[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 72-65 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
محمد اسماعیل پور بندبنی* ، شایان نادری شاد، فائزه کبرایی، بهاره غلامی چابک
گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، esmaeilmmm@yahoo.com
چکیده:   (1036 مشاهده)
مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.
روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی گیلان گذرانده بودند، به روش نمونه­ گیری به ­صورت طبقه ­ای تصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه ­ای مشتمل بر دو بخش: اطلاعات دموگرافیک و افت تحصیلی بود که روایی آن از روش اعتبار محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (0/8=α) تایید گردید. بعد از جمع­آوری اطلاعات، دانشجویان به دو گروه موفق (بدون افت تحصیلی) و ناموفق (با افت تحصیلی) تقسیم شدند که این خط برش از تفاوت بین معدل دو ترم قبل دانشجو و ترم قبل محاسبه گردید. داده­ ها با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی و آزمون ­های t مستقل، من یو ویتنی، و همچنین کای دو از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در مجموع 87 نفر (28/1 درصد) از دانشجویان و از مقطع کارشناسی بیشترین افت تحصیلی را داشتند (72 نفر، 8/82 درصد). نتایج نشان داد که عوامل فردی اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی نظیر جنسیت دانشجو، مقطع تحصیلی، سطح تحصیلات مادر، شغل پدر، وضعیت اشتغال دانشجو و نحوه انتخاب رشته دانشگاهی بین دو گروه دانشجویان با افت تحصیلی و بدون افت تحصیلی اختلاف معنی­ داری را نشان داد (0/05>p).
نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در معرض معضل افت تحصیلی می ­باشند. با توجه به آثار منفی این پدیده، اعضای هیئت علمی و مدیران آموزشی باید به فاکتورهای موثر بر افت تحصیلی توجه خاص داشته تا بتوانند دانشجویان در معرض خطر را شناسایی و از طریق مشاوره مناسب آن­ها را مورد حمایت قرار دهند.
 
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی تحصیلی، افت تحصیلی، دانشجویان، پزشکی
متن کامل [PDF 180 kb]   (397 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1000 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Sabaghian Z. [Round-table discussion on evaluation of improving the quality of higher education.]. Tehran. Shahid Beheshti University Publications. 2004. [Persian]
2. Boulet J, Bede C, McKinley D, Norcini J. An overview of the world's medical schools. MedicalTeacher 2007; 29 (1): 20 -6. [DOI:10.1080/01421590601131823]
3. Mahmoudian A, Ganji F, Heidarzadeh A. [Effect of social working in reduction of elderly health needs.] Qazvin University of Medical Scinceses 2004; 5 (7): 56-61. [Persian]
4. Norcini J, Boulet J, Dauphinee W, Opalek A, Krantz I, Anderson S. Evaluating the quality of care provided by graduates of international medical schools. Health Affairs 2010; 29 (8): 1461-8. [DOI:10.1377/hlthaff.2009.0222]
5. Rasoulynezhad S, Shaeri M, DavoudAbadi A, Rasoulynezhad M. [A study of patient seeking care behavior.] KAUMS Journal (FEYZ) 2005;9(2):38-42. [Persian]
6. Faganel A. Quality perception gap inside the higher education institution. International Journal of Academic Research 2010; 2(1): 213-6.
7. Enayati T, Zameni F, Nasirpoor Deravi N. [Assessing the quality of educational service in Mazandaran University of Medical Sciences using Servqual Model.] Health Promotion Management 2013; 2(2): 32 -40. [Persian]
8. Carbone V, Piras G. Palomar project: predicting school renouncing dropouts, using the artificial neural networks as a support for educationalpolicy decisions. Subst Use Misuse 1998;33(3): 717-750. [DOI:10.3109/10826089809115893]
9. Sepanjnia K, Haddadgar A, Tamizifar B, Zolfaghari B, Nasri P. [Familiarizing new students with the university and study skills: one-day workshop for medical students in their first semester.] Iranian Journal of Medical Education 2000; 1(1): 31- 5. [Persian].
10. Ladan F, Sheida A, Hamid B. [A Systematic Review of the Evaluation of Academic Decline in Medical Students.] Strides in Development of Medical Education 2013; 10 (2): 31-8. [Persian]
11. Tagharrobi Z, Fakharian E, Mirhosseini F, Rasoulinejad A, Akbari H, Ameli H.[ Factors Influencing Probation in Graduated Students of Kashan Faculty of Nursing and Midwifery.] Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(1): 21-9. [Persian]
12. Hazavehei S, Fathei Y, Shamshirei M.[ Study on the causes of students' academic probation in Hamadan University of Medical Sciences. Studies in Development of Medical Education.] Journal of Medical Education Development Kerman University 2001; 1(3): 33 -42. [Persian].
13. Dastranj M, Blocki S, Moazzen M. [Factors affecting academic performance of students Payam Bastak In 2011]. University of Shoushtar Research Journal 2011; 20 (10): 241- 58. [Persian]
14. Namdar areshtanab H, ebrahimi H, sahebihagh M, arshadi bostanabad M. [Mental Health and Its Relationship with Academic Achievement in Students of Tabriz Nursing-Midwifery Faculty.] Iranian Journal of Medical Education 2013; 13(2): 146 -52. [Persian]
15. Motlagh M, Elhampour H, Shakurnia A. [Factors Affecting Students' Academic Failure in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2005.] Iranian Journal of Medical Education 2008; 8(1): 91 -9. [Persian]
16. Momayyezi M, Mazloomy S, Aminipour M, Momayyezi M. [Talented Students' View Points on the Educational Problems in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2010.] Iranian Journal of Medical Education 2012;12 (1) :55 -66. [Persian]
17. Shakurnia A, Mohtadi A, Alhampour H, Borvayeh H. [The problems of Students Attending in University Counseling Offices in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.] Educational Developement of Jundishapur 2013; 4(6): 34 -42. [Persian]
18. Young S, Outing E, Deffenbacher J. Correlation among maternal rejection, dropping out of school and drug use in adolescents: A pilot Study. Clinical Psycho 1996; 52(1): 96- 102. [DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(199601)52:13.0.CO;2-H]
19. Rahimi B, Kazemi N, Mohammadpour Y, Rahmatnejad L, Jabbari N. [Evaluation of the factors affecting students academeic failure in urmia University of Medical sciences in 1390.] Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2013; 11 (8): 614-21. [Persian]
20. Moniri R, Ghalebtarash H, Mussavi G. [The reasons of educationalfailure among paramedical students in Kashan University of Medical Sciences.] Iranian Journal of Medical Education 2006.1(6): 135 - 40. [Persian]
21. Raoufi M, Sadagat K, Hanae J, Khodadi K, Nazari M, Pouzesh S. [Effective familial-individual factors on dropout of the students of Tabriz University of Medical Sciences in Academic Year (2005- 2006).] Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services 2008; 4(29): 113-15. [Persian]
22. Changyzi-Ashtyani S, Shamsi M, Mohamadbeygi A.[ Frequency of educational decline and some effective factors of student's opinion in Arak University of Medical Sciences.] Arak University of Medical Sciences 2009; 12 (4): 24-33. [Persian]
23. Hesam M, Sanagoo A.[ Academic Under-achievement and Some Related Factors Associated with Academic Satisfaction in Golestan University of Medical Sciences' Students.] Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2013; 9(2): 90 -6. [Persian]
24. Rahimi B, Kazemi N, Mohammadpour Y, Rahmatnejad L, Jabbari N. [Evaluation Of The Factors Affecting Sstudents Academic Failure in URMIA University Of Medical Sciences in 1390.] Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2013; 11(8): 28 -16. [Persian]
25. Gheibi S, Mohammad Loo R, Moosavi Vaezi S, Yekta Z, Pour Ali R, Kafili M. [Academic Failure and its Underlying Factors in Medical Students of Urmia Universityof Medical Sciences.] Strides in Development of Medical Education 2010;2(14):141-6[Persian]
26. Eskandari M, Rostami A, Hojati A, Kolifarhood G. [Trends of Academic Failure and Its Demographic Determinants among Medical Students in Zanjan University of Medical Sciences.] Iranian Journal of Medical Education 2014; 14 (2): 174-83. [Persian]
27. Khazei M, Rezai M, Khazaei S.[ Survey of personal and educational characters in unsuccess medical students in compare with success students. Koomesh,] Journal of Semnan University of Medical Sciences 2008; 9(2): 87 -92. [Persian]
28. Thagharrobi Z, Fakharian E, Mirhoseini F, Rasooli Nejad S, Akbari H, Ameeli H.[ the occurrence risk of lesson repeating in medical student of kashan university of medical sciences.] Journal of Shaheed Sadoughi university ofmedical sciences 2008; 15 (5): 197 -8.
29. Jebraeily Y M, Mosavei VSJ , Mikaeili P , Sadatian R, Aghlmand S .[ Evaluating the Influencing Factors of Educational Underachievement in Gifted and Talented Students of Urmia University of Medical Sciences.] Horizons ofMedical Education Development 2011; 4 (3): 21 -5. [Persian].
30. Fata L, Azari S, Baradaran H. [A Systematic Review of the Evaluation of Academic Decline in Medical Student.] Strides in Development of Medical Education 2013; 10 (2): 31-8 .[Persian]
31. Nazari, R, Sharifnia S. [Investigating the Causes of Nursing Student Drop Out.] Journal of Babol University Of Medical Sciences 2010; 12 (5): 90 -94.[Persian]
32. Dehbozorgi GR, Mooseli H. [The Assesment of Educational Droupout Risk factors among Medical Students.] Iranian Journal of Medical Education 2002; 2(0): 21- 21 .[Persian]
33. Alikhani SH, Markazi-moghadam N, Bromand S, Zand-balge M. [The Assesment of Educational Droupout Among Nursing Students Of AJA University of Medical Sciences.] Annual of military & health science research 1384; 2 (1). 819- 824. [Persian]
34. Najafipour S, Yektatalab S. [The prevalence depression and relationships with academic failure on students of jahrom university medical science] Journal of Jahrom Uiversity of Medical Sciences 2009; 6(2): 27- 37.[Persian]
35. Ghasemi F, Hasanvand S, Valizadeh F. [Frequency of academic failure and its associated factors from the viewpoint of studentswith and without academic failure in the Faculty of Nursing and Midwifery.] Journal of Nursing Education 2014; 71 -79(1): 3. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Esmaeilpour-Bandboni M, Naderi Shad S, Kobrai F, Gholami-Chaboki B. Students’ Viewpoints about Academic Failure and Some Related Factors in Guilan University of Medical Sciences . rme. 2017; 9 (3) :72-65
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-282-fa.html

اسماعیل پور بندبنی محمد، نادری شاد شایان، کبرایی فائزه، غلامی چابک بهاره. بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1396; 9 (3) :72-65

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-282-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education