[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 11-19 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح مهارت خلاقیت در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا صادقی گندمانی، معصومه دلارام* ، فریبا نصیری زیبا، نرگس ناصری بروجنی
استادیار گروه مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. ، masoumehdelaram@yahoo.com
چکیده:   (3311 مشاهده)

مقدمه: ارتقاء مهارت­های خلاقیت یکی از اهداف آموزش عالی جهت تربیت دانشجویان پرستاری است. از طرفی، ضرورت وجود پرستاران خلاق در بخش­های ویژه که مراقبت پیچیده­تر به بیماران شدیداً بدحال ارائه می­دهند، احساس می­شود؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه سطح مهارت خلاقیت دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در30 بخش مراقبت ویژه در بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 انجام شد.

روش­ها: در این مطالعه مقطعی کلیه دانشجویان سال اول ( 131 نفر) و آخر پرستاری (126 نفر) به روش سرشماری و 150 نفر از پرستاران شاغل در بخش­های مراقبت ویژه به روش تصادفی ساده از بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از آزمون خلاقیت عابدی استفاده شد. داده­ها با نرم افزارSPSS  در سطح معنی­داری p<0/05 و با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شد.

یافته­ها: میانگین امتیاز مهارت خلاقیت در دانشجویان سال اول 4/7±1/126، در دانشجویان سال چهارم 6/8±4/142 و در پرستاران 4/8±6/151 بود، که از نظر آماری معنی­دار (05/0>P) بود. همچنین تفاوت معنی­داری بین دانشجویان سال اول و سال چهارم (01/0>p)، سال اول و پرستاران شاغل (02/0=p) و سال چهارم و پرستاران شاغل (01/0=p) وجود داشت، به گونه­ای که میانگین امتیاز مهارت خلاقیت پرستاران شاغل از دانشجویان سال اول و چهارم بیشتر بود.

نتیجه­گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، مهارت خلاقیت در پرستاران شاغل در بخش­های ویژه بیشتر از دانشجویان و در دانشجویان سال آخر بیشتر از دانشجویان سال اول بود . پایین­تر بودن مهارت خلاقیت دانشجویان پرستاری در مقایسه با پرسنل پرستاری نشان دهنده لزوم تلاش برای ارتقای این مهارت با برنامه­ریزی در آموزش دانشجویان و بکارگیری روش­های تدریس نوین می­باشد.

واژه‌های کلیدی: خلاقیت، دانشجوی پرستاری، پرستار، مراقبت ویژه
متن کامل [PDF 1179 kb]   (1052 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (344 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Gholipour A, Pirannejad A, Kozekanan S, Gholipour F. Designing motivational system to produce creativity and entrepreneurship in petrochemical company. Int J Bus Manag 2011; 6(5): 137-145.
2. Sarros JC, Cooper BK, Santora JC. Building a climate for innovation through transformational leadership and organizational culture. J Leadersh & Organ Stud 2008; 15 (2): 145-58.
3. Freeman J. First Insights Fostering creativity in university performance. Arts and Human in High Educ 2006; 5 (1):91- 103.
4. Tekin M, Tasgin Z. Analysis of the creativity level of the gifted students. Procedia Soc Behav Sci 2009; 1 (1): 1088- 92.
5. Chan ZCY. A systematic review of creative thinking/creativity in nursing education. Nurse Educ Today 2013 ;33(11):1382-7.
6. Stoffers J, Van der Heijden B. Towards an HRM Model predicting organisational performance by enhancing innovative work behaviour: A study among Dutch SMEs in the province of Limburg. Bus Leadersh Rev 2009; 6 (4): 1- 13.
7. Omachonu VK, Einspruch NG. Innovation in healthcare delivery systems: A conceptual framework. Innov J 15 (1): 1- 20.
8. Lansisalmi H, Kivimki M, Aalto P, Ruoranen R. Innovation in healthcare: a systematic review of recent research. Nurs Sci Q 2006; 19 (1): 66- 72.
9. Sroczynski M, Gravlin G, Route PS, Hoffart N, Creelman P. Creativity and connections: The future of nursing education and practice: The Massachusetts initiative. J Prof Nurs 2011; 27 (6): 64- 70.
10. Crossan MM, Apaydin M. A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. J manag stud 2010; 47 (6): 1154- 91.
11. Pavill B. Fostering creativity in nursing students: a blending of nursing and the arts. Holist Nurs Pract 2011; 25 (1): 17- 25.
12. Auttawutikul S, Wiwitkunkasem K, Smith DR. Use of weblogs to enhance group learning and design creativity amongst students at a Thai University. Innov Educ Teach Int 2014; 51 (4): 378- 88.
13. Wu H-Y, Wu H-S, Chen I, Chen H-C. Exploring the critical influential factors of creativity for college students: A multiple criteria decision- making approach. Thin Skil Crea 2014; 11:1- 21.
14. Jones JH, Morris LV. Evaluation of critical thinking skills in an associate degree nursing program. Teach Learn Nurs 2007; 2(4): 109- 15.
15. Chan ZCY. A systematic review of creative thinking/creativity in nursing education. Nurse Educ Today 2013; 33 (11): 1382- 7.
16. Gibson R. The art of creative teaching: implications for higher education. J Theach High Educ 2010; 15 (5): 607– 613.
17. Edwards SL. Critical thinking: a two-phase framework. Nurs Educ Pract 2007; 7 (5): 303- 14.
18. Ozturk C, Muslu GK, Dicle A. A comparison of problem-based and traditional education on nursing students' critical thinking dispositions. Nurse Educ Today 2008; 28 (5): 627- 32.
19. Marcin K, Marcin S. How to develop creative imagination? Assumptions, Aims and effectiveness of Role Play Training in Creativity (RPTC). Thinking skills and creativity 2008; 3 (2): 163- 71.
20. Worrell JA, Profetto- McGrath J. Critical thinking as an outcome of context- based learning among post RN students: A literature review. Nurse Educ Today 2007; 27 (5): 420- 6.
21. Athari Z, Sharif M, Nematbakhsh M, Babamohammadi H.[Evaluation of critical thinking skills in Isfahan university of medical sciences' students and its relationship with their rank in university entrance exam rank]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9 (1): 5- 12. [Persian].
22. Barkhordary M, Jalalmanesh S, Mahmoodi M. [The relationship between critical thinking disposition and self esteem in third and forth year bachelor nursing students]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9 (1): 13- 19. [Persian].
23. Marriner A. The student's perception of his creativity. Nurs Res. 1977; 26 (1): 57- 60.
24. Fasnacht PH. Creativity: a refinement of the concept for nursing practice. J Adv Nurs 2003; 41 (2): 195- 202.
25. Mahin Zaeem B. Comparison of creativity and personal characteristics in Art, Humanity sciences, Engineering, and medical freshmen [Dissertation].Tehran: Alzahra University; 2000. [Persion]
26. Babamohammady H, Khalili H.[ Critical thinking in baccalaureate nursing students of Semnan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2005; 4 (12): 23- 31 [Persion].
27. Nasiri A, Tabari R, Salami k. [nurses employed in intensive care units] .Journal of clinical nursing and midwifery 2013; 2 (3): 8- 18[Persion].
28. Rasool Eslami A, Shekarabi R, Behbahani N, Jamshidi R. [comparison of Critical Thinking in Freshmen and Senior Nursing Students and nurses]. Iranian Journal of Iran Nursing 2004; 39: 15- 29 [Persion].
29. Shin S, Ha J, Shin K, Davis M. Critical thinking ability of associate, baccalaureate and RN- BSNsenior students in Korea. Nurs Outlook 2006; 54: 328- 33.
30. Hergovich A, Arendasy M. Critical thinking ability and belief in the paranormal. Pers Individ Dif 2005;38(8):1805-12.
31. Faulkner J, Laschinger H. The effects of structural and psychological empowerment on perceived respect in acute care nurses. J Nurse Manag 2008;16 (2): 214- 21.
32. Nasiri A, Tabari R, Salami-Kohan K, Kazem-Nezhad-Leili E. [A study on the level of innovation and its related factors in critical care nurses employed in intensive care units].Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2013; 2(3): 8-18. [Persion]
33. Abdehagh Z. Compare critical thinking of the first and last trimester of baccalaureate and post graduate midwifery students in medical science university of Tehran university [Dissertation]. Tehran: Tehran university of medical sciences;2005. [Persion]
34. Saatchi M, Kamkari K, Askariyan M. Psychological tests. Tehran: Virayesh press; 2012. [Persion]
35. Banschbach KS. Preparing for the Future: President`s message. AORN J 2008; 88 (4): 531- 533.
36. Daemi HR, Moghimi Barforoosh SF. [Normalization of the creativity test]. Advances in Cognitive Science 2004; 6 (3, 4): 1- 6, [Persian].
37. Auzmendi E, Villa A, Abedi J. Reliability and validity of a newly constructed multiple- choice creativity instrument. Creat Res J 1996; 9 (1): 89-95.
38. Woodrow JD. Nursing and creativity: Dose the specialty make difference? [Dissertation]; University of British Columbia;1992.
39. McGrath J. The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing students. J Adv Nurs 2003; 43 (6): 569- 77.
40. Mloka DA, Omer S, Mkony CA, Kisenge RR, Macfarlane SB, O'Sullivan PS. Health professions educators as agents of change in Tanzania: Creativity to implement new curricula . J Public Health policy 2012;33(1): 171-85.
41. Shin S ,HJ Shink , Davis MK. Critical thinking ability of associate , baccal - aureate and RN– BSN Senior Students in Korea. Nurse Outlook. 2006; 54 (6) : 328– 33.
42. Scott JN, Markert RJ, Dunn MM. Critical thinking: change during medical school and relationship to performance in clinical clerkships. Med Educ 1998; 32 (1): 14- 8.
43. Thomas B. Promoting creativity in nursing education. Nurs Res 1979; 28 (2): 115- 9.
44. Kawashima A, Petrini MA. Study of critical thinking skills in nursing students and nurses in Japan. Nurse Educ Today 2004; 24 (4): 286– 292.
45. Fathizadeh A. Paktinat EM. Shahpa MJ.[survey of creativity and innovation in public administration and education, agriculture and health, Sirjan city and presents a conceptual model to enhance creativity and innovation in organizations]. Management Journal 2011; 8 (1): 79-94.[Persian].
46. Melek K, Hatice O, Hatice E. Risk taking, focusing on opportunity attitudes on nurse managers and nurses. Int J Hum Soc Sci 2010; 5 (10): 622- 5.
47. Awwad MS, Ali HK. Emotional intelligence and entrepreneurial orientation: The moderating role of organizational climate and employees' creativity. J Res Marketing Entrep 2012; 14(1):115-36.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi Gandomani H R, Delaram M, Naseri -Ziba F, Naseri-Boroujeni N. Assessment the Creative Skills of Nursing Students and Nurses in the Intensive Care Units of Hospitals Covered by Tehran University of Medical Sciences. rme. 2015; 7 (3) :11-19
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-229-fa.html

صادقی گندمانی حمیدرضا، دلارام معصومه، نصیری زیبا فریبا، ناصری بروجنی نرگس. بررسی سطح مهارت خلاقیت در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران . پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1394; 7 (3) :11-19

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-229-fa.htmlدوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education