[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 54-47 برگشت به فهرست نسخه ها
مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مهدی میرزایی علویجه، محمد اسماعیل مطلق، سید نصراله حسینی، فرزاد جلیلیان
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ، f_jalilian@yahoo.com
چکیده:   (161 مشاهده)
مقدمه: مهارت­‌های ارتباطی به عنوان یک بخش مهم و ضروری در ارائه خدمات پرستاری شناخته شده است و ارتباطات غیرمؤثر به عنوان یک مانع قدرتمند در مراقبت سلامت محسوب می­‌شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت مهارت‌­های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران بود.
روش ها: این پژوهش توصیفی - مقطعی در میان 200 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393 به روش نمونه­ گیری در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه استاندارد شامل دو بخش جمعیت شناختی و گویه­ های خودارزشیابی مهارت‌­های برقراری ارتباط دانشجو با بیمار بود. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و با بهره ­گیری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (مربع کای، و همبستگی پیرسون) در سطح معنی­داری 0/05 انجام گرفت.
یافته ها: 54 درصد از دانشجویان دختر، 13/1 درصد متأهل و 79/4 درصد بومی استان کرمانشاه بودند. 85/1 درصد از  شرکت­ کنندگان از نظر مهارت­‌های ارتباطی ضعیف و 14/9 درصد متوسط بودند. نتایج نشان داد که بین مهارت­ های ارتباطی با جنسیت (0/002>P)، وضعیت تاهل (0/024>P) و سال تحصیلی دانشجویان (0/001>P) ارتباط معنی ­داری وجود دارد و میانگین نمرات مهارت‌­های ارتباطی در دانشجویان دختر از پسر بیشتر بود. نتایج نشان داد که به ترتیب 50/3، 37/6، 41/2، 34/7، 51/5 و 41/71 درصد دانشجویان از حداکثر نمره قابل اکتساب برای حیطه‌­های شروع آگاهانه، مهارت­‌های کلامی و غیرکلامی ارتباط، هماهنگی بیرونی و درونی، احترام به مددجو، پذیرش غیرمشروط مددجو و نمره کلی پرسشنامه مهارت­‌های ارتباطی را دریافت کردند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ­های مطالعه حاضر وضعیت مهارت­های ارتباطی در میان دانشجویان نامطلوب بود و بیشترین ضعف مهارت­ های ارتباطی در حیطه­ های مهارت­ های کلامی و غیرکلامی ارتباط و هم چنین احترام به مددجو بود، که این ضعف می ­تواند مانع از برقراری ارتباط مؤثر با بیماران شود.
واژه‌های کلیدی: دانشجو، پرستار، بیماران، ارتباط کلامی، مهارت ارتباطی
متن کامل [PDF 230 kb]   (61 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (32 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Anoosheh M, Zarkhah S, Faghihzadeh S, Vaismoradi M. Nurse–patient communication barriers in Iranian nursing. International Nursing Review 2009; 56 (2): 243-9. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2008.00697.x]
2. Smith S, Adam D, Kirkpatrick P, McRobie G. Using solution-focused communication to support patients. Nursing Standard 2011; 31; 25 (52): 42.
3. Khatami S, Asefzadeh S. [Communication skills of medical interns of Qazvin UMS]. The journal of Qazvin University of Medical Sciences 2007; 11 (3): 79-81. [Persian]
4. Jvaher A, Khaghanizadeh M, Ebadi A. [Study of Communication Skills in Nursing Students and its Association with Demographic Characteristics]. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14 (1): 23-31. [Persian]
5. Wand T. Mental health nursing from a solution focused perspective. International Journal of Mental Health Nursing 2010; 19 (3): 210-9. [DOI:10.1111/j.1447-0349.2009.00659.x]
6. Moradi A. [Survey of Nurses Knowledge about Communication And Care Of Patients in Bases Religious Rules]. Daneshvar Medicine 2007; 15 (72): 65-70. [Persian] [DOI:10.7748/nm2011.05.18.2.14.c8482]
7. Castille K, Robinson J. Balancing quality with productivity: Karen Castille and Jane Robinson describe a study of senior nurses that has helped them to target their time more effectively on activities that improve patient care. Nursing Management 2011; 18 (2): 14-20.
8. 8. Hemsley B, Balandin S, Worrall L. Nursing the patient with complex communication needs: time as a barrier and a facilitator to successful communication in hospital. Journal of advanced nursing 2012; 68 (1): 116-26. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05722.x]
9. Mehrshadian M, Valaiee N, Abzan S, Ramezani G, Farhangi AA, Dadgaran M, et al. [Communication skills of dentist faculty members of Islamic Azad University based on a student survey and its relation with faculties evaluation by students]. Journal of Medical Education 2007; 11 (3&4): 91-95. [Persian]
10. Rostami h, Golchin M, Mirzaee A. [Evaluation of Communication Skills of Nurses from Hospitalized Patients' Perspective]. Bimonthly Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2012; 10 (1): 27-34. [Persian]
11. McCaffrey R, Hayes RM, Cassell A, Miller-Reyes S, Donaldson A, Ferrell C. The effect of an educational programme on attitudes of nurses and medical residents towards the benefits of positive communication and collaboration]. Journal of advanced nursing 2012; 68 (2): 293-301. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05736.x]
12. Helitzer DL, LaNoue M, Wilson B, de Hernandez BU, Warner T, Roter D. A randomized controlled trial of communication training with primary care providers to improve patient-centeredness and health risk communication. Patient education and counseling 2011; 82 (1): 21-9. [DOI:10.1016/j.pec.2010.01.021]
13. Kounenou K, Aikaterini K, Georgia K. Nurses’ communication skills: Exploring their relationship with demographic variables and job satisfaction in a Greek sample.Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011; 30: 2230-4. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.435]
14. Ryan CA, Walshe N, Gaffney R, Shanks A, Burgoyne L, Mwiskin C. using standardized patients to assess communication skills in medical and nursing students. BMC Med Educ 2010; 10: 24. doi: 10.1186/1472-6920-10-24 [DOI:10.1186/1472-6920-10-24]
15. Szubzda AW, Jarosz MJ. Professional communication competences of nurses. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2012; 19 (3): 601-604.
16. Brown T, Williams B, Boyle M, Molloy A, McKenna L, Palermo C, Molloy L, Lewis B. Communication styles of undergraduate health students. Nurse education today 2011; 31 (4): 317-22. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.06.006]
17. Rosenberg S, Gallo-Silver L. Therapeutic communication skills and student nurses in the clinical setting. Teaching and learning in Nursing 2011; 6 (1): 2-8. [DOI:10.1016/j.teln.2010.05.003]
18. Siamian H, Bagheri-Nesami M, Nia RD, Nezhad FR, Akbari H, Balaghafari A, Vahdei M. Assessment of interpersonal communication skills among sari health centers’ staff. Materia socio-medica 2014 (5): 324-8. [DOI:10.5455/msm.2014.26.324-328]
19. Ak M, Cinar O, Sutcigil L, Congologlu ED, Haciomeroglu B, Canbaz H, Yaprak H, Jay L, Ozmenler KN. Communication skills training for emergency nurses. Int J Med Sci 2011; 8 (5): 397-401. [DOI:10.7150/ijms.8.397]
20. Safavi M, Ghasemi Panjah S, Fesharaki M, Esmaeilpour Bandboni M. [Communication Skills and Its Related Factors in Guilans Teaching Hospitals' Nurses 2015]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 2016; 24 (1): 50-7. [Persian] [DOI:10.20286/nmj-24017]
21. Włoszczak-Szubzda A, Jarosz MJ. Professional communication competences of nurses-a review of current practice and educational problems. Ann Agric Environ Med 2013; 20 (1): 183-8.
22. Norgaard B, Ammentorp J, Ohm Kyvik K, Kofoed PE. Communication skills training increases self‐efficacy of health care professionals. Journal of Continuing Education in the Health Professions 2012; 32 (2): 90-7. [DOI:10.1002/chp.21131]
23. Barati M, Afsar A, Ahmadpanah M. [Professional communication skills of medical practitioners in Bahar city in 2010]. J Hamadan Univ Med Sci 2012; 19 (1): 62-9. [Persian]
24. Mullan BA, Kothe EJ. Evaluating a nursing communication skills training course: The relationships between self-rated ability, satisfaction, and actual performance. Nurse education in practice 2010; 10 (6): 374-8. [DOI:10.1016/j.nepr.2010.05.007]
25. Aghabarary M, Varvani A, Mohammadi E. Barriers to application of communicative skills by nurses in nursepatient interaction. Nurses and Patients’ Perspective, 2009; 22 (61): 19-31.
26. Sabzevari S, Soltani Arabshahi K, Shekarabi R, Koohpayehzadeh J.[Nursing students’ communication with patients in hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2006; 6 (1): 43-9. [Persian]
27. Shafakhah M, Zarshenas L, Sharif F, Sarvestani RS. Evaluation of Nursing Students’ Communication Abilities in Clinical Courses in Hospitals. Global journal of health science. 2015; 7 (4): 323. [DOI:10.5539/gjhs.v7n4p323]
28. Moein A, Anbari-Akmal K. [The patient–physician communication]. Daneshvar 2009; 17 (85): 71-80. [Persian]
29. Mohammadi S, Negarandeh R, Arazi ghajagh TM, Zaboli pour S. [Barresiye keifiat maharathaye akhlaghi va ertebati daneshjoyan parastari az didgahe bimaran]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2012; 5 (3): 74. [Persian]
30. Nayebi N, Majd Teymouri R. [Communication skills and related factors within patient by nursing student]. Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2015; 25 (2): 93-101. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >DOI: 10.18869/acadpub.rme.9.3.54


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirzaei- Alavijeh M, Motlagh M, Hosseini S, Jalilian F. Nursing Students Communication Skills with Patients in Kermanshah University of Medical Sciences. rme. 2017; 9 (3) :54-47
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-539-fa.html
میرزایی علویجه مهدی، مطلق محمد اسماعیل، حسینی سید نصراله، جلیلیان فرزاد. مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه . پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1396; 9 (3) :54-47

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-539-fa.html

دوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education