 2004) بود. داده ­ها با استفاده  از ﺿﺮیﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ پیرﺳﻮن و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری از طریق نرم ­افزارهای آماری SPSS, Amos استفاده‌ شده است .
یافته‌ها: نتایج ﻧﺸﺎن داد که بین متغیرهای تدریس تحول‌آفرین و متغیرهای اشتیاق تحصیلی و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و معنی ­دار وﺟﻮد دارد (0/001=p)، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ یافته­ ها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی­ دار ﺑﯿﻦ اشتیاق تحصیلی و تسهیم دانش بود(p=0/001).  ﻧﺘﺎیﺞ به‌دست‌آمده از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ تدریس تحول‌آفرین بر اشتیاق تحصیلی و تسهیم دانش تأثیر مستقیمی دارد (p=0/001). همچنین نتایج تحقیق نشان داد، اشتیاق تحصیلی تأثیر مستقیمی بر متغیرهای تسهیم دانش دارد (p=0/001). 
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش تدریس تحول‌آفرین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی تأثیر دارد. از سویی دیگر نقش اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پژوهش‌های مختلف مورد تائید قرار گرفته است. لذا دانشگاه‌ها باید برنامه‌هایی را برای بهسازی اعضای هیئت‌علمی در زمینه استفاده از روش‌های تدریس تحول‌آفرین طراحی و اجرا نموده و مشوق‌ها و محرک‌های استفاده از روش تدریس تحول‌آفرین را فراهم نمایند.
واژه‌های کلیدی: آموزش پزشکی، اشتیاق تحصیلی، تدریس تحول‌آفرین، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ
متن کامل [PDF 474 kb]   (232 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (231 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روش تدریس
فهرست منابع
1. Richardson JT, Long GL. Academic engagement and perceptions of quality in distance education. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning 2003; 1: 18 (3): 223-44. [DOI:10.1080/0268051032000131008]
2. Dogan U. Student engagement, academic self-efficacy, and academic motivation as predictors of academic performance. The Anthropologist 2015; 20 (3): 553-61. [DOI:10.1080/09720073.2015.11891759]
3. Chase PA, Hilliard LJ, Geldhof GJ, Warren DJ, Lerner RM. Academic achievement in the high school years: The changing role of school engagement. Journal of Youth and Adolescence 2014; 43 (6): 884-96. [DOI:10.1007/s10964-013-0085-4]
4. Lee JS. The relationship between student engagement and academic performance: Is it a myth or reality? The Journal of Educational Research 2014; 107 (3): 177-85. [DOI:10.1080/00220671.2013.807491]
5. Li Y, Lerner RM. Trajectories of school engagement during adolescence: implications for grades, depression, delinquency, and substance use. Developmental psychology 2011; 47 (1): 233. [DOI:10.1037/a0021307]
6. Collie RJ, Holliman AJ, Martin AJ. Adaptability, engagement and academic achievement at university. Educational Psychology 2017; 37 (5): 632-47. [DOI:10.1080/01443410.2016.1231296]
7. Meece JL, Anderman EM, Anderman LH. Classroom goal structure, student motivation, and academic achievement. Annu. Rev. Psychol 2006; 57: 487-503. [DOI:10.1146/annurev.psych.56.091103.070258]
8. van de Grift W, Helms-Lorenz M, Maulana R. Teaching skills of student teachers: Calibration of an evaluation instrument and its value in predicting student academic engagement. Studies in educational evaluation 2014; 43: 150-159. [DOI:10.1016/j.stueduc.2014.09.003]
9. Elmaadaway MA. The effects of a flipped classroom approach on class engagement and skill performance in a blackboard course. British Journal of Educational Technology 2018; 49 (3): 479-91. [DOI:10.1111/bjet.12553]
10. Ansong D, Okumu M, Bowen GL, Walker AM, Eisensmith SR. The role of parent, classmate, and teacher support in student engagement: Evidence from Ghana. International Journal of Educational Development 2017; 54: 51-8. [DOI:10.1016/j.ijedudev.2017.03.010]
11. Imms W, Byers T. Impact of classroom design on teacher pedagogy and student engagement and performance in mathematics. Learning Environments Research 2017; 20 (1): 139-52. [DOI:10.1007/s10984-016-9210-0]
12. Leon J, Medina-Garrido E, Núñez JL. Teaching quality in math class: The development of a scale and the analysis of its relationship with engagement and achievement. Frontiers in psychology 2017; 8: 895. [DOI:10.3389/fpsyg.2017.00895]
13. Khakpour A, Etemadizadeh H. [The Hierarchical Analysis of Factors affecting Medical Student's Absenteeism, by Focusing on University System]. Educ Strategy Med Sci 2018; 11 (1): 74-81.[persian]
14. Slavich GM, Zimbardo PG. Transformational teaching: Theoretical underpinnings, basic principles, and core methods. Educational Psychology Review 2012; 24 (4): 569-608. [DOI:10.1007/s10648-012-9199-6]
15. Slavich GM. Transformational teaching. Essays from e-xcellence in teaching. [Cited 2018 Oct 20 ]. Available from: http://www.georgeslavich.com/Transformational_Teaching.html
16. Boyd BL. Using a case study to develop the transformational teaching theory. Journal of Leadership Education 2009; 7 (3): 50-9. [DOI:10.12806/V7/I3/TF1]
17. Rosebrough TR, Leverett RG. Transformational teaching in the information age: Making why and how we teach relevant to students. ASCD; 2011.
18. Beauchamp MR, Morton KL. Transformational teaching and physical activity engagement among adolescents. Exercise and Sport Sciences Reviews 2011; 39 (3): 133-9. [DOI:10.1097/JES.0b013e31822153e7]
19. Noland A, Richards K. The Relationship among Transformational Teaching and Student Motivation and Learning. Journal of Effective Teaching 2014; 14 (3): 5-20
20. Rawung FH, Wuryaningrat NF, Elvinita LE. The influence of transformational and transactional leadership on knowledge sharing: An empirical study on small and medium businesses in Indonesia. Asian Academy of Management Journal 2015; 20 (1): 123.
21. Liu Y, DeFrank RS. Self-interest and knowledge-sharing intentions: the impacts of transformational leadership climate and HR practices. The International Journal of Human Resource Management 2013; 24 (6): 1151-64. [DOI:10.1080/09585192.2012.709186]
22. Bryant SE. The role of transformational and transactional leadership in creating, sharing and exploiting organizational knowledge. Journal of Leadership & Organizational Studies 2003; 9 (4): 32-44. [DOI:10.1177/107179190300900403]
23. Shih HA, Chiang YH, Chen TJ. Transformational leadership, trusting climate, and knowledge-exchange behaviors in Taiwan. The International Journal of Human Resource Management 2012; 23 (6): 1057-73. [DOI:10.1080/09585192.2011.639546]
24. Beauchamp MR, Barling J, Li Z, Morton KL, Keith SE, Zumbo BD. Development and psychometric properties of the transformational teaching questionnaire. Journal of Health Psychology 2010; 15 (8): 1123-34. [DOI:10.1177/1359105310364175]
25. Fredricks JA, Blumenfeld PC, Paris AH. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research 2004; 74 (1): 59-109. [DOI:10.3102/00346543074001059]
26. Van den Hooff B, de Leeuw van Weenen F. Committed to share: commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing. Knowledge and process management 2004; 11 (1): 13-24. [DOI:10.1002/kpm.187]
27. Rezaei Sharif A. [Psychometric properties of Transformational Teaching Questionnaire (TTQ)]. Teaching research 2015: 2 (1), 53-63. [persian]
28. Safari H, Jenaabadi H, Salmabadi M, Abasi A. [Prediction of Academic Aspiration based on Spiritual Intelligence and Tenacity]. Educ Strategy Med Sci 2016; 8 (6): 7-12. [persian]
29. salimi, G, keshavarzi F, heidari E. An Empirical Study of the Role of Psychological Empowerment in Maturity of Knowledge Sharing Behaviors 2014; 5 (19): 1-22.
30. Gump SE. Keep students coming by keeping them interested: motivators for class attendance. College Student Journal 2004; 38: 157- 160.
31. Glair KL. A case against compulsory class attendance policies in higher education. Innovative Higher Education 1999; 23 (3): 171-180. [DOI:10.1023/A:1022942400812]
32. Nazari vanani R, Naderi Z, Aein F. [Factors Affecting Classroom Participation the Viewpoints of Students in ShahreKord University of Medical Sciences]. Ijme 2014; 14(3): 189-194. [persian]
33. Bandura A. Social learning theory of aggression. Journal of communication1978; 28 (3): 12-29. [DOI:10.1111/j.1460-2466.1978.tb01621.x]
34. Ur-Rehman Z, Khan AJ, Dost MK, Wassan AA, Rasool N. Knowledge sharing behavior of the students: Comparative study of LUMS and COMSATS. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 2011; 33 (832): 1-2.
35. Khakpour A. [The study of the role of cultural intelligence on perceived environmental support and sharing of knowledge between engineering students]. Iranian Journal of Engineering Education 2018; 20 (78): 93-106. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khakpour A, Etemadizade H, Samadi Mobser M. Role of Transformational Teaching in Academic Engagements and Knowledge Sharing in Students of Hamadan University of Medical . rme. 2019; 11 (2) :22-31
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-735-fa.html

خاکپور عباس، اعتمادی زاده هدایت الله، صمدی مبصر مصطفی. نقش تدریس تحول‌آفرین در اشتیاق تحصیلی و رفتار تسهیم دانش در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان . پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1398; 11 (2) :22-31

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-735-fa.html



دوره 11، شماره 2 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education